OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 33. Verosaamiset

                               
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Tuloverosaamiset 25 12
Laskennalliset verosaamiset 93 155
Verosaamiset yhteensä 118 168

Laskennalliset verosaamiset 31.12.2015 31.12.2014
Myytävissä olevista rahoitusvaroista 7 1
Poistoista ja arvonalennuksista 2 2
Varauksista ja luottojen arvonalentumisista 16 19
Verotuksellisista tappioista 4 12
Vakuutusvelan korkoriskin suojauksesta 1 11
Yleiseen liikkeeseen laskettujen arvopapereiden jaksotuserosta 7 13
Johdannaisten jaksotuserosta 9 6
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 3 79
Konserniyhdistelyistä 22 21
Muista eristä 39 36
Netotettu laskennallisista veroveloista -17 -44
Yhteensä 93 155
 

Laskennalliset verovelat 31.12.2015 31.12.2014
Verotuksellisista varauksista 536 525
Myytävissä olevista rahoitusvaroista 74 114
Rahavirran suojauksesta 19 23
Tasoitusmäärän eliminoinnista 55 53
Sijoitusten käypään arvoon arvostamisesta 14 13
Yritysostojen kauppahinnan kohdistuksesta 63 71
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 14 0
Konserniyhdistelyistä 1 -1
Muista eristä 26 29
Netotettu laskennallisista verosaamisista -17 -44
Yhteensä 786 783
     
Laskennallinen verosaaminen (+)/-velka (-), netto -693 -628

Laskennallisten verojen muutokset 31.12.2015 31.12.2014
Laskennalliset verosaamiset / -velat 1.1. -628 -710
Kirjattu tuloslaskelmaan    
  Tappioiden vaikutuksista -8 -3
  Varauksista ja saamisten arvonalentumisista -3 -13
  Verotuksellisista varauksista -6 -18
  Poistoista ja arvonalentumisista 7 8
  Tasoitusmäärän eliminoinnista -1 55
  Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 13 3
  Vakuutusvelan korkoriskin suojauksesta -9 -6
  Yleiseen liikkeeseen laskettujen arvopapereiden jaksotuserosta -5 -5
  Johdannaisten jaksotuserosta 9 1
  Sijoitusten arvostuksesta -2 7
  Muut 2 25

Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan    
  Käyvän arvon rahasto    
  Käyvän arvon arvostuksesta 7 -66
  Rahavirran suojauksesta -4 -15
  Siirrot tuloslaskelmaan 41 31
  Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/(tappiot) -104 79

Muut -3 -
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 31.12., (+)/-velka (-), netto -693 -628
     
Tuloverosaamiset, (+)/-velka (-), netto -55 -168
 

Verosaamiset yhteensä, (+)/-velka (-), netto -748 -796
                               

 

Sellaiset verotukselliset tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista olivat vuoden 2015 lopussa 45 miljoonaa euroa (54). Tappiot vanhenevat ennen vuotta 2024.

                               
Baltian tytäryritysten jakamattomista voittovaroista 41 miljoonasta eurosta (38) ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varat on sijoitettu kyseisiin maihin pysyvästi.