OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 31. Aineelliset hyödykkeet

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Omassa käytössä olevat kiinteistöt


Maa- ja vesialueet 90 90

Rakennukset 683 614
Koneet ja kalusto 46 43
Muut aineelliset hyödykkeet 17 17
Vuokralle annettu omaisuus 7 17
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 843 781

josta keskeneräiset hankinnat 5 139


2015
Aineellisten hyödykkeiden muutokset Oman
käytön
kiinteistöt
Koneet ja
kalusto
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Vuokralle
annettu
omaisuus
Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 057 211 33 36 1 338

Hankitut liiketoiminnot 8 4 0 - 12

Lisäykset 128 17 3 0 148

Vähennykset -29 -19 -3 -20 -71

Siirrot erien välillä -3 0 - - -3
Hankintameno 31.12. 1 161 212 33 17 1 424
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -353 -168 -16 -20 -557

Hankitut liiketoiminnot -3 -3 0 0 -6

Tilikauden poistot -41 -13 -1 -4 -59

Tilikauden arvonalentumiset -3 - - - -3

Tilikauden arvonalentumisten peruutukset 1 0 - - 1

Vähennykset 13 18 1 14 45

Muut muutokset -2 - - - -2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -388 -167 -16 -10 -581
Kirjanpitoarvo 31.12. 773 46 17 7 843


2014
Aineellisten hyödykkeiden muutokset Oman
käytön
kiinteistöt
Koneet ja
kalusto
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Vuokralle
annettu
omaisuus
Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno 1.1. 955 238 33 51 1 278

Lisäykset 115 10 2 2 129

Vähennykset -8 -38 -1 -17 -64

Siirrot erien välillä -4 0 -1 - -4
Hankintameno 31.12. 1 057 211 33 36 1 338
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -322 -190 -16 -24 -552

Tilikauden poistot -22 -14 -1 -8 -45

Tilikauden arvonalentumiset -15 - - - -15

Tilikauden arvonalentumisten peruutukset 0 0 - - 0

Vähennykset 9 36 0 12 58

Muut muutokset -3 0 - - -3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -353 -168 -16 -20 -557
Kirjanpitoarvo 31.12. 705 43 17 17 781