OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 27. Sijoitusomaisuus

                               
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Myytävissä olevat rahoitusvarat    
  Saamistodistukset 11 295 8 282
  Osakkeet ja osuudet 501 525
  Yhteensä 11 796 8 807
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 108 191
Sijoituskiinteistöt    
  Maa- ja vesialueet 76 66
  Rakennukset 443 435

Yhteensä 519 502
Sijoitusomaisuus yhteensä 12 423 9 500
                               


Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset sisältävät joukkovelkakirjoja 80 miljoonaa euroa (113) ja muita saamistodistuksia 28 miljoonaa euroa (78). Sijoituskiinteistöt sisältävät vakuutena olleita kiinteistöjä 6 miljoonaa euroa (6).


 

                               
Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 31.12.2015
   
                         
  Myytävissä olevat saamistodistukset Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet
Eräpäivään
asti
pidettävät
sijoitukset
Milj. € Käypään
arvoon
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Yhteensä Käypään
arvoon
Hankinta-
menoon
Yhteensä
Noteeratut  
  Vakuuskelpoiset 10 537 - 10 537 - - - -
  Ei vakuuskelpoiset 586 - 586 453 - 453 49
Muut  

Muilta 172 - 172 24 23 47 59
Yhteensä 11 295 - 11 295 477 23 500 108
  Tilikauden arvonalentumistappiot 0 - 0 -2 - -2 -
                               

 

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy huonommalla etuoikeudella olevia julkisesti noteerattuja saamistodistuksia muilta 17 miljoonaa euroa (15).


                               
Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 31.12.2014
                 

 


 
  Myytävissä olevat saamistodistukset Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet
 
Milj. € Käypään
arvoon
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Yhteensä Käypään
arvoon
Hankinta-
menoon
Yhteensä Eräpäivään
asti
pidettävät
sijoitukset
Noteeratut  
  Vakuuskelpoiset 7 317 - 7 317 - - - -
  Ei vakuuskelpoiset 928 - 928 398 - 398 51
Muut  

Muilta 37 - 37 44 83 127 140
Yhteensä 8 282 - 8 282 442 83 525 191
  Tilikauden arvonalentumistappiot 0 - 0 -3 - -3 -
 
Sijoituskiinteistöjen muutokset 2015 2014
Hankintameno 1.1. 491 502
  Hankitut liiketoiminnot 11 -
  Lisäykset 41 17
  Vähennykset -27 -31

Siirrot erien välillä 3 4
Hankintameno 31.12. 520 491
Kertyneet käyvän arvon muutokset 1.1. 11 19

Tilikauden käyvän arvon muutokset -7 -1

Vähennykset -3 -5

Muut muutokset -1 -3
Kertyneet käyvän arvon muutokset 31.12. -1 11
Kirjanpitoarvo 31.12. 519 502
                               

 

Sijoituskiinteistöjen lisäykset sisältää hankinnan jälkeen toteutuneita aktivoituja menoja 7 miljoonaa euroa (9). Poistot, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset aineellisista hyödykkeistä on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset on kirjattu sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo ei sisällä velkaosuutta.

OP Ryhmän yritykset omistavat sijoituskiinteistöjä, joihin kohdistuu aravalOP Ryhmän yritykset omistavat sijoituskiinteistöjä, joihin kohdistuu aravalainsäädännön mukaisia luovutus- ja myyntihintaa koskevia rajoituksia. Tällaisten kohteiden käypä arvo oli 2 miljoonaa euroa (2). Sijoituskiinteistöihin kohdistuvia, esisopimuksiin perustuvia rakentamis- ja korjausvelvoitteita OP Ryhmän yrityksillä oli 0 miljoonaa euroa (16).
                               
OP Ryhmässä Pohjola Pankki Oyj tarjoaa vuokralle pääasiassa henkilöautoja muulla vuokrasopimuksella. Muulla vuokrasopimuksella vuokralle annettujen aineellisten hyödykkeiden ja sijoituskiinteistöjen erittely on liitteessä 52.