OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 38. Vahinkovakuutustoiminnan velat                       


Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Vakuutusvelka   2 917 2 737
Velat ensivakuutustoiminnasta   211 203
Velat jälleenvakuutustoiminnasta   7 9
Johdannaissopimukset   4 2
Muut
20 21
Vahinkovakuutustoiminnan velat yhteensä   3 159 2 972
                                 


Velat vahinkovakuutussopimuksista ja jälleenvakuuttajien osuus

   
                           

31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Eläkemuotoinen korvausvastuu 1 386   -7 1 379 1 316   -7 1 308
Muut tapauskohtaiset varaukset 180   -59 121 188   -65 124
Ammattitautien erillisvaraus 19     19 22   0 22
Kollektiivinen korvausvastuu 707   -21 685 612   -7 605
Varatut korvaustenhoitokulut 65     65 63   0 63
Vakuutusmaksuvastuu 560   -11 550 523   -13 511
Vastuuvelan korkosuojat 0

0 12
0 12
Vahinkovakuutuksen vakuutusvelka yhteensä 2 917
-98 2 819 2 737
-92 2 645
                                 

 

Vakuutussopimuksista aiheutuvan vakuutusvelan ja jälleenvakuutussopimuksista aiheutuvien saamisten muutokset 
                         

2015 2014
Milj. € Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu                
Korvausvastuu 1.1. 2 213
-79 2 134 2 100
-65 2 035
Maksetut korvaukset tilikaudella -891   25 -866 -913   29 -884
Velan/saamisen muutos 1 005   -34 972 974   -44 930
  Tilikaudella sattuneet vahingot 960   -19 942 931   -34 897
  Lisäys (vähennys) edellisiin tilikausiin -17   -15 -32 -16   -10 -27
  Diskonttokoron muutos 62     62 60 60
  Muu laskuperustemuutos                
Diskonttauksen purkautuminen 38     38 40 40
Korkosuojien arvonmuutos -12     -12 12 12
Hankitut liiketoiminnot 31.12. 3     3        
Kurssivoitot (tappiot) 0

0 0
0 0
Korvausvastuu 31.12. 2 357   -87 2 269 2 213   -79 2 134
 
Vakuutusmaksuvastuu  
Vakuutusmaksuvastuu 1.1. 523
-13 511 493
-12 481
Lisäys 499   -11 488 483   -13 470
Vähennys -491   13 -478 -456   12 -444
Kurssivoitot (-tappiot)                
Diskonttokoron muutos         2 2
Hankitut liiketoiminnot 31.12. 28     28        
Diskonttauksen purkautuminen 1

1 1 1
Vakuutusmaksuvastuu 31.12. 560
-11 550 523
-13 511
Vahinkovakuutuksen vakuutusvelka yhteensä 2 917
-99 2 819 2 737
-92 2 645
                                 


Vakuutusmaksuvastuu edustaa velvoitteita, jotka liittyvät vuoden lopussa vielä luovuttamatta olevaan vakuutusturvaan.

                                 
Vahinkovakuutussopimuksista aiheutuvan vakuutusvelan määrittäminen


                             

a) Käytetyt menetelmät ja oletukset

Vakuutusvelan määrä on arvioitu siten, että se riittää kohtuullisen suurella todennäköisyydellä vakuutussopimuksista aiheutuvien velvoitteiden suorittamiseen. Tämä on toteutettu siten, että vakuutusvelalle on ensin arvioitu odotusarvo ja sen jälkeen on määritetty sen epävarmuudesta johtuva varmuuslisä.

Vakuutussopimuksista aiheutuva vakuutusmaksuvastuu on määritetty pääosin sopimuskohtaisesti pro rata parte temporis -säännöllä.
Eläkemuotoinen korvausvastuu on jatkuvana eläkkeenä maksettavien ansionmenetyskorvausten kassavirran diskontattu nykyarvo. Käytetty diskonttauskorko päätetään ottaen huomioon vallitseva korkotaso, lain edellyttämä turvaavuus, viranomaisen asettama diskonttauskoron yläraja sekä vakuutusvelkaa kattavalle omaisuudelle saatava kohtuullinen tuotto-odotus. Käytetty diskonttauskorko vuoden 2015 lopussa on 2,25 % ennen vuotta 2015 sattuneiden vahinkojen osalta ja 1,5 % vuonna 2015 sattuneiden vahinkojen osalta (31.12.2014: 2,5 %). Kuolevuusmallina on käytetty Suomen väestötilastoon pohjautuvaa ikäkohorttikuolevuusmallia, joka olettaa havaitun elinikien pitenemisen trendin jatkuvan.
Korvausvastuuseen sisältyy asbestivastuita, jotka ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ammattitautitapauksia. Näiden korvausten kassavirtaennuste perustuu selvitykseen, jossa on otettu huomioon se, kuinka paljon asbestia on vuosittain käytetty raaka-aineena Suomessa, sekä se, miten eri asbestisairauksien latenssiajat ovat jakautuneet. Asbestikorvausten kehittymistä seurataan vuosittain, ja toteutuma on noudattanut ennustetta hyvin. 
Kollektiivisen korvausvastuun määrittämiseen on käytetty useita tilastollisia menetelmiä: Bornhuetter-Ferguson, Cape Cod ja Chain Ladder. Näitä sovellettaessa joudutaan menetelmän valinnan lisäksi tekemään myös muita valintoja kuten esimerkiksi päättämään, kuinka monen sattumisvuoden tilastoaineistoon niitä sovelletaan.
   
                           

Bornhuetter-Ferguson

Bornhuetter-Ferguson (BF) -menetelmä perustuu oletukselle, että kunakin kehitysvuonna maksetaan korvauksia tietty osuus sattumisvuoden riskimitasta. Tämä riskimitta voi olla esimerkiksi vakuutusvuosien lukumäärä tai vahinkosuhdeolettamalla korjattu vakuutusmaksutuotto. BF reagoi hitaasti korvausten kehityskolmiossa tapahtuviin muutoksiin ja lisäksi BF on herkkä riskimitan valinnalle.

                                 

Cape Cod

Cape Cod -menetelmä vastaa BF-menetelmää, kun kehitysvuonna maksettavien korvausten osuutta suhteessa riskimittaan tasoitetaan eri sattumisvuosien välillä. Yksinkertaisessa Cape Cod –menetelmässä korvausten osuus riskimitasta on sama tasoitettu vakio kaikille sattumisvuosille. Yleistetyssä Cape Cod –menetelmässä korvausten osuus sattumisvuoden riskimitasta tasoitetaan sattumisvuoden ja sattumisvuoden lähellä olevien havaintojen perusteella.

                                 

Chain Ladder

Chain Ladder (CL) -menetelmässä vuosittaisten kehityskertoimien avulla määritetään jokaisen sattumisvuoden kokonaiskorvausmeno. Kehityskerroin kuvaa kumulatiivisten korvausten kehityskolmion peräkkäisten kehitysvuosien välistä suhdetta. CL on herkkä ensimmäisten kehitysvuosien havainnoille.

                                 

Kollektiivisen korvausvastuun määrittämisessä suurimmat riskit liittyvät

- Tulevan inflaation arvioimiseen (pl. lakisääteisten vakuutusten perusteella maksettavat ansionmenetys-korvaukset)

- Korvauskäytäntöjen ja lakimuutosten aiheuttamien muutosten oikaisemiseen korvausten kehityskolmioissa (eli antaako historia oikean kuvan tulevaisuudesta)

- Historiatietojen oikeellisuuteen kymmenien vuosien ajalta.

   
                           
Kollektiivisesta korvausvastuusta ainoastaan eläkemuotoinen vastuu on diskontattu.
   
                           
Kollektiivista korvausvastuuta arvioitaessa konsernin vahinkovakuutussopimuskanta on jaettu useaan eri luokkaan riskin ja muun muassa maksettujen korvausten kassavirran maturiteetin perusteella. Jokaisessa luokassa kollektiivinen korvausvastuu lasketaan ensin kullakin yllä mainitulla tilastollisella menetelmällä. Näistä on valittu se, mikä sopii parhaiten tarkasteltavaan luokkaan. Valinnan kriteereinä on käytetty sitä, kuinka hyvin malli olisi ennustanut aikaisempien sattumisvuosien kehittymisen, sekä menetelmän antaman arvion herkkyyttä käytettävien tilastovuosien lukumäärälle. Valitun menetelmän antamaan odotusarvoon on lisätty varmuuslisä 2−10 %. Varmuuslisän määrään vaikuttaa tulevien kassavirtojen epävarmuus ja duraatio sekä historiatietojen laatu.
                                 
Lakisääteisen tapaturma- ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokulu- ja kuntoutuskorvausten kollektiivista korvausvastuuta arvioitaessa on otettu huomioon se, että yli 10 vuotta vahingon sattumisen jälkeen maksettavat korvaukset rahoitetaan jakojärjestelmän avulla.


                             
                                 

b) Oletusten ja menetelmien muutokset

Diskonttauskoron laskun seurauksena eläkemuotoinen korvausvastuu kasvoi 62 miljoonaa euroa (62).
                           
Menetelmien ja oletusten muutosten vaikutus velan määrään 2015 2014
Diskonttokoron muutos 62 62
Yhteensä 62 62
                                 

 

c) Korvausten kehitys

Korvauskolmioissa on verrattu toteutuneita korvauskuluja aikaisempiin arvioihin. Korvauskehitystä kuvaavat kolmiot on laadittu vahinkojen sattumisvuosittain.

Korvauskehitys on esitetty kymmeneltä vuodelta pitkäaikaisia vastuita lukuun ottamatta. Korvauskolmiossa ei seurata poolien osuuksia eikä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen regressien kehitystä. Lopullisiksi vahvistettujen eläkkeiden pääoma-arvot on käsitelty, kuten ne olisi maksettu lopulliseksi vahvistamisen yhteydessä pääoma-arvon suuruisina. Pitkäaikaisten vastuiden eli lopullisiksi vahvistettujen eläkkeiden ja asbestivahinkojen osalta on esitetty vakuutusvelan riittävyyttä koskevat tiedot.


                             
Korvauskolmiot, bruttoliike, milj. €  

Sattumisvuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä
Arvio kokonaiskorvausmenosta    
0* 603 638 707 666 738 784 815 903 931 976 7 761
n+1 611 633 693 633 746 751 802 879 905      
n+2 591 627 691 640 744 752 805 861        
n+3 594 622 689 641 743 757 821          
n+4 594 622 704 651 750 771            
n+5 587 647 726 653 760              
n+6 587 657 734 659                
n+7 591 661 741                  
n+8 594 664                    
n+9 599                      
Nykyinen arvio kokonaiskorvausmenosta  
  599 664 741 659 760 771 821 861 905 976 7 758
Kertyneet maksetut korvaukset  

-576 -638 -698 -606 -707 -694 -735 -755 -726 -494 -6 627
Korvausvastuu vuosilta 2006−2015

23 27 43 54 54 78 86 106 179 482 1 130
   
Korvausvastuu aiemmilta vuosilta 141
                                 

* = Sattumisvuoden lopussa
                           
Latenttien ammattitautien korvauskehitys, milj. €  

Tilivuosi Kollektii-
vinen
korvaus-
vastuu
Tunnetut
eläke-
vastuut
Maksetut korvauk-
set
Korvaus-
kulut
Peruste-
muutok-
set*
Riittävyys
2006 43   40   -4   -3 -3
2007 41   40   -4   -2   -1 -2
2008 40   41
-4   -4   3 -2
2009 42   43
-4   -8   4 -4
2010 38   44
-3   0 0
2011 35   50
-3   -6   5 -2
2012 32   53
-4   -4   2 -1
2013 28   53
-4   -1   1 0
2014 22   53
-4   -2   2 0
2015 19   54
-4   -2   2 -1


Lopullisiksi vahvistettujen eläkkeiden kehitys, milj. €

Tilivuosi Vuoden
alussa
Vuoden
lopussa
Uudet
eläke-
pääomat
Maksetut eläkkeet Peruste- muutok-
set*
Riittävyys
2006 681   731   77   26 1
2007 731   745   60   28   -15 3
2008 745   766   55   30 4
2009 763**   771   42   32 2
2010 771   794   60   34 3
2011 794   895   66   35   77 7
2012 895   940   66   34   31 18
2013 940   965   51   37   23 12
2014 965   1 010   54   40   36 5
2015 1 010   1 046   53   44   30 2
                                 


* Diskonttauskoron ja kuolevuusmallin muutosten vaikutus lopullisiin eläkepääomiin.

** Aikaisempiin vuosiin sisältynyt pieni erä sairaanhoito- ja palvelutalovarauksia on eliminoitu vuoden 2009 luvuista.Korvauskolmiot, nettoliike, milj. €  

Sattumisvuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä
Arvio kokonaiskorvausmenosta    
0* 580 621 656 649 693 721 796 861 897 957 7 433
n+1 593 623 656 620 707 697 782 829 868      
n+2 575 619 658 629 705 710 786 819        
n+3 577 615 656 629 705 714 804          
n+4 577 615 670 633 712 727            
n+5 569 624 684 633 721              
n+6 569 634 691 635                
n+7 573 637 698                  
n+8 576 640                    
n+9 572                      
Nykyinen arvio kokonaiskorvausmenosta  
  572 640 698 635 721 727 804 819 868 957 7 440
Kertyneet maksetut korvaukset  

-549 -614 -658 -596 -669 -655 -720 -721 -716 -494 -6 392
Korvausvastuu vuosilta 2006−2015


23 26 40 39 52 72 84 98 151 464 1 048
   
Korvausvastuu aiemmilta vuosilta 141
                                 

* = Sattumisvuoden lopussa

                                 

Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulujen muutos

Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut kasvoivat 15 miljoonaa euroa (36). Korvauskulua kasvatti laskuperustekoron muutos 62 miljoonaa euroa (62). Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulun muutos kuvaa vakuutusvelan riittävyyttä, joka on vakuutusvelan turvaavuudesta johtuen keskimäärin positiivinen.

 

Korvaustenhoitosopimukset

Korvaustenhoitosopimuksiin liittyvät velat 31.12.2015 olivat 169 miljoonaa euroa (152).

Korvaustenhoitosopimukset ovat sellaisia sopimuksia, jotka eivät ole vakuutussopimuksia, mutta joiden perusteella suoritetaan toisen osapuolen puolesta korvauksia. Näistä merkittävimpiä ovat sellaiset captive-järjestelyt, joissa vakuutettu riski on jälleenvakuutettu kokonaan asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvassa captive-yhtiössä, sekä lakisääteisten tapaturma-, liikenne- ja potilasvakuutusten eläkemuotoisten korvausten indeksikorotukset ja eräät muut korvausten korotukset sekä yli kymmenen vuotta vahingon sattumisen jälkeen maksettavat sairaanhoitokorvaukset ja julkisen sektorin potilasvakuutus.