Henkilöstö ja palkitseminen

OP Ryhmän palveluksessa oli tilikauden lopussa 12 130 henkilöä (12 356). Henkilöstöä oli keskimäärin 12 174 (12 548). OP Ryhmässä tehdyt uudelleenjärjestelyt ja tehostamistoimenpiteet vähensivät henkilömäärää tilikaudella. Henkilömäärä kasvoi 133:lla kuuden POP Pankin siirtyessä OP Ryhmän jäsenpankeiksi 19.5.2015 alkaen.

Tilikauden aikana OP Ryhmän palveluksesta siirtyi eläkkeelle 241 henkilöä (323). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 61,5 vuotta (61,7).

OP Ryhmän muuttuva palkitseminen jakautuu lyhyen aikavälin yrityskohtaiseen palkitsemiseen sekä ryhmätasoiseen pitkän aikavälin palkitsemiseen.

OP Ryhmän ryhmätasoinen pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä muodostuu johdolle tarkoitetusta kannustinjärjestelmästä sekä muulle henkilöstölle tarkoitetusta henkilöstörahastosta.

Johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä on vahvistettu vuosille 2014–2016. Lisäksi henkilöstölle suunnattu OP Ryhmän henkilöstörahaston palkitsemisjärjestelmä jatkuu vuoden ansaintajaksoin.

Kannustinjärjestelmiä laadittaessa on otettu huomioon finanssi- ja rahoitusalan palkitsemisjärjestelmiä koskeva sääntely. Palkitsemisjärjestelmä 2014–2016 noudattelee edellisen kolmivuotisen ansaintajakson pääperiaatteita.

Pitkän aikavälin tavoitemittareiksi OP Osuuskunnan hallintoneuvosto on asettanut OP Ryhmän tuloksen ennen veroja, ryhmän ydinvakavaraisuuden (CET1) ja keskittäjäasiakkaiden määrän kasvun. Ryhmätasoiset tavoitteet ovat yhtenevät sekä johdon kannustinjärjestelmässä että OP Ryhmän henkilöstörahastossa.

OP Ryhmän aiemmin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa olleet noin 100 miljoonan euron TyEL -vakuutukset siirrettiin OP-Eläkekassaan 31.12.2015.

Johtokunnan jäsenten ja tarkastusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

OP Ryhmän pääjohtajan, joka toimii myös keskusyhteisön toimitusjohtajana, ja muiden keskusyhteisön johtokunnan jäsenten, varajäsenten ja tarkastusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää keskusyhteisön hallintoneuvoston puheenjohtajisto. Kunkin johtokunnan jäsenen, varajäsenen ja tarkastusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka hallintoneuvosto on hyväksynyt.

Vakavaraisuusasetuksen edellyttämät tiedot OP Ryhmän riskiasemaan vaikuttavien henkilöiden palkitsemisesta julkaistaan vuosittain OPn verkkosivuilla.

OP Ryhmän pääjohtajalle maksettiin vuonna 2015 palkkaa 754 392 euroa ja luontoisetuja 21 600 euroa sekä vuodelta 2014 kertyneitä lyhyen aikavälin palkkioita 250 100 euroa eli yhteensä 1 026 092 euroa. Vuosilta 2011, 2012 ja 2013 kertyneitä lyhyen ja pitkän aikavälin palkkioita maksettiin vuonna 2015 viivästettynä 671 669 euroa.

Muiden johtokunnan jäsenten, varajäsenten ja tarkastusjohtajan palkat olivat yhteensä 3 205 111 euroa ja luontoisedut 159 807 euroa. Vuosilta 2011-2014 kertyneitä lyhyen ja pitkän aikavälin palkkioita maksettiin 2 340 496 euroa. Yhteensä palkkoja ja palkkioita maksettiin muille johtokunnan jäsenille, varajäsenille ja tarkastusjohtajalle 5 705 414 euroa.

Palkat ja palkkiot sisältävät sekä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 että vuodelta 2014 ansaituista tulospalkkioista vuonna 2015 maksetun osuuden. Pääjohtajan ja johtokunnan jäsenten vuodelta 2014 ansaitsemista lyhyen aikavälin tulospalkkioista ei ole lykätty eriä myöhemmin maksettavaksi. Lykkäämismenettely perustuu luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) mukaiseen menettelyyn, joka on kuvattu OP Ryhmän IFRS-tilinpäätöksen 2015 muuttuvaa palkitsemista koskevassa liitteessä 59.

Johtokunnan jäsenten lisäeläketurva on hoidettu OP-Eläkesäätiössä ja OP-Henkivakuutuksen lisäeläkevakuutuksella. Pääjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten sekä varajäsenten ja tarkastusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Vuoden 2015 osalta lisäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 599 000 euroa. OP-Eläkesäätiön lisäeläketurvasta ei kirjattu kustannuksia vuonna 2015.

Lisäeläkekustannukset on julkistettu Euroopan pankkiviranomaisen EBA:n vuosittain keräämissä palkitsemista koskevissa tiedoissa Euroopan parlamentin ja neuvoston vakavaraisuusasetuksen 575/2013 ja direktiivin 2013/36 mukaisesti.

 

euroa Pääjohtaja Muut johtokunnan jäsenet, varajäsen ja tarkastusjohtaja Yhteensä
Säännöllinen rahapalkka 754 392 3 205 111 3 959 503
 
Luontoisedut 21 600 159 807 181 407
Vuodelta 2014 ansaittu lyhyen aikavälin tulospalkkio 250 100 743 262 993 362
2015 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut yhteensä 1 026 092 4 108 180 5 134 272
Vuosina 2011, 2012 ja 2013 ansaittujen tulospalkkioiden finanssialan säädösten mukaisesti lykätystä osuudesta vuonna 2015 maksettu osa * 671 669 1 597 234 2 268 903
2015 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut sekä maksettu lykätty tulospalkkio yhteensä 1 697 761 5 705 414 7 403 175
       

* Sisältää vuonna 2015 maksetun osuuden vuosilta 2011, 2012 ja 2013 ansaitusta tulospalkkiosta sekä vuonna 2015 maksetun osuuden vuosina 2011–2013 ansaitusta pitkän aikavälin palkkiosta. Loppuosa vuosilta 2012 ja 2013 ansaitusta palkkiosta on lykätty maksettavaksi vuosina 2016–2017. Lykättyjen erien maksaminen edellyttää erillistä päätöstä.

 

Sekä pääjohtajan että muiden johtokunnan jäsenten, varajäsenten ja tarkastusjohtajan osalta työnantajan noudattama irtisanomisaika on 6 kuukautta. Työsuhteen päättyessä johtajasopimuksissa erikseen määritellyissä tilanteissa pääjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi enintään 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa ja muille johtokunnan jäsenille, varajäsenille ja tarkastusjohtajalle enintään 6 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa.