OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 39. Henkivakuutustoiminnan velat

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Sijoitussidonnaisten sopimusten velka 8 631 7 478

Sijoitussidonnaisten vakuutusten velka 7 053 6 047

Sijoitussidonnaisten sijoitussopimusten velka 1 578 1 432
Muu kuin sijoitussidonnaisten sopimusten velka 4 822 3 684

Muu kuin sijoitussidonnainen taattujen osien vakuutusvelka 4 816 3 673

Muu kuin sijoitussidonnainen sijoitussopimusten taattujen osien velka 6 10
Johdannaissopimukset 20 8
Muut velat


Siirtovelat ja saadut ennakot 1 2

Muut


Ensivakuutustoiminnasta 2 1

Jälleenvakuutustoiminnasta 2 1

Muista 53 56

Yhteensä 59 61
Henkivakuutustoiminnan velat yhteensä 13 532 11 230


Vakuutusvelan muutokset 2015

Velka, milj. € 1.1.2015 Vakuutus-
maksuista
aiheutunut
vastuun
kasvu
Vapautuneet vastuut Hyvitetyt
korot
ja arvon-
muutokset
Muut
veloitukset ja
hyvitykset
Muut erät 31.12.2015
Sijoitussidonnaisten sopimusten velka 7 478 1 369 -550 395 -60 -1 8 631

Sijoitussidonnaisten vakuutusten velka 6 047 1 222 -461 296 -39 -12 7 053

Sijoitussidonnaisten sijoitussopimusten velka 1 432 147 -89 99 -21 11 1 578
Muu kuin sijoitussidonnaisten sopimusten velka 3 684 186 -269 97 -87 1 211 4 822

Muu kuin sijoitussidonnainen vakuutusvelka korkotakuulla diskontattuna 3 137 186 -264 96 -87 1 280 4 349

Muu kuin sijoitussidonnaisten sijoitussopimusten velka korkotakuulla diskontattuna 10 0 -5 0 0 0 6

Korkotäydennys


428 - - - - -27 401

Markkinakorolla diskonttauksen vaikutus 47 - - - - -44 4

Muut erät


60 - - - - 3 63
Yhteensä 11 162 1 555 -818 491 -147 1 210 13 453


Sijoitussidonnaisten sopimusten riippuvuus varoista on vakuutuksenottajan valinta. Yhtiötasolla arvonmuutosta ei voi verrata mihinkään benchmark-indeksiin. Myöskään takuukorkoisten sijoitussopimusten maksamaa tuottoa ei voi luotettevasti verrata mihinkään bencmark-indeksiin. Tuotto perustuu katteena olevan omaisuuden tuottoon ja johdon harkintaan sen jakaessa asiakashyvityksiä. Yhtiön omaisuudella ei ole benchmarkia.

Vakuutusvelan muutokset 2014
Velka, milj. € 1.1.2014 Vakuutus-
maksuista
aiheutunut
vastuun
kasvu
Vapautuneet vastuut Hyvitetyt
korot
ja arvon-
muutokset
Muut
veloitukset ja
hyvitykset
Muut erät 31.12.2014
Sijoitussidonnaisten sopimusten velka 6 288 1 152 -465 590 -59 -29 7 478

Sijoitussidonnaisten vakuutusten velka 5 041 1 016 -401 459 -36 -32 6 047

Sijoitussidonnaisten sijoitus-sopimusten velka 1 246 136 -64 132 -22 3 1 432
Muu kuin sijoitussidonnaisten sopimusten velka 3 400 111 -288 99 -16 378 3 684

Muu kuin sijoitussidonnainen vakuutusvelka korkotakuulla diskontattuna 3 210 111 -287 98 -16 20 3 137

Muu kuin sijoitussidonnaisten sijoitussopimusten velka korkotakuulla diskontattuna 11 0 -1 0 0 0 10

Korkotäydennys


44 - - - - 384 428

Markkinakorolla diskonttauksen vaikutus 84 - - - - -36 47

Muut erät


51 - - - - 10 60
Yhteensä 9 688 1 264 -753 689 -75 349 11 162


Muun kuin sijoitussidonnaisen liikkeen vakuutus- ja sijoitussopimusten sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten velkaa muodostettaessa on noudatettu kansallisen tilinpäätöksen laskentaperiaatteita lukuun ottamatta kahta seikkaa. Tasoitusmäärä ei ole osa IFRS:n mukaista vakuutussopimusten velkaa, vaan se on osa omaa pääomaa sekä vakuutusvelan diskonttauskorossa on siirrytty lähemmäksi ajantasaista korkotasoa. Taseeseen on kirjattu henkivakuutusyhtiön omalla sijoitusriskillä olevia vakuutus- ja kapitalisaatiosopimusten säästöjä, joiden korkotakuu vaihtelee 1,5 %−4,5 % välillä ja jotka on diskontattu kansallisen tilinpäätöksen vakuutusvelassa korkotakuun määrällä. Osa markkina- ja diskonttauskoron välisestä korkoriskistä on suojattu korkojohdannaisilla, joiden arvo on kirjattu osaksi vakuutus- ja kapitalisaatiosopimuksista kirjattavaa velkaa.

Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset on arvostettu käypään arvoon.
Sijoitussidonnaisten sopimusten velka arvostetaan tilinpäätöshetken sopimuksiin liitettyjen varojen markkina-arvoilla.
Riskihenkivakuutusten velkana käytetään maksunsiirtovastuuta.
Menevään jälleenvakuutukseen liittyvät saamiset ja velat arvostetaan yhdenmukaisesti jälleenvakuutettujen sopimusten velkojen ja saamisten kanssa ja merkitään taseeseen erikseen.
Ryhmäeläkevakuutuksen velkaa täydennettiin jäljellä olevan elinajan odotteen kasvun takia vuosittain 2011 lähtien.