OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 35. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Kaupankäynnin rahoitusvelat


Arvopapereiden lyhyeksimyynneistä - 4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat yhteensä - 4