OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 98. Erääntyneet ja arvonalentuneet vastuut vastuuryhmittäin

31.12.2015, milj. € Erääntyneet Arvon-
alentuneet
Arvon-
alentumiset
Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta - 0 0
Saamiset laitoksilta 0 1 1
Saamiset yrityksiltä 795 479 408
Vähittäissaamiset 392 143 89
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 1 7 5
Muut erät 7 - 5
Yhteensä 1 194 630 509

31.12.2014, milj. € Erääntyneet Arvon-
alentuneet
Arvon-
alentumiset
Saamiset laitoksilta 0 - -
Saamiset yrityksiltä 860 444 412
Vähittäissaamiset 366 113 75
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 0 51 12
Muut erät 11 0 0
Yhteensä 1 237 608 500


Erääntyneistä vastuista 95 (95) prosenttia, arvonalentuneista 95 (96) prosenttia ja arvonalentumisista 96 (97) prosenttia on Suomesta.