OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 45. Oma pääoma

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
OP Ryhmän omistajien osuus

Osuuspääoma, jäsenosuudet 148 143

josta irtisanotut jäsenosuudet 5 5
Osuuspääoma, tuotto-osuudet 2 241 1 424

josta irtisanotut tuotto-osuudet 261 136
Rahastot

Sidotut rahastot


Vararahasto 735 713

Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot


Käyvän arvon rahasto*


Rahavirran suojauksesta 69 80

Käypään arvoon arvostamisesta


Saamistodistuksista 31 139

Osakkeista ja osuuksista 142 206

Muut sidotut rahastot 1 1
Vapaat rahastot


Muut vapaat rahastot 1 349 1 282
Kertyneet voittovarat


Edellisten kausien voitto (tappio) 3 426 2 415

Kauden voitto (tappio) 845 599
OP Ryhmän omistajien osuus omasta pääomasta 9 254 7 144
Määräysvallattomien osuus 70 69
Oma pääoma yhteensä 9 324 7 213


Osuuspääoma, jäsenosuudet

OP Ryhmän omaan pääomaan sisältyy osuuspankkien jäsenten jäsenosuusmaksut, joiden koron maksusta ja pääoman palauttamisesta pankilla on ehdoton oikeus kieltäytyä. Jäsenosuusmaksu ja siitä seuraava asiakasomistajuus antaa mahdollisuuden osallistua pankin hallintoon ja päätöksentekoon.

Osuuspääoma, tuotto-osuudet

OP Ryhmän omaan pääomaan sisältyy myös osuuspankkien jäsenten tekemät sijoitukset tuotto-osuuksiin, joiden koron maksusta ja pääoman palauttamisesta pankilla on ehdoton oikeus kieltäytyä. Vuosille 2015-2016 tavoitellaan 3,25 %:n korkoa ja maksettava korko vahvistetaan vuosittain jälkikäteen. Tuottotavoite voi muuttua vuosittain. Tuotto-osuuksiin ei liity asiakasomistajien oikeuksia eivätkä ne anna äänivaltaa.

Tilikauden aikana lisäosuuksia on konvertoitu tuotto-osuuksiksi 36 miljoonaa euroa.

Mikäli osuuspankki ei ole kieltäytynyt palauttamisesta, jäsenosuusmaksu ja tuotto-osuusmaksu voidaan palauttaa 12 kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on päättynyt tai tuotto-osuuden omistaja on irtisanonut osuuden. Ellei palautusta voida jonakin vuonna maksaa täysimääräisesti, maksamatta jäänyt osa maksetaan seuraavien tilinpäätösten perusteella käytettävissä olevista omista pääomista. Edellä määrätty oikeus maksamatta jääneen osan jälkipalautukseen päättyy kuitenkin viidennen seuraavan tilinpäätöksen jälkeen. Maksamatta jääneelle osalle ei makseta korkoa.

Ryhmän osuuspääomien lukumäärät
(1 000) Osuuspääoma,
jäsenosuudet
Osuuspääoma, tuotto-osuudet Osuuspääomien lukumäärä yhteensä
1.1.2014
1 476 14 244 15 720
Osuuspääoman lisäykset 57 1 364 1 422
Osuuspääoman palautukset -31 - -31
31.12.2014 1 503 15 608 17 111

Osuuspääoman lisäykset 90 9 414 9 504
Osuuspääoman palautukset -32 - -32
31.12.2015 1 560 25 021 26 582


Rahastot

Vararahasto

Vararahasto on muodostunut sinne aikaisempina kausina siirretyistä voittovaroista ja osuuspankkien arvonkorotusrahastosta ja luottotappiovarauksista siirretystä osuudesta. Vararahastoa voidaan käyttää sellaisten tappioiden kattamiseen, joihin vapaa oma pääoma ei riitä. Vararahastoa voidaan käyttää myös osakepääoman korottamiseen ja sitä voidaan alentaa samalla tavoin kuin osakepääomaa. Osuuskuntamuotoisessa luottolaitoksessa vararahastoa saadaan käyttää vain tappioiden kattamiseen. Osakeyhtiössä 1.9.2006 alkaen vararahastoa ei ole voinut enää kartuttaa.

Käyvän arvon rahasto

Rahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksen. Rahastoon merkityt erät realisoituvat tuloslaskelmaan, kun myytävissä olevasta arvopaperista luovutaan tai kirjataan arvonalennus. Rahastoon on kirjattu myös rahavirran suojaussuhteessa olevien korkojohdannaisten tehokkaaksi todennettu laskennallisilla veroilla oikaistu arvonmuutosnetto. Arvonmuutokset realisoituvat tuloslaskelmaan sille tilikaudelle, jona suojauksen kohteena olevat rahavirrat toteutuvat.

Käyvän arvon rahasto verojen jälkeen

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Milj. € Saamistodistukset Osakkeet ja
osuudet ja rahastot
Rahavirran suojaus Yhteensä
Avaava tase 1.1.2014
63
238 27 328
Käyvän arvon muutokset 156
122 105 383
Tuloslaskelmaan siirretyt myyntivoitot -35
-98 - -133
Tuloslaskelmaan siirretyt arvonalennukset 0
1 - 1
Siirrot korkokatteeseen -
- -32 -32
Määräysvallattomilta omistajilta hankittu
omistusosuus Pohjola Pankki Oyj:stä
-25
-65 -7 -97
Laskennalliset verot -19
8 -13 -24
Päättävä tase 31.12.2014 139
206 80 425


Myytävissä olevat rahoitusvarat

Milj. € Saamistodistukset Osakkeet ja
osuudet ja rahastot
Rahavirran suojaus Yhteensä
Avaava tase 1.1.2015
139
206 80 425
Käyvän arvon muutokset -105
59 18 -28
Tuloslaskelmaan siirretyt myyntivoitot -33
-149 - -183
Tuloslaskelmaan siirretyt arvonalennukset 2
10 - 13
Siirrot korkokatteeseen -
- -33 -33
POP Pankkien OP Ryhmään siirtymisen kertavaikutus 0
1 1 2
Laskennalliset verot 27
16 3 46
Päättävä tase 31.12.2015 31
142 69 242


Käyvän arvon rahasto ennen veroja oli 302 miljoonaa euroa (531) ja siihen liittyvä laskennallinen verovelka oli 60 miljoonaa euroa (106). Katsauskauden lopussa käyvän arvon rahastossa oli oman pääoman ehtoisten instrumenttien positiivisia arvonmuutoksia yhteensä 245 miljoonaa euroa (315) ja negatiivisia arvonmuutoksia yhteensä 21 miljoonaa euroa (15).

Negatiivinen käyvän arvon rahasto purkautuu omaisuuden arvonnousujen ja tulosvaikutteisten arvonalentumiskirjausten kautta.

Muut sidotut rahastot

Rahastot on muodostettu aikaisempien tilikausien voittovaroista perustuen yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin, joissa on määritelty myös niiden käyttötarkoitus.

Muut vapaat rahastot

Rahastot on muodostettu aikaisempien tilikausien voittovaroista perustuen yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin taikka yhtiökokouksen, edustajiston tai osuuskuntakokouksen päätökseen.

Kertyneet voittovarat

Kertyneet voittovarat sisältävät myös konserniyritysten erillistilinpäätöksiin sisältyvät vapaaehtoiset varaukset ja poistoeron sekä vakuutusyhtiöiden tasoitusmäärän, jotka IFRS-tilinpäätöksessä on merkitty kertyneisiin voittovaroihin laskennallisella verolla vähennettynä.