OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 95. Vastuiden kokonaismäärä vastuuryhmittäin

                               
31.12.2015, milj. € Tase-erät Taseen ulkopuoli-
set erät
Johdan-
naiset
Vastuun määrä yhteensä Vastuu keski-
määrin kaudella
Standardimenetelmä 18 208 4 658 703 23 569 18 652
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 10 182 1 122 266 11 570 8 283
Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta 2 413 437 233 3 083 2 780
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 240 160 - 400 288
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 1 060 - 195 1 256 915
Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta 706 - - 706 697
Saamiset laitoksilta 361 91 5 457 336
Saamiset yrityksiltä 1 539 410 2 1 952 1 736
Vähittäissaamiset 1 073 2 431 0 3 504 3 224
Kiinteistövakuudelliset vastuut 451 7 - 459 230
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut 15 0 - 15 13
Erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut 0 - - 0 0
Vastuut katettujen joukkolainojen muodossa 1 - - 1 0
Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (CIU)
oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvä saamiset
78 - - 78 39
Oman pääoman ehtoiset vastuut 11 - - 11 6
Muut erät 76 - - 76 105

               
Sisäisten luottoluokitusten menetelmä 83 309 15 062 1 671 100 042 97 432
Saamiset laitoksilta 5 917 415 1 045 7 377 7 027
Saamiset yrityksiltä 26 085 12 363 625 39 074 37 815
Vähittäissaamiset 47 108 2 274 1 49 382 48 458
  Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset                   42 696 974 - 43 670 42 994
  Muut vähittäissaamiset 4 412 1 300 1 5 713 5 465
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 2 594 10 - 2 603 2 660
Arvopaperistetut erät 358 - - 358 267
Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät 1 247 - - 1 247 1 205
Yhteensä 101 517 19 720 2 374 123 611 116 085

31.12.2014, milj. € Tase-erät Taseen ulkopuoli-
set erät
Johdan-
naiset
Vastuun määrä yhteensä Vastuu keski-
määrin kaudella
Standardimenetelmä 10 240 2 655 842 13 737 13 157
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 4 516 128 352 4 996 4 996
Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta 1 723 521 232 2 477 2 220
Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 175 - - 175 171
Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 406 - 169 575 413
Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta 687 - - 687 585
Saamiset laitoksilta 126 21 68 215 215
Saamiset yrityksiltä 1 362 138 20 1 520 1 520
Vähittäissaamiset 1 098 1 848 0 2 945 2 944
Kiinteistövakuudelliset vastuut 1 - - 1 1
Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut 11 - - 11 12
Muut erät 134 - - 134 81

               
Sisäisten luottoluokitusten menetelmä 78 892 14 285 1 646 94 823 94 823
Saamiset laitoksilta 5 108 593 975 6 676 6 676
Saamiset yrityksiltä 24 227 11 658 671 36 555 36 555
Vähittäissaamiset 45 500 2 034 0 47 534 47 534
  Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset                   41 337 981 - 42 317 42 317
  Muut vähittäissaamiset 4 163 1 053 0 5 217 5 217
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 2 717 - - 2 717 2 717
Arvopaperistetut erät 177 - - 177 177
Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät 1 164 - - 1 164 1 164
Yhteensä 89 133 16 940 2 488 108 560 107 980