OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 96. Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastuuryhmittäin

31.12.2015, milj. € Valtio- ja
keskus-
pankki-
vastuut
Luottolaitos-
vastuut
Yritys-
vastuut
Vähittäis-
vastuut
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Arvo-
paperistetut erät
Muut
Suomi 11 759 822 38 960 52 616 2 677 19 1 341
Muut Pohjoismaat 71 0 1 292 19 - - -
Baltia 50 1 686 547 74 1 - 0
Muut EU-maat 5 097 3 782 516 93 12 340 0
Muu Eurooppa - 205 11 19 3 - -
USA - 50 16 22 - - -
Aasia - 180 70 20 - - -
Muut maat 39 1 109 71 24 0 - 0
Yhteensä 17 016 7 834 41 483 52 886 2 693 358 1 341


Sisäisten luottoluokitusten menetelmällä (IRBA) lasketuista vastuista 91 (96) prosenttia on Suomesta.

31.12.2014, milj. € Valtio- ja
keskus-
pankki-
vastuut
Luottolaitos-
vastuut
Yritys-
vastuut
Vähittäis-
vastuut
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Arvo-
paperistetut erät
Muut
Suomi 5 886 551 36 311 50 231 2 694 - 1 310
Muut Pohjoismaat 189 2 760 15 - - 0
Baltia 0 1 402 445 73 2 - 0
Muut EU-maat 2 827 3 602 415 81 17 177 0
Muu Eurooppa - 221 11 18 4 - -
USA - 73 10 20 - - -
Aasia - 381 74 16 - - -
Muut maat 9 658 49 25 0 - -
Yhteensä 8 911 6 891 38 075 50 480 2 717 177 1 310