OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 13. Sijoitustoiminnan nettotuotot

Milj. € 2015 2014
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot

Saamistodistuksista


Myyntivoitot ja -tappiot 31 10

Käyvän arvon rahastosta tilikaudella siirretty 0 4

Arvonalentumiset ja niiden peruutukset 0 0

Yhteensä 30 15
Osakkeista ja osuuksista


Myyntivoitot ja -tappiot 5 8

Käyvän arvon rahastosta tilikaudella siirretty 35 15

Arvonalentumiset -2 -3

Yhteensä 38 19
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista


Myyntivoitot ja -tappiot* -1 0

Yhteensä -1 0
Osinkotuotot 20 39
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä 87 73
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot


Vuokratuotot 42 43

Myyntivoitot ja -tappiot -4 -5

Voitot käypään arvoon arvostamisesta -7 -1

Vastike- ja hoitokulut -32 -36

Muut 0 1
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot yhteensä -1 1
Muut 0 0
Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 87 74


* Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusvaroista kirjatuista myyntitappioista on kerrottu liitteessä 28.