OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 29. Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset

Taseeseen merkityt määrät:
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Osakkuusyritykset 92 56
Yhteisyritykset 0 0
Yhteensä 93 56
                               

 

Tuloslaskelmaan merkityt määrät:

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Osakkuusyritykset 9 3
Yhteensä 9 3
                               

 

Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin

OP Ryhmällä on 5 (4) merkittävää osakkuusyritystä 31.12.2015. Automatia pankkiautomaatit Oy ylläpitää ja kehittää Otto.-käteisautomaattiverkkoa ja hoitaa pankkien käteisrahahuoltoa. Yhtiön muut omistajat ovat Nordea ja Danske Bank. Access Capital Partners on Euroopan johtavia pääomarahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöitä, ja sen hallinnoimat pääomat ovat noin 5,9 miljardia euroa. Access on keskittynyt etenkin eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittaviin buyout-rahastoihin. Accessin toimipisteet sijaitsevat Pariisissa, Brysselissä, Helsingissä, Münchenissä ja Lontoossa. Aino Holdingyhtiö Ky:n toimialana ja ainoana tarkoituksena on Fingrid Oyj:n osakkeiden hankkiminen ja omistaminen. Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turku Science Parkin alueella toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää alueen kiinteistöjä ja palveluita sekä vuokraa toimitiloja yrityksille ja yhteisöille. Yhtiön tavoitteena on olla kannattava ja kasvollinen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen Suomen parhaan ympäristön toimia ja kehittyä. Turun Teknologiakiinteistöjen omistamien kiinteistöjen pinta-ala on noin 132 000 m². Uudenmaan Pääomarahasto Oy harjoittaa pääomasijoitustoimintaa Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Rahaston tarkoituksena on tehdä oman ja vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia pk-yritysten yritysjärjestelyihin. Sijoitustoiminnallaan rahasto hakee hyvää tuottoa. Rahaston toiminnasta ja sijoituksista vastaa pääomarahastojen hallinnointiyhtiö Canelco Capital Oy. OP Ryhmällä ei ole merkittäviä sijoituksia yhteisyrityksiin.


Nimi Kotipaikka Omistus-
osuus, % 2015
Omistus-
osuus, % 2014
Yhdistelymenetelmä
Osakkuusyritykset
Aino Holdingyhtiö Ky Helsinki 21,5 - Pääomaosuusmenetelmä
Automatia Pankkiautomaatit Oy* Helsinki 33,3 33,3 Pääomaosuusmenetelmä
Access Capital Partners Group S.A.* Belgia 45,0 45,0 Pääomaosuusmenetelmä
Turun Teknologiakiinteistöt Oy* Turku 28,2 28,2 Pääomaosuusmenetelmä
Uudenmaan Pääomarahasto Oy* Helsinki 31,9 31,9 Käypä arvo
     
* Yhtiö kuuluu vakavaraisuuden konsolidointiryhmään
                         
   
                               

OP Ryhmän sijoituksille osakkuus- ja yhteisyrityksiin ei ole noteerattua markkinahintaa.

Osakkuus- tai yhteisyritysosuuksiin ei liity ehdollisia velkoja. Yhteisyrityksiin ei liity myöskään sellaisia tilinpäätökseen merkitsemättömiä sitoumuksia, jotka koskevat rahoituksen tai voimavarojen järjestämistä tai velvoitetta toisen sijoittajan omistusosuuden hankintaan tiettyjen vastaisten tapahtumien toteutuessa.

                               
                               

Yhteenveto osakkuusyritysten taloudellisesta informaatiosta

Alla olevassa taulukossa on mainittu OP Ryhmän olennaisten osakkuusyritysten taloudellinen informaatio, joka on myös täsmäytetty osakkuus- ja yhteisyritysosuuksien kirjanpitoarvoon. Taloudellinen informaatio vastaa osakkuus- ja yhteisyritysten tilinpäätöksissä esitettyjä lukuja (eivät siis OP Ryhmän osuutta), joihin on tehty mm. käyvän arvon oikaisuja vastaamaan OP Ryhmän laatimisperiaatteita.


 

 

                               
 
Yhteenveto taseesta  
  Aino Holding-
yhtiö Ky
Automatia Pankkiautomaatit Oy Access Capital
Partners S.A
Turun Teknologia-
kiinteistöt Oy
Uudenmaan
Pääomarahasto Oy
Milj. € 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Rahavarat 0 299 293 5 6 4 2 3 2
Muut lyhytaikaiset
varat
- 5 5 4 2 1 1 0 0
Lyhytaikaiset
varat yhteensä
0 303 298 10 8 6 3 3 2
Pitkäaikaiset
varat
223 17 17 11 11 237 220 9 10
Varat yhteensä             223 321 315 21 19 243 224 13 13
Rahoitusvelat
(ostovelkoja
lukuun ottamatta)
- 169 151 2 2 21 3 - -
Muut lyhyt-
aikaiset velat
(sis. ostovelat)
0 3 4 11 11 3 3 0 -
Lyhytaikaiset
velat yhteensä
0 172 155 14 13 25 6 0 -
Pitkäaikaiset
rahoitusvelat
110 120 135     138 141 - -
Muut pitkä-
aikaiset velat

61 60 - -
Velat yhteensä 110 292 290 14 13 223 208 0 -
Nettovarallisuus
(100%)
113 29 26 7 6 19 17 13 13
Osuus osakkuus-
yrityksen
netto-
varallisuudesta
24 10 9 3 3 5 5 4 4
Liikearvo

- - - 24 24 - - - -
Kirjanpitoarvo 21 9 9 27 27 16 3 4 5

 

 Yhteenveto
laajasta tulos-
laskelmasta


Liikevaihto             - 55 53 28 29 22 17 - -
Jatkuvien
toimintojen
voitto tai
tappio
verojen jälkeen
-1 6 3 3 3 2 5 0 -2
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Laaja tulos (100%)             -1 6 3 3 3 2 5 0 -2
Saadut osingot - 1 1 1 1 - - - -
Konsernin
osuus
osakkuus-
yhtiön laajasta
tuloksesta
0 2 1 1 1 1 1 0 -1
                               
  Aino Holding-
yhtiö Ky
Automatia Pankkiautomaatit Oy Access Capital
Partners S.A
Turun Teknologia-
kiinteistöt Oy
Uudenmaan
Pääomarahasto Oy
Milj. € 2015 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Sijoitukset 1.1. - 8 8 27 27 3 0 5 5
Liiketoimen
hankinnat
21 - - - - 8 2 -1 -
Osuus kauden
tuloksesta
0 2 1 1 1 4 1 - -
Osingot               -1 -1 -1 -1 - - - -
Arvonmuutos
- - - - - - 0 -1
Sijoitukset 31.12. 21 9 8 27 27 16 3 4 5
                               

 

Taloudellisen informaation yhteenveto konsernitilinpäätökseen yhdistellyistä muista kuin olennaisista osakkuus- ja yhteisyrityksistä

OP Ryhmällä on 5 (4) osakkuusyritystä ja 3 (3) yhteisyritystä, jotka yksittäin tarkasteltuna eivät ole merkittäviä. Seuraavassa taulukossa on esitetty OP Ryhmän osuus näiden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. 3 (3) osakkuusyrityksenä käsiteltyä pääomasijoitusrahastoa on arvostettu käypään arvoon IAS 28:n mukaisesti.

                           
 
  Pääomaosuus-
menetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset
Käypään arvoon
arvostetut
osakkuusyritykset
Yhteisyritykset
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
Jatkuvien toimintojen voitosta - - 1 0 - -
Laajasta tuloksesta - - 1 0 - -
                           
 
Yllä esitetty yhteenveto käypään arvoon arvostetuista osakkuusyrityksistä perustuu yritysten tilinpäätöksiin.