OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 43. Lisäosuuspääoma

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Avaava tase 1.1.2015 192 606
Konvertoitu tuotto-osuuksiksi -36 -359
Lisäosuuspääoman palautukset -51 -55
POP Pankkien osuuspääomat 2 -
Päättävä tase 31.12.2015 106 192


Osuuspankkien kansallisessa tilinpäätöksessä omiin pääomiin kuuluva lisäosuuspääoma, jota osuuspankeilla ei ole ehdotonta oikeutta kieltäytyä palauttamasta jäsenille, luokitellaan IFRS-tilinpäätöksessä velaksi.


Lisäosuuspääoma palautetaan kuuden kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka perusteella palautus ensimmäisen kerran voidaan suorittaa. Jos irtisanottua lisäosuusmaksua ei ole voitu palauttaa kokonaisuudessaan, voi palautus tapahtua jälkipalautuksena, jos se on kolmen seuraavan tilinpäätöksen perusteella mahdollista. Lisäosuudelle maksetaan korkoa siihen asti, kun se on osuuskuntalain mukaan nostettavissa.

POP Pankkien osuuspääomien ehtoja ei ole vielä yhdenmukaistettu muun OP Ryhmän osuuspääomien ehtojen kanssa, joten ne ovat luokiteltu vuoden 2015 IFRS tilinpäätöksessä velaksi.