Vuosi 2015 tiivistetysti

 • Ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 20 % ja oli 1 101 miljoonaa euroa (915). Tulos on OP Ryhmän kaikkien aikojen paras.
 • Tuotot kasvoivat 5 % ja kulut supistuivat 2 % vuotta aiemmasta.
 • CET1-vakavaraisuus vahvistui tuloksen tukemana vuodessa yli 4 %-yksiköllä 19,5 %:iin (15,1 %), mikä osaltaan mahdollisti asiakasrahoituksen vahvan kasvun:
   • Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 3,9 %
   • Yritysluottokanta kasvoi 9,3 %
   • Luottokanta kokonaisuudessaan kasvoi 6,4 % ja nostettujen luottojen määrä 8,7 %
 • Uusia asiakasbonuksia kertyi 197 miljoonaa euroa eli 4,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Omistaja-asiakkaiden sijoitukset osuuspääomaan nousivat 2,8 miljardiin euroon (1,9). OP Ryhmä ennakoi maksavansa Tuotto-osuuksille korkoa 3,25 % vuodelta 2015. Maksettavien korkojen kokonaismäärä on noin 66 miljoonaa euroa.
 • Kaikkien liiketoimintasegmenttien tulos parani selvästi:
   • Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 12 % 642 miljoonaan euroon (571). Kulu–tuotto-suhde parani 2 %-yksikköä 54 %:iin. Talletuskanta kasvoi 6,5 %. Saamisten arvonalentumiset säilyivät matalalla 0,10 %:n tasolla luotto- ja takauskannasta.
   • Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja kasvoi 16 % 259 miljoonaan euroon (223). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli kaikkien aikojen paras eli 87,3 %. Maksutuotot kasvoivat 7 %.
   • Varallisuudenhoidon tulos ennen veroja kasvoi 28 % 213 miljoonaan euroon (167). Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 12 % ja oli 68 miljardia euroa.
 • Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2015. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa "Vuoden 2016 näkymät". 

OP Ryhmän avainlukuja

 

OP Ryhmän avainlukuja1-12/2015 1-12/2014 Muutos, %
Tulos ennen veroja, milj. € 1 101 915 20,4

Pankkitoiminta 642 571 12,5

Vahinkovakuutus 259 223 16,0

Varallisuudenhoito 213 167 27,6
Kertyneet uudet asiakasbonukset 197 189 4,5

31.12.2015 31.12.2014 Muutos, %
Ydinvakavaraisuus CET1, % 19,5 15,1 4,4*
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (RaVa), % 207 189 18*
Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,42 0,37 0,05*
Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 1 656 1 590 4,2

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2014 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2014 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos