OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 10. Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

                               
Milj. € 2015 2014
Vakuutusmaksutulo 1 430 1 230
  Jälleenvakuuttajien osuus -23 -23
Sijoitustoiminnan nettotuotot 596 1 111
Korvauskulut    
  Maksetut korvaukset 795 738
  Korvausvastuun muutos 10 9
  Jälleenvakuuttajien osuus -11 -9
Vakuutusvelan muutos    
  Vakuutusmaksuvastuun muutos 723 168
  Jälleenvakuuttajien osuus -3 -1
Muut 211 1 215
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot yhteensä 278 197

Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo
 
Maksutulo vakuutussopimuksista  
Maksutulo vakuutussopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä  
  Säästövakuutus 12 16
  Yksilöllinen eläkevakuutus 29 32
  Ryhmäeläkevakuutus 53 64
  Riskivakuutus    
  Yksilöllinen vakuutus 81 77
  Vapaamuotoinen ryhmävakuutus 2 2
  Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus 9 11
  Riskivakuutus yhteensä 92 90
  Yhteensä 187 201
     
Maksutulo sijoitussidonnaisista vakuutuksista    
  Säästövakuutus 1 135 944
  Yksilöllinen eläkevakuutus 91 71
  Ryhmäeläkevakuutus 17 13

Yhteensä 1 243 1 028
Yhteensä 1 430 1 230
 
Maksutulo sijoitussopimuksista  
Maksutulo sijoitussopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen  
osuuteen ylijäämästä - 0
Maksutulo sijoitussidonnaisista sijoitussopimuksista 126 124
Yhteensä 126 124
     
Ensivakuutus yhteensä 1 556 1 354
Tuleva jälleenvakuutus 0 2
Maksutulo yhteensä 1 556 1 355
 
 
Jatkuvat vakuutusmaksut vakuutussopimuksista 1 025 844
Jatkuvat vakuutusmaksut sijoitussopimuksista 35 63
Kertamaksut vakuutussopimuksista 404 386
Kertamaksut sijoitussopimuksista 93 63
Yhteensä 1 556 1 355
 
Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot
 
Lainat ja muut saamiset  
  Korkotuotot 3 4
  Korkokulut 0 0
  Myyntivoitot ja -tappiot 1 1
  Arvostusvoitot ja -tappiot 0 0

Arvonalentumiset 0 0
Lainat ja muut saamiset yhteensä 3 4
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot  
Korkotuotot  

Saamistodistuksista 0 0

Johdannaisista 11 12

Muista - 0

Yhteensä 11 12
Myyntivoitot ja -tappiot
 

Saamistodistuksista 0 1

Johdannaisista -18 249

Yhteensä -19 250
Arvostusvoitot ja -tappiot    

Saamistodistuksista - 0

Johdannaisista -30 40

Yhteensä -30 40
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä -37 302
 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot  
Saamistodistuksista  
  Korkotuotot 37 34
  Myyntivoitot ja -tappiot 0 26
  Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty 13 6
  Arvostusvoitot ja -tappiot 2 1
  Arvonalentumiset -1 -1
  Yhteensä 50 67
Osakkeista ja osuuksista    
  Osingot 44 42
  Muut tuotot 0 1
  Myyntivoitot ja -tappiot 28 2
  Käyvän arvon rahastosta tilikaudelle siirretty 57 61
  Arvostusvoitot ja -tappiot - -1
  Arvonalentumiset -14 -12

Yhteensä 116 93
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot yhteensä 166 160
     
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot    
  Vuokratuotot 7 7
  Myyntivoitot ja -tappiot - 0
  Arvon muutokset käypään arvoon arvostamisesta 2 1
  Vastike- ja hoitokulut -6 -6

Muut 0 -1
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot yhteensä 3 2

 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleva omaisuus
 
Osakkeet, osuudet ja muut
 
  Korkotuotot 0 0
  Myyntivoitot ja -tappiot 211 81
  Arvostusvoitot ja -tappiot 187 511

Muut 64 51
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleva omaisuus yhteensä 461 643
Kurssivoitot (-tappiot)

Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 596 1 110

Henkivakuutuksen korvaukset

Korvaukset vakuutussopimuksista    
Korvaukset vakuutussopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä    
  Säästövakuutus    
  Erääntymiset 52 75
  Kuolemantapauskorvaukset 36 41
  Takaisinostot 20 26
  Yhteensä 107 141
  Yksilöllinen eläkevakuutus
 
  Eläkkeet 71 69
  Kuolemantapauskorvaukset 2 2
  Takaisinostot 2 3
  Yhteensä 74 73
  Ryhmäeläkevakuutus
 
  Eläkkeet 67 67
  Summamuotoiset korvaukset 1 1
  Takaisinostot 1 3
  Yhteensä 69 71
  Riskivakuutukset
 
  Yksilöllinen vakuutus 24 23
  Vapaamuotoinen ryhmävakuutus 0 0
  Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus 7 7
  Yhteensä 31 30
 
Korvaukset sijoitussidonnaisista vakuutuksista
 
  Säästövakuutus
 
  Erääntymiset 121 60
  Kuolemantapauskorvaukset 90 74
  Takaisinostot 280 271
  Yhteensä 491 405
  Yksilöllinen eläkevakuutus
 
  Eläkkeet 12 10
  Kuolemantapauskorvaukset 5 2
  Takaisinostot 6 6
  Yhteensä 22 17
  Ryhmäeläkevakuutus
 
  Eläkkeet 0 0
  Kuolemantapauskorvaukset 0 0
  Takaisinostot 0 0
  Yhteensä 1 0
Korvaukset vakuutussopimuksista yhteensä 796 738
Korvaukset sijoitussidonnaisista sijoitussopimuksista
 
  Erääntymiset 4 3
  Takaisinostot 33 41

Yhteensä 37 44
Korvaukset sijoitussopimuksista yhteensä 37 44
 
 
Ensivakuutus yhteensä 833 782
Korvaukset yhteensä 833 782