Keskeiset tuloslaskelma- ja tase-erät sekä taloudelliset tunnusluvut

Milj. € 2011 2012 2013 2014 2015
Keskeiset tuloslaskelmaerät, milj. €
Korkokate 1 030 1 003 915 1 043 1 026
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 307 428 518 589 639
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 72 108 175 197 278
Palkkiotuotot, netto 551 558 664 707 704
Muut tuotot 171 241 265 217 248
Henkilöstökulut 689 764 791 741 781
Muut kulut 639 698 769 814 739
Saamisten arvonalentumiset 101 99 84 88 78
Palautukset omistaja-asiakkaille 176 192 193 195 195
Tulos ennen veroja 525 586 701 915 1 101
Keskeiset tase-erät - vastaavaa, milj. €
Saamiset luottolaitoksilta 1 104 840 849 686 425
Saamiset asiakkailta 60 331 65 161 68 142 70 683 75 192
Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 205 3 492 3 479 3 797 4 067
Henkivakuutustoiminnan varat 7 006 9 173 9 872 11 238 13 858
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja sijoitusomaisuus 8 624 6 954 9 290 9 927 13 351
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 1 871 2 030 2 065 2 113 2 238
Muut erät 9 765 12 120 7 294 11 983 16 014
Vastaavaa yhteensä 91 905 99 769 100 991 110 427 125 145
Keskeiset tase-erät - vastattavaa, milj. €
Velat luottolaitoksille 1 783 1 965 1 039 1 776 1 673
Velat asiakkaille 45 974 49 650 50 157 51 163 58 220
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 20 005 19 270 21 428 24 956 27 706
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 1 555 1 736 1 466 1 212 1 696
Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 508 2 592 2 746 2 972 3 159
Henkivakuutustoiminnan velat 6 932 8 970 9 771 11 230 13 532
Muut vieraan pääoman erät 6 907 8 452 6 660 9 904 9 836
Oma pääoma 6 242 7 134 7 724 7 213 9 324
Vastattavaa yhteensä 91 905 99 769 100 991 110 427 125 145
Taloudelliset tunnusluvut, %
Oman pääoman tuotto, ROE 6,8 7,0 8,9 8,1 10,3
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin 0,4 14,1 8,7 5,7 13,2
Koko pääoman tuotto, ROA 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7
Omavaraisuusaste 6,8 7,2 7,6 6,5 7,5
Kulujen osuus tuotoista 64 64 61 56 53
Ydinvakavaraisuus * 14,0 14,8 17,3 15,1 19,5
Vakavaraisuus * 14,0 14,8 17,3 17,3 22,9
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus 180 190 190 189 207

*) 2011-2013 on esitetty suhdeluvut ilman siirtymäsäännöksiä, ydinvakavaraisuutena on esitetty Core Tier 1 vakavaraisuus