OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 41. Varaukset ja muut velat

                               
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Varaukset 3 2
Muut velat    
  Maksujenvälitysvelat 1 057 835
  Siirtovelat    
  Korkovelat 311 331
  Korkovelat johdannaisista 382 439
  Muut siirtovelat 375 374
  Johdannaisten CSA velat 1 023 728
  Eläkevelat 15 420
  Arvopapereiden ostovelat 32 30
  Ostolaskuvelat 39 30
  Muut 387 257

Yhteensä 3 621 3 445
Varaukset ja muut velat yhteensä 3 625 3 447
                               


Varausten muutokset

Milj. € Uudelleen-
järjestely
Muut Yhteensä
1.1.2015 1 1 2
Varausten lisäykset 0 3 3
Käytetyt varaukset -1 - -1
31.12.2015 0 4 4

Milj. € Uudelleen-
järjestely
Muut Yhteensä
1.1.2014 2 0 2
Varausten lisäykset - 1 1
Käytetyt varaukset -1 - -1
31.12.2014 1 1 2
                               

 

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt

OP Ryhmän eläkejärjestelyt on hoidettu OP-Eläkekassassa, OP-Eläkesäätiössä ja vakuutusyhtiöissä. Lisäeläkkeisiin liittyvät järjestelyt eläkesäätiössä ja vakuutusyhtiössä samoin kuin eläkekassassa hoidettu TyEL:n rahastoitu vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke on käsitelty etuuspohjaisina järjestelyinä. TyEL:n jakojärjestelmään suoritettavat maksut on käsitelty maksupohjaisina.

                               
                               

OP-Eläkekassa

OP-Eläkekassa on hoitanut 2015 sen osakkaina olevien OP Ryhmän työnantajien henkilöstön lakisääteisen eläketurvan vakuuttamisen. Vuoden lopussa 31.12.2015 siirrettiin aiemmin vielä Ryhmän ulkopuolella olleet lakisääteiset eläkevakuutukset vakuutusyhtiöstä OP-Eläkekassaan. Siirron jälkeen kaikki OP Ryhmän lakisääteiset eläkkeet hoidetaan OP-Eläkekassassa. Siirron vaikutus kirjataan tulosvaikutteisesti. Vaikutus, 6,7 milj. €. on kirjattu tulosvaikutteisesti. Vaikutus muodostuu eläkevelvoitteiden supistamisen, velvoitteen täyttämisen tai aiempaan työsuoritukseen perustuvan menon vaikutukseen 117 milj. € sisältyvästä 98,3 milj. €:n menosta sekä saman rivin eläkevarojen kasvusta 104,9 milj. €.

                               
Lakisääteinen TyEL:n mukainen eläkejärjestelmä tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Työeläkejärjestelmän etuudet ovat vuoden 2016 loppuun vanhuuseläke, osa-aikaeläke, työkyvyttömyyseläke, perhe-eläke ja kuntoutusetuudet. TyEL:n mukaisen vanhuuseläkkeen eläkeikä on 63−68 vuotta. Eduskunta sääti 2015 uuden TyE-lain tulevaksi voimaan vuodesta 2017. Hyväksytty laki muuttaa etuuksia, korvaa osa-aikaeläkkeen osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä sekä lisää uuden etuuden työuraeläkkeen. Lakimuutos on huomioitu laskennassa ja sen vaikutus, -20,6 milj. €, on kirjattu tulosvaikutteisesti.
                               
TyEL:n mukainen eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva ja osittain jakojärjestelmään perustuva järjestely. Rahastointi tapahtuu henkilötasolla kunkin työsuhteen vakuuttaneessa eläkelaitoksessa. Eläkekassan vuosittain maksamista eläkkeistä rahastoitua osaa on keskimäärin neljännes.
                               
OP-Eläkekassan toiminnan tavoitteena on hoitaa lakisääteisen eläketurvan vakuuttaminen siten, että vuodesta toiseen vakuutusmaksutaso säilyy tasaisena ja alittaa työeläkejärjestelmän keskimääräisen maksutason. Toiminnan merkittävin riski liittyy siihen, että toteutunut sijoitusomaisuuden tuotto jäisi alle eläkejärjestelmän keskimääräisen toteutuneen sijoitustoiminan tuoton. Riskin toteutuessa useampana vuotena peräkkäin johtaisi vakuutusmaksutason korottamiseen.
                               
OP-Eläkekassan keskeisimmät vakuutusmatemaattiset riskit liittyvät korko- ja markkinariskiin, eläkkeiden tuleviin korotuksiin sekä eliniän systemaattiseen pitenemiseen. Eläkevelvoitteen diskonttauksessa käytettävän korkotason muutoksella on olennainen vaikutus eläkevelvoitteen määrään.
                               
Eläkekassan on vakuutuskassalain mukaan sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä kassan maksuvalmiutta silmällä pitäen. Eläkekassan on katettava eläkesitoumuksista aiheutuva vakuutusvelka. Vakuutusvelkaa katettaessa on otettava huomioon, millaista vakuutustoimintaa vakuutuskassa harjoittaa, ja tämän mukaisesti huolehdittava katteeseen kuuluvien varojen varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Vakuutuskassalaissa on tarkemmin määritetty varat ja sitoumukset, joilla vakuutusvelka tulee kattaa. Eläkekassalle säädetään laissa erikseen vakavaraisuusraja, joka eläkekassan tulee kattaa vakavaraisuuspääomalla.
                               
Sijoitustoiminnasta vastaa eläkekassan hallitus, joka hyväksyy eläkelaitokselle sen varojen sijoittamista koskevan sijoitussuunnitelman. Eläkelaitoksen vastuullinen aktuaari laatii vuosittain ennusteen vastuuvelan ja eläkemenojen kehityksestä. Tämän pohjalta sijoitusomaisuuden allokaatiossa otetaan huomioon vastuuvelan luonteen asettamat vaatimukset sijoitustoiminnalle turvaavuuden, tuottavuuden ja likviditeetin osalta sekä eläkekassan riskinkantokyky.
                               
                               

OP-Eläkesäätiö

OP-Eläkesäätiö hoitaa OP Ryhmään kuuluvien työnantajien henkilöstölleen järjestämää lisäeläketurvaa. Eläkesäätiön tarkoituksena on myöntää eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluville työntekijöille vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä ja sairausavustusta sekä perhe-eläkettä heidän edunsaajilleen ja hautausavustusta. Lisäksi eläkesäätiö voi myöntää toimintapiiriin kuuluville kuntoutukseen liittyviä etuuksia. Lisäeläketurvan järjestäminen on vapaaehtoista, joten kaikki eläkekassaan kuuluvat työnantajat eivät automaattisesti kuulu eläkesäätiöön. Eläkesäätiön tarjoama lisäeläketurva on kokonaan rahastoitu.

                               
Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluu jokainen 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on yhtäjaksoisesti ollut kaksi vuotta TyEL:n mukaisessa työsuhteessa eläkesäätiöön kuuluvaan työnantajaan ja jonka työsuhde on alkanut ennen 1.7.1991. Eläkkeeseen oikeuttava palvelusaika alkaa siitä ajankohdasta, jona hän työnantajan palveluksessa ollessaan täytti 23 vuotta. Eläkkeen perusteena olevalla palkalla tarkoitetaan samaan työsuhteeseen perustuvaa 31.12.2006 saakka voimassa olleen TEL:n mukaista eläkepalkkaa. Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden eläkeikä vaihtelee 60-65 vuoden välillä riippuen siitä, mihin henkilöryhmään työntekijä eläkesäätiön sääntöjen mukaan kuuluu.
                               
Toiminnan merkittävin riski liittyy siihen, että toteutunut sijoitusomaisuuden tuotto jäisi alle vähimmäistuottotavoitteen. Riskin toteutuessa useampana vuotena peräkkäin johtaisi kannatusmaksujen perintään.
                               
OP-Eläkesäätiön keskeisimmät vakuutusmatemaattiset riskit liittyvät korko- ja markkinariskiin, eliniän systemaattiseen pitenemiseen sekä inflaatioriskiin. Eläkevelvoitteen diskonttauksessa käytettävän korkotason muutoksella on olennainen vaikutus eläkevelvoiteen määrään.
                               
Sijoitustoiminnasta vastaa eläkesäätiön hallitus, joka hyväksyy eläkelaitokselle sen varojen sijoittamista koskevan sijoitussuunnitelman. Eläkelaitoksen vastuullinen aktuaari laatii vuosittain ennusteen vastuuvelan ja eläkemenojen kehityksestä. Tämän pohjalta sijoitusomaisuuden allokaatiossa otetaan huomioon vastuuvelan luonteen asettamat vaatimukset sijoitustoiminnalle turvaavuuden, tuottavuuden ja likviditeetin osalta sekä eläkekassan riskinkantokyky.
                               
  Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet Eläkevarojen käyvät arvot Nettovelat (-varat)
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen tasearvot, milj. € 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Avaava tase 1.1. 2 051 1 441 -1 631 -1 438 420 4
Tuloslaskelmaan kirjatut etuuspohjaiset eläkekulut            
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 47 31 - - 47 31
Korkokulu (-tuotto) 39 49 -31 -49 8 0
Järjestelyn supistamisen, velvoitteen täyttämisen tai aiempaan työsuoritukseen perustuvan menon vaikutus 117 -1 -105 - 12 -1
Hallintokulut -
1 1 1 1
Yhteensä 204 80 -135 -48 68 31
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut uudelleen määrittämisestä aiheutuvat tappiot (-voitot)        

Taloudellisten odotusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset tappiot (voitot) -465 487 - - -465 487
TyEL:n korkoeron tuotto ja vanhuus-eläkkeiden vastuun kasvu (netto) 5 4 -5 -4 - -
Kokemusperäiset tarkistukset 8 93 - - 8 93
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta etuuspohjaisen nettovelan (-varan) nettokorkoon sisältyvää määrää (-) - - -62 -180 -62 -180
Yhteensä -452 585 -67 -184 -519 401

             
Muut            
Työnantajan suorittamat maksut 0 - -14 -16 -14 -16
Maksetut etuudet -56 -55 56 55 0 -
Yhteensä -56 -55 42 39 -14 -16
Päättävä tase 31.12. 1 746 2 051 -1 791 -1 631 -45 420
                               
Taseeseen kirjatut velat ja varat, milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Nettovelat/-varat (Eläkesäätiö) -61 33
Nettovelat/-varat (Eläkekassa) 0 362
Nettovelat/-varat (Muut eläkejärjestelyt) 15 25
Nettovelat (-varat) yhteensä -45 420

                         

Eläkekassan ja -säätiön varojen ryhmittely arvostusmenetelmän mukaisesti 31.12.2015, milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Osakkeet ja osuudet 42 1 51 94
Joukkovelkakirjalainat                       108 203 18 329
Kiinteistöt 0 - 131 131
Sijoitusrahastot 673 1 375 1 049
Strukturoidut sijoitukset - - 7 7
Johdannaiset 0 . - 0
Muut varat 140 6 - 146
Yhteensä 963 212 582 1 756
 
Eläkekassan ja -säätiön varojen ryhmittely arvostusmenetelmän mukaisesti 31.12.2014, milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Osakkeet ja osuudet 39 20 36 95
Joukkovelkakirjalainat                       156 257 8 421
Kiinteistöt - - 131 131
Sijoitusrahastot 542 - 292 833
Strukturoidut sijoitukset - - 9 9
Johdannaiset 0 - - 0
Muut varat 103 7 - 109
Yhteensä 838 283 476 1 597
                               


Hierarkiatasoon 1 ryhmiteltyjen erien käypä arvo määräytyy markkinoilta saatavien noteerausten perusteella.

Hierarkiatasoon 2 luokiteltujen erien käyvällä arvolla tarkoitetaan arvoa, joka on johdettavissa rahoitusvälineiden osien tai vastaavien rahoitusvälineiden markkina-arvosta; tai arvoa, joka on laskettavissa rahoitusmarkkinoilla yleisesti hyväksyttävillä arvostusmalleilla ja -menetelmillä, jos markkina-arvo on niiden avulla luotettavasti määritettävissä.

Hierarkiatasoon 3 luokitellut erät arvostetaan hinnoittelumallilla, joiden laskentaparametreihin sisältyy epävarmuutta.

                               
Merkittävimpien varallisuuserien osuus järjestelyyn kuuluvien varojen koko käyvästä arvosta, % 31.12.2015 31.12.2014
Osakkeet ja osuudet 5 6
  Finanssiala 0 -
  Metsä 1 3
  Kiinteistö 2 0

Muut 2 2
Joukkovelkakirjalainat 19 26
  Valtionlainat 1 1
  Muut 18 25
Kiinteistöt 7 8
Sijoitusrahastot 60 52
  Osakerahastot 32 33
  Korkorahastot 14 8
  Kiinteistörahastot 8 5

Hedgerahastot 6 7
Johdannaiset 0 0

Korkojohdannaiset 0 -
Strukturoidut sijoitukset 0 1
Muut 8 7
Yhteensä 100 100
 
Eläkejärjestelyn varoihin sisältyy, milj. € 31.12.2015 31.12.2014
OP Ryhmään kuuluvien yritysten liikkeeseen laskemia arvopapereita 26 28
Muita saamisia OP Ryhmään kuuluvilta yrityksiltä 157 142
OP Ryhmän käytössä olevat kiinteistöt - 5
Yhteensä 184 175
                               


Vuonna 2016 suoritettavien maksujen määrä etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn arvioidaan olevan 16 miljoonaa euroa.

Etuuspohjaisen eläkevelvoitteen duraatio 31.12.2015 oli eläkekassassa 18,5 vuotta, eläkesäätiössä 14,3 vuotta ja muissa järjestelyissä 19,3 vuotta.

Käytetyt keskeiset vakuutusmatemaattiset oletukset 31.12.2015 Eläkekassa Eläkesäätiö Muut
Diskonttauskorko, % 2,3 2,1 2,4
Tuleva palkankorotusolettama, % 1,6 1,6 1,6
Tulevat eläkkeiden korotukset, % 1,0 1,2 1,2
Vaihtuvuus, % 3,0 0,5 0,0
Inflaatio, % 1,1 1,1 1,1
Eliniän odote 65-vuotiaille henkilöille  

Miehet 19,0 19,0 19,0

Naiset 24,7 24,7 24,7
Eliniän odote 45-vuotiaille henkilöille 20 vuoden kuluttua  

Miehet 20,6 20,6 20,6

Naiset 26,4 26,4 26,4

Käytetyt keskeiset vakuutusmatemaattiset oletukset 31.12.2014 Eläkekassa Eläkesäätiö Muut
Diskonttauskorko, % 2,0 1,8 1,9
Tuleva palkankorotusolettama, % 2,5 2,5 2,5
Tulevat eläkkeiden korotukset, % 2,1 2,0 2,0-2,1
Vaihtuvuus, % 3,0 0,5 0,0
Inflaatio, % 2,0 2,0 2,0
Eliniän odote 65-vuotiaille henkilöille

Miehet 19,0 19,0 19,0

Naiset 24,7 24,7 24,7
Eliniän odote 45-vuotiaille henkilöille 20 vuoden kuluttua

Miehet 20,6 20,6 20,6

Naiset 26,4 26,4 26,4


Etuuspohjaisen eläkevastuun muutos

Eläkekassa Eläkesäätiö
Herkkyysanalyysi keskeisistä vakuutus-
matemaattisista oletuksista 31.12.2015
Milj. € % Milj. € %
Diskonttauskorko  

0,5 prosenttiyksikön kasvu -102 -8,1 -28 -6,4

0,5 prosenttiyksikön lasku 117 9,3 31 7,1
Eläkkeiden korotukset

0,5 prosenttiyksikön kasvu 110 8,7 27 6,3

0,5 prosenttiyksikön lasku -101 -8,0 -25 -5,9
Kuolevuus
  Eliniän odotuksen 1 vuoden kasvu 37 2,9 12 2,8
  Eliniän odotuksen 1 vuoden lasku -36 -2,8 -12 -2,7
 

Etuuspohjaisen eläkevastuun muutos

Eläkekassa Eläkesäätiö
Herkkyysanalyysi keskeisistä vakuutus-
matemaattisista oletuksista 31.12.2014
Milj. € % Milj. € %
Diskonttauskorko  

0,5 prosenttiyksikön kasvu -145 -9,9 -37 -7,1

0,5 prosenttiyksikön lasku 170 11,6 42 8,0
Eläkkeiden korotukset

0,5 prosenttiyksikön kasvu 160 10,9 36 6,9

0,5 prosenttiyksikön lasku -144 -9,8 -34 -6,5
Kuolevuus
  Eliniän odotuksen 1 vuoden kasvu 55 3,7 16 3,1
  Eliniän odotuksen 1 vuoden lasku -53 -3,6 -16 -3,0