Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnuslukujen laskentakaavat


Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden tulos x 100

Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % = Tilikauden laaja tulos x 100

Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Koko pääoman tuotto (ROA), % = Tilikauden tulos x 100

Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma

Kulujen osuus tuotoista, % = Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut x 100

Korkokate + vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot + henkivakuutustoiminnan nettotuotot + palkkiotuotot- ja kulut, netto + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus osakkuusyritysten tuloksesta

Tier 1 Vakavaraisuussuhde, % = Ensisijainen pääoma (Tier 1) x 100

Kokonaisriski

Ydinpääoma (CET1)*, % = Ydinpääoma (CET1) x 100

Kokonaisriski
*) Ydinpääoma (CET1) EU:n asetuksen 575/2013 artiklan 26 ja kokonaisriski artiklan 92 mukaisesti määriteltynä

Vakavaraisuussuhde, % = Omat varat yhteensä x 100

Kokonaisriski


Rahoitus- ja vakuutus-ryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuussuhde = Ryhmittymän omat varat yhteensä x 100

Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä


Taloudellisen pääoman tuotto, % = Tulos + asiakasbonukset verojen jälkeen (12 kk liukuva) x 100

Keskimääräinen taloudellinen pääoma


Vahinkovakuutus:

Yhdistetty kulusuhde
(ilman perustekorkokulua), %
Vahinkosuhde + liikekulusuhde
Riskisuhde + toimintakulusuhde


Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua), % = Korvaukset ja korvausten hoitokulut x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto)

Liikekulusuhde, % = Liikekulut + poistot/oikaisut yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto)

Riskisuhde (ilman perustekorkokulua), % = Korvaukset pl. korvausten selvittelykulut x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto)

Operatiivinen yhdistetty kulusuhde Operatiivinen vahinkosuhde + operatiivinen liikekulusuhde
Operatiivinen riskisuhde + operatiivinen toimintakulusuhde

Operatiivinen riskisuhde
(ilman perustekorkokulua), %
= Korvaukset pl. korvausten selvittelykulut ja laskuperustemuutokset x 100

Vakuutusmaksutuotot pl. laskuperustemuutokset (netto)

Operatiivinen vahinkosuhde, % = Korvauskulut pl. laskuperustemuutokset x 100

Vakuutusmaksutuotot pl. laskuperustemuutokset (netto)

Operatiivinen liikekulusuhde, % = Liikekulut x 100

Vakuutusmaksutuotot pl. laskuperustemuutokset (netto)

Toimintakulusuhde, % = Liikekulut ja korvausten selvittelykulut x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto)

Operatiivinen toimintakulusuhde, % = Liikekulut ja korvausten selvittelykulut x 100

Vakuutusmaksutuotot (netto) pl. laskuperustemuutokset

Vastuunkantokyky, % = Vakavaraisuuspääoma x 100

Vakuutusmaksutuotot

Solvenssisuhde, %*) Omat varat x 100

Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)
*) Solvenssi II –ehdotuksen mukainen

Henkivakuutus:

Liikekustannussuhde, % = Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut x 100

Kuormitustulo