OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 26. Henkivakuutustoiminnan varat

Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Sijoitukset


Lainat ja muut saamiset 78 59

Osakkeet ja osuudet 1 222 1 160

Kiinteistöt 146 101

Saamistodistukset 3 529 2 209

Johdannaissopimukset 58 66
Yhteensä 5 033 3 594
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


Osakkeet ja osuudet ja muut sijoitukset 8 640 7 492
Muut varat


Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 66 49

Muut


Ensivakuutustoiminnasta 5 11

Jälleenvakuutustoiminnasta 81 79

Rahat ja pankkisaamiset 33 13
Yhteensä 185 153
Henkivakuutustoiminnan varat yhteensä 13 858 11 238

Henkivakuutuksen sijoitukset 31.12.2015 31.12.2014
Lainat ja muut saamiset


Lainat 58 42

Muut saamiset 20 17
Yhteensä 78 59
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat


Saamistodistukset - 7

Osakkeet ja osuudet


Johdannaissopimukset 58 66
Yhteensä 58 73
Myytävissä olevat rahoitusvarat


Saamistodistukset 3 529 2 202

Osakkeet ja osuudet 1 222 1 160
Yhteensä 4 751 3 362
Sijoituskiinteistöt


Maa- ja vesialueet 17 16

Rakennukset 129 85
Yhteensä 146 101
Sijoitukset yhteensä 5 033 3 594


Henkivakuutuksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen saamistodistusten, osakkeiden ja osuuksien sekä johdannaisten erittely noteerauksen ja liikkeeseenlaskijan perusteella


31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Johdannais-
sopimukset
Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Johdannais-sopimukset
Noteeratut


Muilta - - 58 7 - 66
Yhteensä - - 58 7 - 66


Henkivakuutuksen myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2015


Myytävissä olevat
saamistodistukset
Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet
Milj. € Käypään
arvoon
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Yhteensä Käypään
arvoon
Hankinta-
menoon
Yhteensä
Noteeratut

Julkisyhteisöiltä 1 024 - 1 024 - - -

Muilta 2 415 - 2 415 1 222 - 1 222
Muut

Julkisyhteisöiltä 7 - 7 - - -

Muilta 83 - 83 - - -
Yhteensä 3 529 - 3 529 1 222 - 1 222

Tilikauden arvonalentumistappiot -1 - -1 -14 - -14


Henkivakuutuksen myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2014


Myytävissä olevat
saamistodistukset
Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet
Milj. € Käypään
arvoon
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Yhteensä Käypään
arvoon
Hankinta-
menoon
Yhteensä
Noteeratut

Julkisyhteisöiltä 605 - 605 - - -

Muilta 1 597 - 1 597 1 160 - 1 160
Yhteensä 2 202 - 2 202 1 160 - 1 160

Tilikauden arvonalentumistappiot 1 - 1 -12 - -12

Henkivakuutuksen sijoituskiinteistöjen muutokset 2015 2014
Hankintameno 1.1. 82 90

Hankitut liiketoiminnot 43 -

Lisäykset 3 4

Vähennykset -3 -12

Siirrot erien välillä 0 0
Hankintameno 31.12. 125 82
Kertyneet käyvän arvon muutokset 1.1. 19 18

Tilikauden käyvän arvon muutokset 2 1
Kertyneet käyvän arvon muutokset 31.12. 21 19
Kirjanpitoarvo 31.12. 146 101
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo ei sisällä velkaosuutta. Sijoituskiinteistöihin kohdistuvat rakentamis- ja korjausvelvoitteet olivat 0 miljoonaa euroa (0).