OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 30. Aineettomat hyödykkeet

 
                           
  2015
Aineettomien hyödykkeiden muutokset Liikearvo Tuote-
merkit
Vakuutussopimuksiin liittyvät asiakassuhteet ja vakuutusten
hankintamenot
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 635 179   493 644 1 950
  Hankitut liiketoiminnot - -   20 2 22
  Lisäykset* - -   - 132 132
  Vähennykset - -   - -3 -3

Muut muutokset 0 -
- 7 7
Hankintameno 31.12. 634 179
513 782 2 108
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -7   -299 -312 -618
  Hankitut liiketoiminnot - -   - -2 -2
  Tilikauden poistot - -   -39 -56 -95

Vähennykset - -
- 2 2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 0 -7
-338 -368 -713
Kirjanpitoarvo 31.12. 634 172   174 414 1 395
 
                           

* Sisäisen kehittämistyön osuus 6 miljoonaa euroa (5). Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy tietokoneohjelmia kirjanpitoarvoltaan 190 miljoonaa euroa (186) ja kehitettävänä olevia tietokoneohjelmia 209 miljoonaa euroa (134). Poistot, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset on kirjattu tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.

 

              
  2014
Aineettomien hyödykkeiden muutokset Liikearvo Tuote-
merkit
Vakuutussopimuksiin liittyvät asiakassuhteet ja vakuutusten
hankintamenot
Muut
aineettomat
hyödykkeet
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 633 179   493 565 1 869
  Hankitut liiketoiminnot 2 -   - 0 2
  Lisäykset* - -   - 87 87
  Vähennykset - -   - -1 -9

Siirrot erien välillä - -
- -7 0
Hankintameno 31.12. 635 179
493 644 1 950
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -7   -258 -265 -530
  Tilikauden poistot - -   -41 -48 -88
  Vähennykset - -   - 1 1

Muut muutokset - -
- 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -7
-299 -312 -618
Kirjanpitoarvo 31.12. 635 172   194 332 1 332
                               
Aineettomat hyödykkeet, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton

                             
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Liikearvo 634 635
Tuotemerkit 172 172
Yhteensä 807 807
                               

 

Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen liikearvojen ja tuotemerkkien vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi, sillä ne vaikuttavat rahavirtojen kerryttämiseen määrittelemättömän ajan.


                               
Muut olennaisimmat aineettomat hyödykkeet

   


31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Kirjanpito-
arvo
Kirjanpito-
arvo
Asiakassuhteet 110 92
Vakuutussopimukset 64 101
Tietokoneohjelmat 190 186
Kehitettävänä olevat tietokoneohjelmat 209 134
                               


Liikearvot on hankittu vuonna 2005 osana Pohjola-Yhtymä Oyj:n liiketoimintojen hankintaa ja vuonna 2008 osana Pohjola Finance Oy:n (ent. K-Rahoitus Oy) hankintaa. Vuonna 2011 liikearvo on lisääntynyt työhyvinvoinnin palveluyhtiö Excenta Oy:n hankinnan seurauksena ja vuonna 2013 Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy:n hankittua Espoon 1-Housing Oy:n asumiseen liittyvän kiinteistövälitysliiketoiminnan Suomessa. Tuotemerkit ja asiakassuhteet on hankittu osana Pohjola-Yhtymän liiketoimintojen hankintaa.

                               
Liikearvon arvonalentumistesti

           
              Liikearvo
Milj. € 2015 2014
Vahinkovakuutusliiketoiminta 390 390
Varainhoitoliiketoiminta 97 97
Rahastoliiketoiminta 71 71
Henkivakuutusliiketoiminta 49 49
Systeemipalveluliiketoiminta 10 10
Rahoitusyhtiöpalvelut 13 13
Työhyvinvoinnin palvelut 3 3
Muu toiminta 2 2
Yhteensä 635 635
                               

Liikearvon arvonalentumistestaus

OP Ryhmän liikearvot ovat syntyneet kokonaisuudessaan Pohjola-Yhtymä Oyj:n ja Pohjola Finance Oy:n, Excenta Oy:n ja Checkout Finland Oy:n liiketoimintojen hankinnoista. Liikearvot määräytyivät kauppahinnan kohdistamisprosesseissa eli ns. PPA (Purchase Price Allocation)-selvityksissä. Syntyneet liikearvot kohdistettiin kassavirtaa tuottaville yksiköille (CGU:t), jotka olivat joko liiketoimintasegmenttejä tai niihin sisältyviä yrityksiä. Liikearvojen arvonalentumistestaukset suoritettiin IAS 36:n mukaisesti vastaaville kassavirtaa tuottaville liiketoiminnoille kuin mille PPA-selvityksen hankintamenolaskelmat laadittiin: vahinkovakuutus-, henkivakuutus-, varainhoito-, rahasto- ja systeemipalveluliiketoiminnalle sekä rahoitusyhtiöpalveluille. Työhyvinvointipalvelujen liikearvon testausta varten ei voitu enää määritellä erillistä kassavirtaa tuottavaa yksikköä, joten työhyvinvointipalvelujen liikearvo on testattu osana vahinkovakuutusliiketoiminnan liikearvoa.

OP Ryhmän kassavirtayksikköjen arvo on liikearvojen testausta varten määritelty käyttämällä yli-/alijäämän nykyarvomenetelmää (”Excess Returns” -menetelmä). Menetelmässä kuluvan tilikauden ja tulevien tilikausien voitosta vähennetään oman pääoman tuottovaatimus. Mahdollinen ylijäävä tuotto diskontataan oman pääoman tuottovaatimusta vastaavalla diskonttokorolla rahavirtojen nykyarvon määrittämiseksi.
Testausperiodin pituudeksi määriteltiin IAS 36 -standardin mukainen 5 vuoden testausjakso jäännösarvoineen.
Kassavirtalaskelmissa käytetyt ennusteet perustuvat OP Osuuskunnan hallintoneuvoston vuonna 2012 vahvistamaan OP Ryhmän kehittämisen pitkän aikavälin suuntaviivat määrittävään liiketoimintastrategiaan ja niistä johdettuihin odotuksiin liiketoimintojen kehittymisestä vuosina 2016-2018. Vuoden 2018 jälkeisten kausien kassavirtojen kasvu vaihtelee 2-8 prosentin välillä. Henkivakuutusliiketoiminnassa korkotuottoisen maksutulon odotetaan voimassa olevan strategian mukaisesti edelleen laskevan koko testausperiodilla.
                               
Diskonttokorkona laskelmissa on käytetty markkinaehtoista oman pääoman kustannusta, joka on linjassa sovellettujen arvonmääritysmetodien kanssa (ts. kassavirtojen kautta on määritetty vain oman pääoman sijoittajille kuuluvaa arvoa, joka on diskontattu oman pääoman tuottovaatimuksella). Laskelmissa käytetty diskonttokorko ennen veroja (ts. IFRS WACC) vaihteli 7,4-10,9 prosentin välillä. Vuonna 2014 diskonttokorko vaihteli 6,7-11,3 prosentin välillä. Markkinatietoihin perustuen vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminnan diskonttokorkoa nostettiin 0,2 prosenttiyksiköllä ja systeemipalveluliiketoiminnan diskonttokorkoa 0,6 prosenttiyksiköllä. Diskonttokorkoa varainhoito- ja rahastoliiketoiminnalle laskettiin 0,5 prosenttiyksiköllä ja rahoitusyhtiöpalveluiden diskonttokorkoa 0,4 vastaamaan markkinatiedon kautta saatua diskonttokorkotasoa.
Liikearvojen arvonalentumistestaukset eivät ole johtaneet arvonalentumiskirjauksiin.
                               
Herkkyysanalyysi suoritettiin kullekin kassavirtayksikölle erikseen perustuen kunkin kassavirtayksikön keskeisiin muuttujiin.
                               
Vahinkovakuutusliiketoiminnassa keskeisinä muuttujina herkkyysanalyysissa käytettiin diskonttokorkoa, yhdistettyä kulusuhdetta ja sijoitustoiminnan nettotuottoprosenttia. Käytetyt muuttujat olivat samat kuin edellisenä vuotena. Herkkyysanalyysin tulokset eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Diskonttokoron 7,7 prosenttiyksikön kasvu, yhdistetyn kulusuhteen 6,3 prosenttiyksikön kasvu ja sijoitustoiminnan nettotuottoprosentin 3 prosenttiyksikön lasku suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella, yhden testatun muuttujan muuttuessa ja muiden muuttujien pysyessä muuttumattomana, aiheuttaisi arvonalentumisriskin. Viime vuonna tulokset olivat vastaavasti: 8,9 prosenttiyksikön kasvu diskonttokorossa, 6,7 prosenttiyksikön kasvu yhdistetyssä kulusuhteessa ja 2,4 prosenttiyksikön lasku sijoitustoiminnan nettotuottoprosentissa suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella olisi aiheuttanut arvonalentumisriskin.
                               
Henkivakuutusliiketoiminnassa keskeisinä muuttujina herkkyysanalyysissa käytettiin diskonttokorkoa, liikekulujen kasvuprosenttia ja sijoitustoiminnan marginaaliprosenttia. Käytetyt muuttujat olivat samat kuin edellisenä vuotena. Herkkyysanalyysin tulokset eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Diskonttokoron 4,9 prosenttiyksikön kasvu, liikekulujen 9,4 prosenttiyksikön kasvu ja sijoitustoiminnan marginaalin 0,8 prosenttiyksikön lasku suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella, muiden muuttujien pysyessä muuttumattomana, aiheuttaisi arvonalentumisriskin. Viime vuonna tulokset olivat vastaavasti: 5,3 prosenttiyksikön kasvu diskonttokorossa, 9,1 prosenttiyksikön kasvu liikekuluissa ja sijoitustoiminnan marginaalin 1,0 prosenttiyksikön lasku suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella olisi aiheuttanut arvonalentumisriskin.
                               
Varainhoitoliiketoiminnassa keskeisinä muuttujina herkkyysanalyysissä käytettiin diskonttokorkoa, hallinnoitavien varojen kasvuprosenttia ja kulujen kasvuprosenttia. Käytetyt muuttujat olivat samat kuin edellisenä vuotena. Herkkyysanalyysin tulokset ovat muuttuneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Diskonttokoron 22 prosenttiyksikön kasvu, hallinnoitavien varojen 11 prosenttiyksikön lasku ja kulujen 13 prosenttiyksikön kasvu suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella, muiden muuttujien pysyessä muuttumattomana, aiheuttaisi arvonalentumisriskin. Viime vuonna tulokset olivat vastaavasti: 31 prosenttiyksikön kasvu diskonttokorossa, hallinnoitavien varojen 16 prosenttiyksikön lasku ja kulujen 17 prosenttiyksikön kasvu suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella olisi aiheuttanut arvonalentumisriskin.
                               
Rahastoliiketoiminnassa keskeisinä muuttujina herkkyysanalyysissä käytettiin diskonttokorkoa, rahastopääomien kasvuprosenttia ja kiinteäluontoisten kulujen kasvuprosenttia. Käytetyt muuttujat olivat samat kuin edellisenä vuotena. Herkkyysanalyysin tulokset ovat muuttuneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Diskonttokoron 34 prosenttiyksikön kasvu, rahastopääomien 30 prosenttiyksikön lasku ja kiinteäluontoisten kulujen 32 prosenttiyksikön kasvu suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella, muiden muuttujien pysyessä muuttumattomana, aiheuttaisi arvonalentumisriskin. Viime vuonna tulokset olivat vastaavasti: 24 prosenttiyksikön kasvu diskonttokorossa, 19 prosenttiyksikön lasku rahastopääomien kasvussa ja kiinteäluontoisten kulujen 21 prosenttiyksikön kasvu suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella olisi aiheuttanut arvonalentumisriskin.
                               
Systeemipalveluliiketoiminnan osalta keskeisinä muuttujina herkkyysanalyysissä käytettiin diskonttokorkoa, palvelutuottojen kasvuprosenttia ja kateprosenttia. Käytetyt muuttujat olivat samat kuin edellisenä vuotena. Herkkyysanalyysin tulokset eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Diskonttokoron 40 prosenttiyksikön kasvu, palvelutuottojen 54 prosenttiyksikön lasku ja katteen 2,5 prosenttiyksikön lasku suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella, muiden muuttujien pysyessä muuttumattomana, aiheuttaisi arvonalentumisriskin. Viime vuonna tulokset olivat vastaavasti: 56 prosenttiyksikön kasvu diskonttokorossa, 71 prosenttiyksikön lasku palvelutuottojen ja katteen 2,7 prosenttiyksikön lasku suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella olisi aiheuttanut arvonalentumisriskin.
                               
Rahoitusyhtiöpalveluissa keskeisinä muuttujina herkkyysanalyysissä käytettiin diskonttokorkoa, luottokannan kasvuprosenttia ja kulujen kasvuprosenttia. Käytetyt muuttujat olivat samat kuin edellisenä vuotena. Herkkyysanalyysin tulokset ovat muuttuneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Diskonttokoron 18 prosenttiyksikön kasvu, luottokannan 25 prosenttiyksikön lasku ja kulujen 26 prosenttiyksikön kasvu suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella, muiden muuttujien pysyessä muuttumattomana, aiheuttaisi arvonalentumisriskin. Viime vuonna tulokset olivat vastaavasti: 11 prosenttiyksikön kasvu diskonttokorossa, 16 prosenttiyksikön lasku luottokannassa ja 23 prosenttiyksikön kulujen kasvu suhteessa ennusteisiin koko testauskaudella olisi aiheuttanut arvonalentumisriskin.
                               

Tuotemerkkien arvonalentumistestaus

OP Ryhmän tuotemerkit ovat syntyneet kokonaisuudessaan Pohjola-Yhtymä Oyj:n liiketoimintojen hankinnasta. Arvonalentumistestaus on suoritettu erikseen IAS 36:n mukaisesti Pohjola-, Eurooppalainen-, A-vakuutus- sekä Seesam-tuotemerkille.

Tuotemerkkien arvo on määritetty soveltaen ”relief from royalty” -menetelmää, jossa tuotemerkkien arvoksi määriteltiin tuotemerkin omistamisesta tulevaisuudessa kertyvät nykyhetkeen diskontatut rojaltisäästöt. Diskonttokorkona laskelmissa on käytetty vahinkovakuutusliiketoiminnalle määritettyä markkinaehtoista oman pääoman kustannusta lisättynä hyödykekohtaisella riskipreemiolla. Vahinkovakuutuksen diskonttokorkoa nostettiin 0,2 prosenttiyksiköllä vastaamaan markkinatiedon kautta saatua diskonttokorkotasoa. Vuoden 2015 testauksessa on käytetty lisäksi samaa riskipreemiota ja vastaavia rojaltiprosentteja kuin PPA-selvityksessä ja aikaisempien vuosien testauksissa.
Tuotemerkkien testausperiodin pituudeksi määritettiin pääsääntöisesti IAS 36 -standardin mukainen 5 vuotta. Pohjola-tuotemerkin testauksessa testausperiodiksi määritettiin poikkeuksellisesti 15 vuotta, koska tuotemerkin käyttöä laajennetaan kokonaan uudelle, lähivuosina voimakkaasti kasvavalle liiketoiminnalle. Kassavirtalaskelmissa käytetyt ennusteet perustuvat vahinkovakuutusliiketoiminnan päivitettyihin strategialukuihin vuosille 2016-2018 ja niistä johdettuihin odotuksiin liiketoiminnan kehittymisestä jatkossa. Ennustekauden jälkeisten kausien kassavirtojen kasvuna käytettiin 3 prosentin inflaatio-odotusta.
                               
OP Osuuskunnan hallintoneuvosto päätti syksyllä 2014 keskittää vahinkovakuutusliiketoiminnan yhdessä pankki- ja varallisuudenhoitoliiketoiminnan kanssa OP-tuotemerkin alle. Pohjola-tuotemerkkiä käytetään jatkossa pääosin terveydenhoito- ja hyvinvointiliiketoiminnassa sekä näihin läheisesti liittyvissä vahinkovakuutustuotteissa. Pohjola-tuotemerkin arvonalentumistestauksen yhteydessä arvioitiin em. muutoksen vaikutus tuotemerkin taloudelliseen vaikutusaikaan sekä testausperiodin pituuteen, testauksessa käytettyyn diskonttokorkoon, riskipreemioon sekä rojaltiprosenttiin. Tuotemerkin todettiin olevan edelleen IAS 36 mukaisesti taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamaton aineeton hyödyke. Koska tuotemerkkiä käytetään uudessa liiketoiminnassa, jonka odotetaan kasvavan alkuvaiheessa voimakkaasti, pidennettiin testausperiodia 15 vuoteen. Muihin parametreihin ei tehty olennaisia muutoksia, koska uusi terveydenhoito- ja hyvinvointiliiketoiminta liittyy tiiviisti vahinkovakuutusliiketoimintaan. Tuotemerkin testauksessa huomioitiin tuotemerkin alla jatkossa toimivien liiketoimintojen liikevaihtoon rinnastettavissa olevat kassavirrat.
                               
Tuotemerkkien arvonalentumistestauksen johdosta tuotemerkeille ei ole tehty arvonalentumiskirjauksia vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Seesam-tuotemerkille on aikaisemmin tehty 1 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus vuoden 2011 tilinpäätöksessä ja 3 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset sekä vuoden 2009 että vuoden 2008 tilinpäätöksissä.
                               

Muiden olennaisten aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus

OP Ryhmän asiakassuhteet ja vakuutussopimukset on hankittu osana Pohjola-Yhtymä Oyj:n liiketoimintojen hankintaa. Lisäksi osana Aurum Sijoitusvakuutus Oy:n hankintaa vuonna 2012 OP Ryhmän taseeseen kohdistettiin asiakassuhteisiin ja vakuutussopimuksiin kohdistettavaa aineetonta hyödykettä.

Asiakassuhteista ja vakuutussopimuksista muodostuneet aineettomat hyödykkeet kirjataan liiketoiminnasta riippuen joko etupainotteisin poistoin tai tasapoistoin kuluksi arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa eikä niissä ole havaittu viitteitä arvonalentumiskirjaustarpeesta. Vahinkovakuutus-, henkivakuutus-, varainhoito- ja rahastoliiketoimintaan kohdistetuista tietokoneohjelmista muodostuneet aineettomat hyödykkeet on kirjattu kokonaan kuluksi jo aikaisempina tilikausina.