Ryhmän tulos ja tase

Tulosanalyysi


Milj. € 2015 2014 Muutos, %
Pankkitoiminta 642 571 12,5
Vahinkovakuutus 259 223 16,0
Varallisuudenhoito 213 167 27,6
Tulos ennen veroja 1 101 915 20,4
Käyvän arvon rahaston muutos, brutto -219 152
Tulos käyvin arvoin ennen veroja 883 1 067 -17,3
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % *) 21,5 16,5 5,0*
Taloudellisen pääomavaateen tuotto käyvin arvoin, % *) 17,7 19,1 -1,4*
Tuotot


Korkokate 1 026 1 043 -1,7

Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 639 589 8,5

Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 278 197 41,0

Palkkiotuotot, netto 704 707 -0,5

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 193 162 19,1

Liiketoiminnan muut tuotot 54 55 -0,7
Muut tuotot yhteensä 1 868 1 710 9,2
Tuotot yhteensä 2 894 2 753 5,1
Kulut


Henkilöstökulut 781 741 5,4
Muut hallintokulut 420 414 1,5
Liiketoiminnan muut kulut 319 401 -20,4
Kulut yhteensä 1 520 1 555 -2,3
Arvonalentumiset saamisista 78 88 -11,9
Kertyneet uudet asiakasbonukset 197 189 4,5

*) 12kk liukuva, muutos suhdeluvun muutoksena

 

Muita avainlukuja


Milj. € 31.12.2015 31.12.2014 Muutos, %
Saamiset asiakkailta 75 192 70 683 6,4
Henkivakuutustoiminnan varat 13 858 11 238 23,3
Vahinkovakuutustoiminnan varat 4 067 3 797 7,1
Velat asiakkaille 58 220 51 163 13,8
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 27 706 24 956 11,0
Oma pääoma 9 324 7 213 29,3
Tase yhteensä 125 145 110 427 13,3

Tammi–joulukuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 20,4 prosenttia 1 101 miljoonaan euroon (915). Tulos on lähes 10 prosenttia suurempi kuin edellinen ennätystulos vuodelta 2007. Tulosta paransi erityisesti muiden tuottojen 9 prosentin kasvu. Vahinko- ja henkivakuutuksen nettotuotot kasvoivat parantuneen vakuutustoiminnan kannattavuuden seurauksena. Nettopalkkiotuotot olivat vertailukauden tasolla. Asunnonvälityspalkkiot ja antolainauspalkkiot jäivät vertailukaudesta, kun taas rahastoihin liittyvät palkkiot ja maksuliikenteen palkkiot kasvoivat. Kaupankäynnin nettotuotot kasvoivat johdannaistuloksen ansiosta. Arvopapereiden myyntivoitot kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja.

Ryhmän korkokate laski 1,7 prosenttia 1 026 miljoonaan euroon. Vähittäis- ja yrityspankkitoiminnan korkokate kasvoi, mutta Markets-toimintojen ja likviditeettireservin korkokate aleni. Likviditeettireservin korkokatetta supisti joukkolainojen luottoriskimarginaalien kaventuminen ja tiukentuvaan likviditeettisääntelyyn valmistautuminen. Markets-toimintojen alentunutta korkokatetta kompensoi Markets-toimintojen muiden tuottojen kasvu.

Ryhmän kulut laskivat 2,3 prosenttia ja olivat 35 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailukaudella. Henkilöstökuluja kasvatti eläkekulujen 40 miljoonan euron kasvu sekä keskusyhteisökonsernin uudelleenjärjestelyihin liittynyt 9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Eläkekuluja kasvatti muun muassa vuoden lopussa vahvistettu eläkelakien muutos. Palkat ja palkkiot olivat vertailukauden tasolla. Muita kuluja kasvattivat uusien liiketoimintojen laajentumisen lisäksi ryhmän sisäisiin omistusjärjestelyihin ja Vallilan toimitilojen uudelleenrakentamiseen liittyvät kertaluonteiset, yhteensä 18 miljoonan euron kuluerät. ICT-kulut kasvoivat 5,7 prosenttia ja olivat 11 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Vertailukaudella muita kuluja kasvattivat yhteensä 72 miljoonan euron suuruiset lakisääteiset talletussuojarahaston kannatusmaksut ja pankkivero sekä Pohjola Pankin osakkeiden lunastukseen liittyvät 12 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 114 miljoonaa euroa (113), joista 78 miljoonaa euroa (88) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Nettomääräiset arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat matalalla 0,10 prosentin tasolla (0,12) luotto- ja takauskannasta.

Ryhmän tilikauden tuloverot olivat 251 miljoonaa euroa (337). Efektiivinen verokanta oli 22,5 prosenttia (33,6). Ryhmän tuloverot olivat laskennallisten verojen muutoksen jälkeen 249 miljoonaa euroa (308). Efektiivistä verokantaa kasvatti OP Ryhmän sisäisiin omistusjärjestelyihin liittyvistä kaupoista syntynyt 37 miljoonan euron (109) luovutusvoittovero.

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 642 miljoonaa euroa (571). Pankkitoiminnan tuloskehitystä tuki tuottojen kasvu sekä kulujen supistuminen. Pankkitoiminnan korkokate kasvoi, mikä johtui luottokannan kasvusta ja keskimääräisen marginaalitason noususta sekä talletusvarainhankinnan kustannusten laskusta. Nettopalkkiotuotot kasvoivat varallisuudenhoitoon ja vahinkovakuutukseen liittyvien palkkioiden kasvettua. Kulut supistuivat 2,5 prosenttia 1 037 miljoonaan euroon. Vertailukaudella liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat lakisääteiset talletussuojarahaston kannatusmaksut ja pankkivero, jotka olivat pankkitoiminnassa yhteensä 70 miljoonaa euroa.

Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja oli 259 miljoonaa euroa (223). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 87,3 prosenttia (89,4). Maksutulon kasvu oli korvauskulujen kasvua nopeampaa. Vakuutusvelan diskonttokoron muutos kasvatti korvauskuluja 62 miljoonaa euroa (62), mikä heikensi operatiivista yhdistettyä kulusuhdetta 4,5 prosenttiyksikköä. Liikekulusuhde laski 0,7 prosenttiyksikköä 17,7 prosenttiin. Tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot supistuivat vertailukaudesta 7 miljoonaa euroa.


Varallisuudenhoidon tulos ennen veroja oli 213 miljoonaa euroa (167). Tulos parani vertailukaudesta henkivakuutuksen parantuneen vakuutustoiminnan kannattavuuden seurauksena. Segmentin nettopalkkiotuotot supistuivat vertailukaudesta 5,6 prosenttia.

OP Ryhmään on siirtynyt 19.5.2015 alkaen kuusi aiemmin POP Pankki -ryhmään kuulunutta pankkia. Pankkien tilinpäätökset on yhdistelty siirtymästä lähtien ryhmän lukuihin. Yhdistelyn seurauksena ryhmän korkokate kasvoi 9 miljoonaa euroa, nettopalkkiotuotot 3 miljoonaa euroa ja kulut 10 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan tulosvaikutus oli lievästi positiivinen. Yhdistelyn seurauksena ryhmän luottokanta kasvoi siirtymähetkellä 643 miljoonalla eurolla ja talletuskanta 694 miljoonalla eurolla.

Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 883 miljoonaa euroa (1 067). OP Ryhmän käyvän arvon rahasto ennen veroja oli tilikauden lopussa 302 miljoonaa euroa (531).

Tilikauden lopussa oma pääoma oli 9,3 miljardia euroa (7,2). Omaa pääomaa kasvattivat ryhmän tulos sekä Tuotto-osuuksien liikkeeseenlaskut. Tilikauden lopussa omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 2,5 miljardia euroa (1,6), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa. Keskusyhteisön johtokunta päätti maaliskuussa 2015 nostaa Tuotto-osuuksien tavoitetasoa 0,4 miljardilla 2,3 miljardiin euroon. Tuotto-osuuksien määrä on käytännössä saavuttanut tavoitemääränsä.

OP Ryhmän taloudelliset tavoitteet

Tilikauden lopussa OP Ryhmä saavutti kaikki keskeiset taloudelliset tavoitteensa.

OP Ryhmän taloudelliset tavoitteet31.12.2015 31.12.2014 Tavoite
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus, % 207 189 160 %
CET 1-vakavaraisuus, % 19,5 15,1 18 %*
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva) 21,5 16,5 20 %
Tuottojen ja kulujen kasvuero ryhmätaso, %-yks. (3 vuoden aikana) 21,1 14,0 >0 %-yks.
Tuottojen ja kulujen kasvuero pankkitoiminta, %-yks. (12 kk liukuva) 4,1 9,6 >0 %-yks.
Tuottojen ja kulujen kasvuero varallisuudenhoito, %-yks. (12 kk liukuva) 18,6 18,6 >0 %-yks.
Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 87,3 % 89,4 % <92 %

* Vuoden 2016 loppuun mennessä


Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin2015 2015 2014 Muutos
Milj. € 1-3 4-6 7-9 10-12
%
Korkokate 256 256 256 259 1 026 1 043 -1,7
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 169 174 154 142 639 589 8,5
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 104 45 61 68 278 197 41,0
Palkkiotuotot, netto 199 175 169 161 704 707 -0,5
Muut tuotot 58 100 50 40 248 217 14,1
Tuotot yhteensä 785 749 690 669 2 894 2 753 5,1
Henkilöstökulut 214 187 172 208 781 741 5,4
Muut hallintokulut 102 102 90 126 420 414 1,5
Liiketoiminnan muut kulut 82 87 69 81 319 401 -20,4
Kulut yhteensä 399 375 331 415 1 520 1 555 -2,3
Saamisten arvonalentumiset 21 15 10 31 78 88 -11,9
Palautukset omistaja-asiakkaille ja OP-bonusasiakkaille 46 51 50 48 195 195 -0,1
Tulos ennen veroja 320 308 299 175 1 101 915 20,4