OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 


Liite 9. Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot

                               
Milj. € 2015 2014
Vakuutusmaksutuotot
 
  Vakuutusmaksutulo 1 453 1 393
  Vakuutusmaksuvastuun muutos -8 -29
Vakuutusmaksutuotot, brutto 1 445 1 364

Jälleenvakuuttajien osuus -50 -54
Yhteensä 1 396 1 310
Sijoitustoiminnan nettotuotot 171 169
Korvauskulut
 
  Maksetut korvaukset (pl. korvaustoiminnon kulut) -804 -828
  Korvausvastuun muutos* -114 -61
Korvauskulut yhteensä, brutto -919 -889

Jälleenvakuuttajien osuus 34 44
Yhteensä -885 -845
Muut vahinkovakuutustoiminnan erät -43 -46
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 639 589


 
Vakuutusmaksutuotot ja jälleenvakuuttajien osuus 
Lyhytkestoiset vakuutussopimukset
 
  Vakuutusmaksutulo 1 448 1 390
  Vakuutusmaksuvastuun muutos -12 -31
Pitkäkestoiset vakuutussopimukset    
  Vakuutusmaksutulo 5 3

Vakuutusmaksuvastuun muutos 4 2
Vakuutusmaksutuotot, brutto 1 445 1 364
 
 
Jälleenvakuuttajien osuus lyhytaikaisten vakuutussopimusten
 
  Vakuutusmaksutulosta -45 -54
  Vakuutusmaksuvastuun muutoksesta 1 1
Jälleenvakuuttajien osuus pitkäaikaisten vakuutussopimusten    
  Vakuutusmaksutulosta -3 -1

Vakuutusmaksuvastuun muutoksesta -3 0
Jälleenvakuuttajien osuus -50 -54
Vakuutusmaksutuotot, netto 1 396 1 310
 
Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot
 
Lainat ja muut saamiset  
  Korkotuotot 5 5
  Korkokulut -1 -1
  Myyntivoitot ja -tappiot - 0

Arvostusvoitoista ja -tappioista 0 1
Lainat ja muut saamiset yhteensä 3 5
 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot
 
Korkotuotot
 

Saamistodistuksista 0 0

Johdannaisista 0 0

Yhteensä 0 0
Myyntivoitot ja -tappiot
 

Saamistodistuksista -1 -

Johdannaisista -1 -22

Yhteensä -2 -22
Arvostusvoitot ja -tappiot
 

Saamistodistuksista 0 1

Johdannaisista 7 -2

Yhteensä 7 -1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä 6 -24
             
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot
 
Saamistodistuksista
 
  Korkotuotot 42 51
  Myyntivoitot ja -tappiot -5 35
  Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty 21 25
  Arvostusvoitoista ja -tappioista 1 1
  Arvonalentumiset 0 0
  Yhteensä 59 112
Osakkeista ja osuuksista    
  Osingot 27 18
  Muut tuotot ja kulut 0 1
  Myyntivoitot ja -tappiot 24 13
  Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty 57 41
  Arvostusvoitoista ja -tappioista -11 -1
  Arvonalentumiset -8 -2

Yhteensä 98 70
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä 157 181
 
 
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
 
  Vuokratuotot 16 16
  Myyntivoitot ja -tappiot 0 0
  Arvon muutokset käypään arvoon arvostamisesta 0 2
  Vastike- ja hoitokulut -9 -10

Muut -1 -1
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot yhteensä 5 7Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 171 169
                               

 

Diskonttauksen purkautuminen, vahinkovakuutukset

Ajan kulumisesta johtuva vahinkovakuutuksen diskontatun vakuutusvelan (liite 38) lisäys (diskonttauksen purkautuminen) on 38 miljoonaa euroa (41). Diskonttauksen purkautuminen lasketaan kuukausittain käyttäen edellisen kuukauden lopun diskonttauskorkoa ja kuukauden alun vakuutusvelkaa. Diskonttauskorko oli 2,25 % (2,5) ennen vuotta 2015 sattuneiden vahinkojen osalta ja 1,5 % vuonna 2015 sattuneiden vahinkojen osalta.

                               
* Erään sisältyy vakuutusvelan diskonttokoron muutoksen seurauksena 62 miljoonaa euroa (38).