OP Ryhmän tuloslaskelma

                       Milj. € Liitetieto 2015 2014 Muutos-%
Korkotuotot 2 486 2 685 -7
Korkokulut 1 460 1 642 -11
Korkokate ennen arvonalentumisia 7 1 026 1 043 -2
Saamisten arvonalentumiset 8 78 88 -12
Korkokate arvonalentumisten jälkeen 948 955 -1
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 9 639 589 8
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 10 278 197 41
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 11 704 707 0
Kaupankäynnin nettotuotot 12 107 88 20
Sijoitustoiminnan nettotuotot 13 87 74 18
Liiketoiminnan muut tuotot 14 46 52 -12
Nettotuotot yhteensä 2 807 2 662 5
Henkilöstökulut 15 781 741 5
Muut hallintokulut 16 420 414 2
Liiketoiminnan muut kulut 17 319 401 -20
Kulut yhteensä 1 520 1 555 -2
Palautukset omistaja-asiakkaille ja kertyneet asiakasbonukset 18 195 195 0
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 9 3
Tulos ennen veroja 1 101 915 20
Tuloverot 19 249 308 -19
Tilikauden tulos 853 607 40
Jakautuminen, milj. €


Omistajien osuus tilikauden tuloksesta 845 599 41
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta 8 8
Yhteensä


                  853 607 40
                               


OP Ryhmän laaja tuloslaskelma

                       
Milj. € Liitetieto 2015 2014 Muutos-%
Tilikauden tulos 853 607 40
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksiEtuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot/(tappiot) 519 -380
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi


  Käyvän arvon rahaston muutos
 
  Käypään arvoon arvostamisesta -205 85
  Rahavirran suojauksesta -14 67
  Muuntoerot 0 0  
Tuloverot
 
  Eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
 
  Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvista voitoista/(tappioista) -104 76
  Eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
 
  Käypään arvoon arvostamisesta 41 -17

Rahavirran suojauksesta 3 -13
Tilikauden laaja tulos 1 093 424 
Jakautuminen, milj. €


Omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 1 077 393  
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 16 32
Yhteensä 1 093 424


Tunnusluvut 2015 2014
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,3 8,1  
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 13,2 5,7  
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,72 0,57  
Kulujen osuus tuotoista, % 53 56  
Henkilöstö keskimäärin 12 174 12 548  
  josta kokoaikaisia 11 330 11 663  
  josta osa-aikaisia 844 885