OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 25. Vahinkovakuutustoiminnan varat

                               
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Sijoitukset    
  Lainat ja muut saamiset 23 14
  Osakkeet ja osuudet 480 463
  Kiinteistöt 170 161
  Saamistodistukset 2 548 2 297
  Johdannaissopimukset 9 12

Muut 185 207
Yhteensä 3 414 3 154
Muut varat    
  Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 33 33
  Muut    
  Ensivakuutustoiminnasta 436 404
  Jälleenvakuutustoiminnasta 106 100
  Rahat ja pankkisaamiset 5 41

Muut saamiset 73 66
Yhteensä 653 643
Vahinkovakuutustoiminnan varat yhteensä 4 067 3 797


Vahinkovakuutuksen sijoitukset 31.12.2015 31.12.2014
Lainat ja muut saamiset    
Lainat 23 14
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Yhteensä 23 14
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat    
Saamistodistukset - 7
Johdannaissopimukset 9 12
Yhteensä 9 19
Myytävissä olevat rahoitusvarat    
Saamistodistukset 2 548 2 290
Osakkeet ja osuudet 480 463
Muut osuudet 185 207
Yhteensä 3 212 2 960
Sijoituskiinteistöt    
Maa- ja vesialueet 24 23
Rakennukset 146 138
Yhteensä 170 161
Sijoitukset yhteensä 3 414 3 154
                               

 

Vahinkovakuutuksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen saamistodistusten, osakkeiden ja osuuksien sekä johdannaisten erittely noteerauksen ja liikkeeseenlaskijan perusteella


 
                         
  31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Johdannais-
sopimukset
Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Johdannais-
sopimukset
Noteeratut            
  Muilta - - - 7 - -
Muut            

Muilta - - 9 - - 12
Yhteensä 0 - 9 7 - 12
                               


Vahinkovakuutuksen myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2015

   
                         

Myytävissä olevat
saamistodistukset
Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet
Milj. € Käypään
arvoon
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Yhteensä Käypään
arvoon
Hankinta-
menoon
Yhteensä*
Noteeratut  
  Julkisyhteisöiltä 551 - 551 - - -
  Muilta 1 997 - 1 997 419 - 419
Muut  

Muilta - - 0 246 - 246
Yhteensä 2 548 - 2 548 665 - 665
Tilikauden arvonalentumistappiot 0 - 0 -8 - -8
                               

 

* Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet sisältävät osakkeita ja osakeriskillisiä rahastoja 466 miljoonaa euroa (463) sekä muita osuuksia 222 miljoonaa euroa (231). Muut osuudet sisältävät pääasiassa korko-, rahamarkkina-, vaihtovelkakirjalaina-, raaka-aine-, hedge fund- ja kiinteistörahastoja.

Vahinkovakuutuksen myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy pantattuja eriä 2 miljoonaa euroa (2). Erät koostuvat pääosin johdannaiskaupankäynnin vakuuksista.

                               


Vahinkovakuutuksen myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2014

   
                         
  Myytävissä olevat
saamistodistukset
Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet
Milj. € Käypään
arvoon
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Yhteensä Käypään
arvoon
Hankinta-
menoon
Yhteensä
Noteeratut  
  Julkisyhteisöiltä 503 - 503 - - -
  Muilta 1 787 - 1 787 412 - 412
Muut  

Muilta - - 0 258 - 258
Yhteensä 2 290 - 2 290 670 - 670
Tilikauden arvonalentumistappiot 0 - 0 -2 - -2

Vahinkovakuutuksen sijoituskiinteistöjen muutokset 2015 2014
Hankintameno 1.1. 138 133
  Lisäykset 11 11
  Vähennykset -3 -5

Siirrot erien välillä 0 0
Hankintameno 31.12. 146 138
Kertyneet käyvän arvon muutokset 1.1. 22 19
  Tilikauden käyvän arvon muutokset 0 2

Vähennykset 1 1
Kertyneet käyvän arvon muutokset 31.12. 23 22
Kirjanpitoarvo 31.12. 170 161
                               

 

Tilikaudella sijoituskiinteistöihin kohdistuvat rakentamis- ja korjausvelvoitteet olivat 0 miljoonaa euroa (0). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo sisältää velkaosuuden vain konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yhteisyritysten osalta.

Vahinkovakuutuksen sijoituskiinteistöistä 72 % eli 121 miljoonaa euroa on arvioitu ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan avulla. Kaikki kiinteistöarvioitsijat ovat auktorisoituja (AKA).