OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 28. Uudelleenluokitellut saamistodistukset

Seuraavassa taulukossa uudelleenluokitellut saamistodistukset on esitetty kirjanpitoarvoina ja käypinä arvoina.
31.12.2015, milj. € Kirjanpito-arvo Käypä
arvo
Efek-
tiivinen
korko-
taso, %
Luottoriskistä johtuvat arvonalentumiset
Lainat ja saamiset 74 80 6,0
-
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 39 35 4,4 -
Yhteensä 113 115 -

31.12.2014, milj. € Kirjanpito-arvo Käypä
arvo
Efek-
tiivinen
korko-
taso, %
Luottoriskistä johtuvat arvonalentumiset
Lainat ja saamiset 270 291 5,6
-
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 59 56 4,3 -
Myytävissä olevat rahoitusvarat* 45 45 4,2 -
Yhteensä 375 393 -


Mikäli uudelleenluokittelua ei olisi tehty ja saamistodistukset olisi arvostettu markkinan käypiä arvoja käyttäen:


31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Tulos-
laskelma
Käyvän arvon
rahasto
Tulos-
laskelma
Käyvän
arvon rahasto
Pankkitoiminta -1 0 2 0
Vahinkovakuutustoiminta 0 -1 0 0
Henkivakuutustoiminta 3 -3 3 -1
Konsernitoiminnot -2 -1 12 -1
Yhteensä 0 -5 16 -1


Lainat ja saamiset sekä eräpäivään asti pidettävät sijoitukset on uudelleenluokiteltu vuonna 2008. Myytävissä olevat rahoitusvarat on uudelleenluokiteltu vuonna 2012.

* Kolmannella vuosineljänneksellä 2012 eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista myytiin kirjanpitoarvoltaan 36 miljoonaa euroa irlantilaisia rmbs-lainoja paikallisessa lainsäädännössä todennäköisesti tapahtuvan muutoksen johdosta. Tässä yhteydessä uudelleenluokiteltiin eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 38 miljoonaa euroa irlantilaisia rmbs-lainoja. Nämä rmbs-lainat myytiin vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Uudelleenluokitelluista saamistodistuksista kertyneet korot olivat tammi−joulukuussa yhteensä 5 miljoonaa euroa (10). Nimellisarvon ja hankinta-arvon välisenä hintaerona tulokseen jaksotettiin yhteensä 2 miljoonaa euroa (2). Saamistodistuksista kirjattiin myyntitappioita 5 miljoonaa euroa (1). Korkoriski oli suojattu johdannaisilla, joihin sovellettiin suojauslaskentaa 1.10.2008 alkaen. Suojaavista johdannaisista kirjattiin positiivista markkina-arvon muutosta 1 miljoonaa euroa (3).