OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 97. Vastuiden jäljellä oleva juoksuaika vastuuryhmittäin

31.12.2015, milj. € Alle 3 kk 3–12 kk 1–5 v 5–10 v Yli 10 v Yhteensä
Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 10 802 146 2 964 2 639 465 17 016
Saamiset laitoksilta 246 35 551 6 990 13 7 834
Saamiset yrityksiltä 8 460 4 090 14 944 5 622 8 367 41 483
Vähittäissaamiset 3 791 1 074 6 392 8 484 33 145 52 886
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset - - - - - 2 693
Arvopaperistetut erät - - 266 93 - 358
Muut erät 1 298 4 2 36 1 1 341
Yhteensä 24 596 5 348 25 118 23 863 41 992 123 611

31.12.2014, milj. € Alle 3 kk 3–12 kk 1–5 v 5–10 v Yli 10 v Yhteensä
Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 4 630 169 1 052 2 530 530 8 911
Saamiset laitoksilta 1 978 2 080 1 991 788 53 6 891
Saamiset yrityksiltä 8 523 3 773 13 253 4 981 7 546 38 075
Vähittäissaamiset 3 509 1 060 6 196 8 026 31 688 50 480
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset - - - - - 2 717
Arvopaperistetut erät - 67 21 88 1 177
Muut erät 693 3 31 583 1 1 310
Yhteensä 19 669 7 152 22 562 19 356 39 820 108 560