OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 24. Saamiset asiakkailta

                               
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Luotot yleisölle ja julkisyhteisöille 69 620 65 441
Saamistodistukset 10 20
Rahoitusleasingsaamiset 1 166 1 162
Takaussaamiset 23 23
Muut saamiset 4 867 4 519
Yhteensä 75 686 71 166
Arvonalentumistappiot -494 -483
Saamiset asiakkailta yhteensä 75 192 70 683
                               


Luottojen ja takaussaamisten arvonalentumisten muutokset saamisista asiakkailta ja luottolaitoksilta

                               
Milj. € Luotot Saamis-
todistukset
Pankki-
takaus-
saamiset
Korko-
saamiset
Yhteensä
Arvonalentumiset 1.1.2015 465 0 20 -2 483
Saamiskohtaisten arvonalentumisten lisäykset 113 -3 0 -20 89
Saamisryhmäkohtaisten arvonalentumisten muutokset -10 - 0 - -10
Saamiskohtaisten arvonalentumisten peruutukset -28 - -2 20 -10
Taseesta poistetut luotot ja takaussaamiset,
joista tehty saamiskohtainen arvonalentuminen
-58 - - - -58
Arvonalentumiset 31.12.2015 482 -3 17 -3 494
 

Milj. €  
Arvonalentumiset 1.1.2014 446 0 9 -6 448
Saamiskohtaisten arvonalentumisten lisäykset 101 - 11 -15 97
Saamisryhmäkohtaisten arvonalentumisten muutokset 7 - 1 - 7
Saamiskohtaisten arvonalentumisten peruutukset -46 - -1 19 -27
Taseesta poistetut luotot ja takaussaamiset, joista tehty saamiskohtainen arvonalentuminen -43 - - - -43
Arvonalentumiset 31.12.2014 465 0 20 -2 483
                               

 

Rahoitusleasingsaamiset

OP Ryhmässä Pohjola Pankki Oyj vuokraa rahoitusleasingsopimuksin kuljetuskalustoa sekä teollisuuden koneita ja laitteita.

                               
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Rahoitusleasingsopimusten erääntymisajat    
  Yhden vuoden kuluessa 303 307
  Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 586 550
  Yli viiden vuoden kuluttua 352 393
Bruttosijoitus rahoitusleasingsopimuksiin 1 242 1 250

Kertymätön rahoitustuotto (-) -76 -88
Vähimmäisvuokrien nykyarvo 1 166 1 162Vähimmäisvuokrasaamisten nykyarvo    
  Yhden vuoden kuluessa 285 288

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 552 509

Yli viiden vuoden kuluttua 328 365
Yhteensä 1 166 1 162
     
Bruttokasvu tilikauden aikana 411 359