OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 8. Saamisten arvonalentumiset

Milj. € 2015 2014
Luotto- ja takaustappioina poistetut saamiset 83 71
Palautukset poistetuista saamisista -15 -13
Arvonalentumisten lisäys 107 110
Arvonalentumisten peruutukset -88 -87
Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset -9 7
Saamisten arvonalentumiset yhteensä 78 88