Toiminta ja tulos liiketoimintasegmenteittäin

OP Ryhmän liiketoimintasegmentit ovat Pankkitoiminta, Vahinkovakuutus ja Varallisuudenhoito. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä "Muu toiminta". Segmenttiraportointi laaditaan noudattaen OP Ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

 

Liiketoimintasegmenttien tulostiivistelmä


Milj. € Tuotot Kulut Muut erät *) Tulos ennen veroja
1-12/2015
Tulos ennen veroja
1-12/2014
Muutos, %
Pankkitoiminta 1 927 1 037 -248 642 571 12,5
Vahinkovakuutus 561 302 0 259 223 16,0
Varallisuudenhoito 321 108 0 213 167 27,6
Muu toiminta 538 551 0 -13 -34 -61,2
Eliminoinnit -454 -478 -24 0 -13
Yhteensä 2 894 1 520 -272 1 101 915 20,4

*) Muissa erissä esitetty palautukset omistaja-asiakkaille ja OP-bonusasiakkaille, sekä arvonalentumiset saamisista.

 

Pankkitoiminta

 • Tulos ennen veroja oli 642 miljoonaa euroa (571). Tuotot kasvoivat 1,6 prosenttia ja kulut supistuivat 2,5 prosenttia.
 • Kulu–tuotto-suhde parani 2 prosenttiyksikköä 54 prosenttiin.
 • Luottokanta kasvoi 6,4 prosenttia vuodessa.
 • Arvonalentumisten määrä, 77 miljoonaa euroa (86), oli 0,10 prosenttia (0,12) luotto- ja takauskannasta. 

 


 

Pankkitoiminnan avainlukuja


Milj. € 1-12/2015 1-12/2014 Muutos, %
Tuotot      
Korkokate 1 108 1 092 1,4
Palkkiotuotot, netto 663 655 1,3
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 120 115 4,7
Liiketoiminnan muut tuotot 36 34 4,4
Tuotot yhteensä 1 927 1 896 1,6
Kulut


Henkilöstökulut 472 446 5,9
Muut hallintokulut 370 345 7,1
Liiketoiminnan muut kulut 194 272 -28,6
Kulut yhteensä 1 037 1 063 -2,5
Arvonalentumiset saamisista 77 86 -10,2
Palautukset omistaja-asiakkaille ja kertyneet asiakasbonukset 171 176 -2,9
Tulos ennen veroja 642 571 12,5
Kulu-tuotto-suhde, % 53,8 56,1 -2,3
       
Milj. €      
Nostetut asuntoluotot 6 577 5 977 10,0
Nostetut yritysluotot 6 631 6 468 2,5
Välitetyt kiinteistökaupat, kpl 12 149 12 341 -1,6
       
Mrd. € 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, %
Luottokanta      
  Asuntoluotot 35,3 34,0 3,9
  Yritysten luotot 18,5 16,9 9,3
  Muut luotot 21,5 19,8 8,3
Luottokanta yhteensä 75,2 70,7 6,4
Takauskanta 2,6 2,9 9,5
       
Talletukset      
  Käyttely- ja maksuliiketalletukset 34,7 29,8 16,6
  Sijoitustalletukset 17,2 19,0 -9,4
Talletukset yhteensä 51,9 48,8 6,5
       
Markkinaosuus, % ** 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, %
  Luottokannasta 34,9 34,4 0,6*

Talletuskannasta 37,1 37,6 -0,5*
         

* suhdeluvun muutos

** Ilman rahoitus- ja vakuutuslaitosten luottoja ja talletuksia

 

Luottokannan kasvu jatkui heikosta talouskasvusta huolimatta. Luottokanta kasvoi vuodessa 6,4 prosenttia yritys- ja asuntoyhteisöluottojen sekä kotitalouksien nostamien asuntoluottojen kasvun myötä. Nostettujen uusien asuntoluottojen määrä kasvoi vertailukaudesta 10 prosenttia.

Talletuskanta kasvoi vuodessa 6,5 prosenttia. Sijoitustalletusten määrä laski tammi–joulukuussa alhaisen korkotason ja määräaikaistalletusten laskeneiden marginaalien johdosta. Maksuliiketalletusten määrä sen sijaan kasvoi vuodessa 17 prosenttia pääasiassa yritysten ja yhteisöjen talletusten kasvun seurauksena.

Ryhmän markkinaosuus asuntoluotoissa kasvoi vuodessa 0,6 prosenttiyksikköä ja oli joulukuun lopussa 38,6 prosenttia. Yritysluottojen markkinaosuus kasvoi samalla ajanjaksolla 1,8 prosenttiyksikköä 37,5 prosenttiin (35,6). Ryhmän markkinaosuus euromääräisestä talletuskannasta nousi 2,0 prosenttiyksikköä 35,9 prosenttiin. Kun euromääräisestä talletuskannasta oikaistaan rahoitus- ja vakuutuslaitokset, markkinaosuus oli 37,1 prosenttia (37,6).

Osuuspankkien yhteenlaskettu Tuotto-, jäsen- ja lisäosuuksien määrä kasvoi vuoden aikana 0,9 miljardia euroa ja oli 2,8 miljardia euroa joulukuun lopussa.

OP Ryhmän Kiinteistökeskusten välittämien asuntokauppojen määrä laski 1,6 prosenttia vertailukaudesta.

OP Ryhmän #Suominousuun–hankkeeseen liittyviä lyhennysvapaita toteutettiin helmi–kesäkuun aikana lähes 100 000 lainaan. Näiden lainojen siirtyneet lyhennykset ovat yhteensä noin 450 miljoonaa euroa.

OP julkisti huhtikuussa uuden, yhden rahoitusprosessin toimintamallin yrityksille, jotka tarvitsevat sekä pankkilainaa että riskirahoitusta, mutta eivät ole valmiita luopumaan nykyisestä omistuksestaan. Rahoituspaketilla tavoitellaan yrityksiä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa.

Tulos

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 642 miljoonaan euroon (571). Tuotot kasvoivat 1,6 prosenttia ja kulut supistuivat 2,5 prosenttia, minkä seurauksena kulu–tuotto-suhde parani 2,3 prosenttiyksikköä. Arvonalentumisten määrä, 77 miljoonaa euroa (86), oli 0,10 prosenttia luotto- ja takauskannasta (0,12).

Korkokate kasvoi 1 108 miljoonaan euroon (1 092) luottokannan kasvun sekä luottokannan keskimääräisen marginaalitason noustua ja talletusvarainhankinnan kustannusten laskettua. Markets-liiketoiminta-alueen korkokatteen laskun seurauksena pankkitoiminnan korkokatteen kasvu jäi 1,4 prosenttiin.

Pankkitoiminnan nettopalkkiotuotot kasvoivat 8 miljoonaa euroa 663 miljoonaan euroon (655). Varallisuudenhoitoon liittyvät palkkiot kasvoivat 14 miljoonaa euroa ja vahinkovakuutukseen liittyvät palkkiot 3 miljoonaa euroa.

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä kasvoivat 5 miljoonaa euroa.

Kulut supistuivat 2,5 prosenttia ja olivat 1 037 miljoonaa euroa (1 063). Vertailukaudella liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat lakisääteiset talletussuojarahaston kannatusmaksut ja pankkivero, jotka olivat yhteensä 70 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut kasvoivat 26 miljoonaa euroa ja olivat 472 miljoonaa euroa (446) lähinnä henkilösivukulujen kasvettua.

Vahinkovakuutus

 • Tulos ennen veroja oli 259 miljoonaa euroa (223). Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 171 miljoonaa euroa (272).
 • Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 7 prosenttia (5).
 • Vakuutustekninen kannattavuus parani. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 87,3 prosenttia (89,4) ja operatiivinen liikekulusuhde 17,7 prosenttia (18,4). Yhdistetty kulusuhde oli 88,8 prosenttia (91,0).
 • Sijoitustuotot käyvin arvoin olivat 2,3 prosenttia (6,7). 

Vahinkovakuutuksen avainlukuja


Milj. € 1-12/2015 1-12/2014 Muutos, %
Vakuutusmaksutuotot 1 396 1 310 6,5
Korvauskulut -972 -930 4,5
Liikekulut -247 -242 2,1
Aineettomien hyödykkeiden poisto-oikaisu -21 -21 -0,1
Vakuutustekninen kate 156 117 32,5
Sijoitustuotot- ja kulut 164 171 -4,2
Muut tuotot ja kulut -61 -66 -7,2
Tulos ennen veroja 259 223 16,0
Käyvän arvon rahaston muutos, brutto -87 49
Tulos käyvin arvoin ennen veroja 171 272 -36,9
Yhdistetty kulusuhde, % 88,8 91,0
Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, %* 87,3 89,4
Operatiivinen vahinkosuhde,%* 69,6 71,0
Operatiivinen liikekulusuhde,% 17,7 18,4
Operatiivinen riskisuhde,% 64,2 65,0
Operatiivinen toimintakulusuhde,% 23,1 24,4
Sijoitusten tuotto käysin arvoin, % 2,3 6,7
Vastuunkantokyky, % 70,4 75,4
Solvenssisuhde (Solvenssi II), %** 139,3 117,3
Suurvahinkojen omalla vastuulla oleva korvausmeno -60 -79
Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin kohdistuviin varauksiin (run-off tulos) 32 27

* Vertailukauden tunnuslukua on muutettu vastaamaan vuoden 2015 alusta sovellettua diskonttoron muutoksen käsittelyä

** Luku esitetty ilman siirtymäsäännösten vaikutusta


Henkilöasiakkaiden vakuutusmaksutuottojen kasvu jatkui. Yritysasiakkaiden vakuutusmaksutuotot kasvoivat talouden taantumasta huolimatta. Henkilö- ja yritysasiakkaiden kannattavuus parani. Vakuutusten myynti kasvoi hieman vertailukaudesta. Vahinkokehitys oli suotuisa leudon talven ja vertailukautta pienempien suurvahinkojen takia.

OP Ryhmän markkinaosuus vahinkovakuutuksen maksutulosta vuonna 2014 oli 31,5 prosenttia (30,3). Maksutulon markkinaosuudella mitattuna OP Ryhmä on selvästi Suomen suurin vahinkovakuuttaja.

Etuasiakastalouksien määrä kasvoi vuodessa 22 000 taloudella 677 000:een (655 000), joista jo 76 prosenttia (75) on myös keskittänyt pankkiasiointinsa OP Ryhmään.

Korvauspalvelun kehittäminen on ollut keskeisimpiä vahinkovakuutuksen painopisteitä. Erityisesti sähköistä asiointia on kehitetty niin verkko- kuin mobiilipalveluissa. OP-mobiiliin lanseerattiin tilikaudella uusi vahinkoilmoitus-palvelu. Vahinkoilmoituksista jo yli 50 prosenttia tulee verkon kautta, vapaaehtoisiin henkilövahinkoihin liittyvistä ilmoituksista jo yli 75 prosenttia.

Sähköisten palveluiden hyödyntäminen vahinkovakuutusasioiden hoitamisessa on lisääntynyt merkittävästi. Viimeisen 12 kuukauden aikana vakuutuspostinsa sähköisesti vastaanottavien asiakkaiden määrä on kasvanut 554 000 asiakkaaseen (365 000).

Tulos

Tulos ennen veroja kasvoi 259 miljoonaan euroon (223). Vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä. Tuloslaskelmaan kirjatut sijoitusten nettotuotot laskivat 7 miljoonaa euroa. Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 171 miljoonaa euroa (272).

Vahinkovakuutuksen vakuutusvelan arvostusmallia muutettiin tilikauden alussa siten, että eläkevastuiden diskonttokoron muutos huomioidaan jatkuvasti päivitettävänä eränä. Joulukuun lopussa keskimääräinen diskonttokorko oli 2,22 prosenttia. Diskonttokoron lasku kasvatti korvauskuluja 62 miljoonaa euroa (62). Diskonttokoron muutos vaikuttaa uuden arvostusmallin mukaisesti myös operatiivisten tunnuslukujen laskentaan. Vertailukauden operatiiviset tunnusluvut on muutettu tätä vastaaviksi. Diskonttokoron muutos heikensi operatiivista yhdistettyä kulusuhdetta 4,5 prosenttiyksikköä (4,7).

Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 87,3 prosenttia (89,4). Operatiiviset tunnusluvut eivät sisällä poistoja yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä.

 

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot


Milj. € 1-12/2015 1-12/2014 Muutos, %
Henkilöasiakkaat 730 687 6,3
Yritysasiakkaat 609 568 7,3
Baltia 56 55 1,6
Yhteensä 1 396 1 310 6,5

Korvauskulut ilman diskonttokoron laskua kasvoivat 5 prosenttia vertailukaudesta. Suurvahinkokehitys jatkui suotuisana. Uusista omaisuuden ja toiminnan suurvahingoista aiheutuva korvausmeno oli vertailukautta pienempi. Tammi–joulukuussa kirjattiin 70 uutta (82) omaisuuden ja toiminnan suurvahinkoa, joiden omalla vastuulla oleva korvausmeno oli yhteensä 60 miljoonaa euroa (79). Tähän luokkaan kuuluvat yli 0,3 miljoonan euron vahingot. Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos oli vertailukautta suurempi. Tammi–joulukuussa eläkkeiden korvausvastuun muutos oli 16 miljoonaa euroa (12).


Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin, ilman diskonttokoron muutoksen vaikutusta, paransivat vakuutusteknistä katetta 32 miljoonaa euroa (27). Operatiivinen vahinkosuhde oli 69,6 prosenttia (71,0). Operatiivinen riskisuhde ilman korvausten välillisiä hoitokuluja oli 64,2 prosenttia (65,0).

Liikekulut kasvoivat 2 prosenttia myynti- ja kannanhoitopalkkioiden kasvun johdosta ja olivat 5 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Operatiivinen liikekulusuhde oli 17,7 prosenttia (18,4). Operatiivinen toimintakulusuhde, joka sisältää myös korvausten välilliset hoitokulut, oli 23,1 prosenttia (24,4).


Operatiivinen vakuutustekninen kate ja yhdistetty kulusuhde (CR)


1-12/2015
1-12/2014
Milj. € Kate milj. € CR, % Kate, milj. € CR, %
Henkilöasiakkaat 140 80,9 126 81,6
Yritysasiakkaat 32 94,7 7 98,8
Baltia 5 90,9 6 90,0
Yhteensä 177 87,3 139 89,4

 

Henkilöasiakkaiden kannattavuus parani maksutuottojen kasvun jatkuessa. Yritysasiakkaiden vahinkokehitys oli vertailukautta suotuisampi. Diskonttokoron lasku heijastuu erityisesti yritysasiakkaiden kannattavuuteen. Baltiassa kannattavuus heikkeni hieman suurvahinkojen takia.

Sijoitustoiminta

Sijoitusten tuotot käyvin arvoin olivat 74 miljoonaa euroa (236) eli 2,3 prosenttia (6,7). Sijoitustoiminnan tuotto oli tilikaudella positiivinen osakkeiden markkina-arvon nousun vuoksi. Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 164 miljoonaa euroa (171).

Vahinkovakuutuksen sijoituskannan jakauma


% 31.12.2015 31.12.2014
Joukkolainat ja korkorahastot 77 73
Vaihtoehtoiset sijoitukset 1 1
Osakkeet 7 7
Pääomasijoitukset 3 3
Kiinteistöt 10 11
Rahamarkkinat 3 5
Yhteensä 100 100

Vahinkovakuutustoiminnan sijoituskanta oli joulukuun lopussa 3 687 miljoonaa euroa (3 522). Korkosalkun luottoluokitusjakauma oli hyvä. Investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus oli 93 prosenttia (94) ja 63 prosenttia (71) sijoituksista oli vähintään A– -luokitetuissa saamisissa. Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika oli 5,7 vuotta (4,5) ja duraatio 5,2 vuotta (4,3).

Suorien joukkovelkakirjalainasijoitusten keskimääräinen tuotto oli eräpäivään instrumenttien hankintahinnalla laskettuna (running yield) 1,76 prosenttia (1,94).


Varallisuudenhoito

 • Tulos ennen veroja oli 213 miljoonaa euroa (167). Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 159 miljoonaa euroa (218).
 • Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat vertailukaudesta.
 • Sijoitustuotot käyvin arvoin olivat 2,4 prosenttia (6,0).
 • Hallinnoitavien varojen bruttomäärä kasvoi vuodessa 12 prosenttia ja oli joulukuun lopussa 68 miljardia euroa.

Varallisuudenhoidon avainlukuja


Milj. € 1-12/2015 1-12/2014 Muutos, %
NettopalkkiotuototRahastoista ja omaisuudenhoidosta 188 175 7,9

Henkivakuutuksesta 171 166 2,7

Kulut 163 133 22,5

josta kertyneet asiakasbonukset 23 18 26,6
Nettopalkkiotuotot yhteensä 196 208 -5,6
Henkivakuutuksen riskiliikkeen nettotuotot 21 20 7,0
Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot 98 51 94,0
Muut tuotot 5 1
Henkilöstökulut 32 32 -1,0
Muut kulut 76 80 -4,4
Tulos ennen veroja 213 167 27,6
Käyvän arvon rahaston muutos, brutto -54 51
Tulos käyvin arvoin ennen veroja 159 218 -26,8
Mrd. € 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, %
Hallinnoitavat varat (brutto)Sijoitusrahastot 21,7 17,5 24,3

Instituutioasiakkaat 23,5 23,5 -0,2

Private Banking 14,6 12,8 14,3

Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt 8,7 7,6 15,2
Hallinnoitavat varat (brutto) yhteensä 68,5 61,3 11,7
Milj. €


NettomyyntiSijoittaja- ja säästäjäasiakkaat 666 716 -7,0

Private Banking-asiakkaat 469 1 363 -65,6

Instituutioasiakkaat -187 454 -141,2
Nettomyynti yhteensä 948 2 534 -62,6
Markkinaosuus, % 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, %
Sijoitusrahastoista 22,2 20,5 1,7*

* Suhdeluvun muutoksena

Hallinnoitavien varojen bruttomäärä kasvoi tilikaudella 11,7 prosenttia osakemarkkinoiden hyvän arvonkehityksen ja positiivisen nettomyynnin seurauksena. Hallinnoitavat varat olivat 68,5 miljardia euroa (61,3) ja ne sisältävät 11 miljardia euroa OP Ryhmään kuuluvien yritysten varoja.

Nettomyynti pieneni vertailukaudesta kaikissa asiakassegmenteissä ja oli 948 miljoonaa euroa (2 534). Nettomyynnin heikkeneminen johtui yleisten talousnäkymien epävarmuudesta.

Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaiden määrä kasvoi tilikaudella 26 000:lla ja oli joulukuun lopussa 754 000. Erityisesti säästäjän rahastoissa asiakasmäärä kehittyi hyvin ja osuudenomistajien määrä kasvoi 51 000:lla vuodenvaihteesta.

Finanssivalvonnan suostumuksella Suomi-yhtiön noin 1,3 miljardin euron yksilöllinen henkivakuutuskanta luovutettiin OP Ryhmälle 31.12.2015. Kannanluovutuksessa siirtyneestä säästövakuutuskannasta muodostettiin ns. eriytetty tase, jolla on muusta henkivakuutustoiminnasta poikkeava voitonjakopolitiikka.

OP-Rahastojen riskikorjattu tuotto säilyi hyvänä tilikaudella. OP-Rahastojen Morningstar-luokitus oli 3,2 (3,3).

Tilikaudella jatkettiin varallisuudenhoidon sähköisen myynnin ja asioinnin kehittämistä. Sijoitusrahastojen merkinnöistä 40 prosenttia (28) tehtiin sähköisissä kanavissa.

Osana #Suominousuun–hanketta kaupankäynti Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden osakkeilla on ilmaista noin neljän kuukauden ajan OP-verkkopalvelun asiakkaille verkossa ja mobiilissa. OP tarjoaa myös veloituksetta yhtiöitä koskevaa analyysitietoa sisältävän osaketutkimuksen kaikille siitä kiinnostuneille. Edut ovat voimassa määräajan välillä 7.12.2015–31.3.2016. Lisäksi OP Ryhmä poisti merkintäpalkkion OPn Suomeen sijoittavista rahastoista pysyvästi kaikissa kanavissa.

Tulos

Tulos ennen veroja kasvoi 213 miljoonaan euroon (167). Tulos käyvin arvoin oli 159 miljoonaa euroa (218).

Nettopalkkiotuotot pienenivät 5,6 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 196 miljoonaa euroa (208). Nettopalkkiotuotot olivat 0,29 prosenttia (0,35) hallinnoitavien varojen bruttomäärästä.

Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 2,4 prosenttia (6,0). Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot ilman vakuutusvelan korkoriskiä suojaavien johdannaisten tulosta ja laskuperustekorkokulua olivat 185 miljoonaa euroa (169).

Kulut olivat 4 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailukaudella. Varallisuudenhoidon kulu–tuotto-suhde heikkeni ja oli 45,6 prosenttia (40,8). Kulut olivat 0,16 prosenttia (0,18) hallinnoitavien varojen bruttomäärästä.

Vakuutusvelan korkoriskiä on suojattu korkotäydennyksillä ja korkojohdannaisilla. Vakuutusvelan kertyneet korkotäydennykset olivat tilikauden lopussa 404 miljoonaa euroa (475). Korkotäydennyksistä 52 miljoonaa euroa (54) oli lyhytaikaisia, 12 kuukauden ajaksi tehtyjä korkotäydennyksiä.

Henkivakuutuksen sijoitusomaisuus ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta ja Suomi-yhtiöstä siirtynyttä ns. eriytettyä tasetta oli 4 078 miljoonaa euroa (4 148). Investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus korkosalkusta oli 96 prosenttia (94). Tilikauden lopussa korkosijoitusten modifioitu duraatio oli 4,7 (3,1).

Varallisuudenhoidon sijoituskannan jakauma


Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Joukkolainat ja korkorahastot 76 68
Vaihtoehtoiset sijoitukset 6 6
Osakkeet ja osakerahastot 5 7
Kiinteistöt 7 6
Rahamarkkinat 6 12
Yhteensä 100 100

Muu toiminta

Muun toiminnan avainlukuja


Milj. € 1-12/2015 1-12/2014 Muutos, %
Korkokate -52 -33 -56,7
Kaupankäynnin nettotuotot 0 -9
Sijoitustoiminnan nettotuotot 89 59 50,9
Muut tuotot 501 473 5,7
Kulut 551 524 5,1
Tulos ennen veroja -13 -34 61,2
Mrd. € 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, %
Saamiset luottolaitoksilta 11 10 3,8
Sijoitusomaisuus 16 13 29,8
Velat luottolaitoksille 4 5 -9,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 18 17 5,3

Tulos

Muun toiminnan tulos ennen veroja oli -13 miljoonaa euroa (-34). Tulosta rasittivat korkokatteen supistuminen ja kulujen kasvaminen. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja muut tuotot kasvoivat vertailukaudesta.

Muun toiminnan korkokate oli -52 miljoonaa euroa (-33). Korkokatetta laskivat matalana jatkunut korkotaso, likviditeettireserviin kuuluvien joukkolainojen luottoriskimarginaalien kaventuminen sekä tiukentuvaan likviditeettisääntelyyn valmistautuminen. OP Ryhmän senior-ehtoisen tukkuvarainhankinnan velkakirjojen keskimarginaali oli joulukuun lopussa 39 korkopistettä (41).

Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä kasvoivat 30 miljoonaa euroa 89 miljoonaan euroon arvopapereiden myyntivoittojen kasvun seurauksena. Sijoitustoiminnan osinkotuotot supistuivat 16 miljoonaa euroa 21 miljoonaan euroon.

Muut tuotot kasvoivat 501 miljoonaan euroon ja olivat 28 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Liiketoiminnan muut tuotot ovat merkittäviltä osin ryhmän sisäisiä palveluveloituksia, jotka esitetään liiketoimintasegmenttien kuluina.

Muun toiminnan kulut kasvoivat 27 miljoonaa euroa ja olivat 551 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 16 miljoonaa euroa 176 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi ryhmän sisäisiin omistusjärjestelyihin ja Vallilan toimitilojen uudelleenrakentamiseen liittyvät 18 miljoonan euron kertaluonteiset kuluerät. Vertailukaudella liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattiin Pohjola Pankin osakkeiden ostotarjoukseen liittyvät kertaluonteiset palkkiot, yhteensä 20 miljoonaa euroa.