OP Ryhmän toiminnalliset lähtökohdat

OP Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen, osaavaan riskienhallintaan ja asiakkaiden kunnioittamiseen. Osuustoiminnallisia arvoja ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. OP Ryhmän perustehtävänä on luoda vahvan vakavaraisuutensa ja tehokkuutensa avulla kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle.

OP Ryhmässä asiakkaan etu ohjaa kaikkea toimintaa. Jatkuva ja aktiivinen asiakkaan edun tavoittelu kiteytyy Ryhmän asiakaslupauksessa: "Olemme asiakkaitamme varten". Asiakas on aina ensin ja ansaitsee jakamattoman huomion. Ryhmän henkilöstön palveluasenteessa näkyy asiakkaiden arvostus. Ryhmän hallintohenkilöt tuovat vahvasti asiakkaan äänen päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen.

Pitkäjänteinen asiakkaan ajatteleminen näkyy OP Ryhmässä jatkuvana uudistumisena. Palveluja ja tuotteita kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ryhmässä otetaan tehokkaasti huomioon erilaiset asiakasryhmät sekä finanssipalveluiden alueellinen kattavuus ja saatavuus. Laajasti eri puolilla Suomea sijaitsevat osuuspankit ja niiden toimipaikat yhdessä helppokäyttöisten sähköisten palveluiden kanssa mahdollistavat hyvän vuorovaikutuksen asiakkaiden ja paikallisen yhteisön kanssa.

Asiakasomisteisena toimijana OP Ryhmällä on liiketoimintaroolin rinnalla toinen vahva rooli eli yhteisöllinen rooli. Liiketoimintaroolissa ryhmä tuottaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut kilpailukykyisesti sekä huolehtii toimintansa tehokkuudesta ja kilpailuetua luovasta vahvasta vakavaraisuudesta. Osuuskunta yritysmuotona luo yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta ryhmän toimintaympäristössä. Yhteisöllisessä roolissa ryhmä kantaa vastuuta niin omistaja-asiakkaista kuin laajemminkin yhteiskunnasta ja paikallisyhteisöstä. Liiketoimintaroolissa onnistuminen mahdollistaa yhteisöllisen roolin toteuttamisen.

Vahva vakavaraisuus mahdollistaa OP Ryhmälle kaksoisroolin toteuttamisen. Ryhmä ylläpitää selvästi sääntelyn edellyttämää korkeampaa vakavaraisuutta turvatakseen rooliaan talouden rahoittajana ja vakuuttajana myös talouden taantuman pitkittyessä. Samaan aikaan ryhmän riskinotto suhteessa riskinkantokykyyn pidetään strategian mukaisesti maltillisena.

Asiakkaat omistavat OP Ryhmän. OP Ryhmässä asiakkuus ja omistajuus yhdistyvät. Perustaltaan osuustoiminnallisena toimijana OP Ryhmän tavoitteena ei ole voiton maksimointi omistajille, vaan osuuskunnan omistaja-asiakkaiden tarvitsemien palvelujen tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti. Liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa palautuu omistaja-asiakkaille. Loppuosa tuloksesta jää ryhmän taseen vahvistamiseen ja luotonantokyvyn turvaamiseen. Taloudellisten etujen lisäksi omistaja-asiakkailla on aito vaikutusmahdollisuus oman osuuspankkinsa päätöksentekoon ja sitä kautta oman lähiseutunsa kehittymiseen.

OP Ryhmän liiketoiminnan hyöty ja lisäarvo kanavoituvat asiakassuhteen kautta omistaja- ja muille asiakkaille. Osuuspankit käyttävät tuloksensa asiakkaiden hyväksi keskittämisetuina ja muina taloudellisina etuina sekä palvelukyvyn kehittämisenä. Osuuspankit ovat useilla paikkakunnilla yksi suurimmista veronmaksajista. Liiketoiminnan edellyttämien kulujen jälkeen OP Ryhmän tuotot käytettiin tilikaudella seuraavasti:

 

 

Arvio vahvistetaan tilikauden päättymisen jälkeen.

Ryhmän toiminnalla on myös muita, laajempia välillisiä vaikutuksia sekä paikallisen että valtakunnallisen talouden elinvoimaisuuteen.