OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 7. Korkotuotot ja -kulut

Milj. € 2015 2014
Korkotuotot

Saamisista luottolaitoksilta 4 4
Saamisista asiakkailta


Lainoista 1 246 1 305

Rahoitusleasingsaamisista 16 24

Arvoltaan alentuneista lainoista ja muista sitoumuksista 3 0
Saamistodistuksista


Kaupankäynnistä 11 15

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista 0 0

Myytävissä olevista 149 171

Eräpäivään asti pidettävistä 3 5

Lainoista ja saamisista 3 8
Johdannaissopimuksista


Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä 1 136 1 237

Käyvän arvon suojauksesta -120 -116

Rahavirran suojauksesta 34 30

Rahavirran suojauksen tehoton osuus -1 2
Muista 3 4
Yhteensä 2 487 2 688

Korkokulut
Veloista luottolaitoksille 12 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusveloista 0 0
Veloista asiakkaille 153 210
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista 351 424
Veloista, joilla on huonompi etuoikeus


Pääomalainoista 7 6

Muista 41 36
Johdannaissopimuksista


Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä 1 039 1 104

Käyvän arvon suojauksesta -146 -150

Muista 0 0
Muista 5 8
Yhteensä 1 461 1 643Korkokate ilman suojauslaskennan arvostuseriä 1 026 1 045
Suojaavat johdannaiset -90 -121
Suojauskohteiden arvonmuutokset 91 119
Korkokate 1 026 1 043