OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Pilari III mukaiset vakavaraisuustiedot

Liitteissä 92-113 on esitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (CRR) mukaiset tiedot osuuspankkien yhteenliittymän konsolidointiryhmän vakavaraisuudesta (ns. Pilari III tiedot). Tiedot perustuvat osuuspankkien yhteenliittymän konsolidoituun luottolaitosvakavaraisuuteen, joten vakavaraisuustiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia muihin julkaistuihin OP Ryhmää koskeviin tietoihin.
Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Vaikka OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään, on niihin tehdyillä sijoituksilla merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen. Tarkemmat tiedot konsolidointiryhmään kuuluvista yhtiöistä on ilmoitettu liitteissä 29 ja 57.
OP Ryhmän riskienhallinnan käytänteet ja tavoitteet on julkaistu liitetiedoissa 2 ja 61. OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat tiedot on esitetty OP Ryhmän hallinnointia käsittelevillä nettisivuilla (op.fi > OP Ryhmä > Hallinnointi).
Palkitsemisjärjestelmät ja käytänteet on kuvattu liitteessä 59 sekä OP Ryhmän palkitsemista käsittelevillä nettisivuilla (op.fi > OP Ryhmä > Hallinointi > Palkitseminen).
Sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA) on käytetty vähittäis-, luottolaitos- ja yritysvastuisiin sekä oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin. Standardimenetelmää (SA) käytetään muihin vastuuryhmiin. OP Korttiyhtiön vastuisiin käytetään standardimenetelmää, Korttiyhtiön vastuissa on tavoitteena siirtyä vuonna 2017 IRBA:n käyttöön.
Liite 92. Omat varat

Omat varat on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) (CRR) mukaisesti.
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
OP Ryhmän oma pääoma 9 324 7 213
Poistetaan vakuutusyhtiöiden vaikutus omasta pääomasta -200 -40
Käyvän arvon rahasto, rahavirran suojaus -69 -80
Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä ja omiin pääomiin kuulumattomat osuuspääomat 143 192
Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä 9 197 7 285
Aineettomat hyödykkeet -518 -450
Eläkevastuun ylikate, arvostusoikaisut, epäsuorat omistukset ja laskennalliset verosaamiset tappiosta -131 -1
Ennakoitu voitonjako -66 -22
Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös - -90
Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä -306 -339
Ydinpääoma (CET1)* 8 176 6 384
Pääomalainat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä 141 161
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 141 161
Ensisijainen pääoma (T1) 8 316 6 544Debentuurilainat 1 253 708
OVYn tasoitusmäärä - 35
Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös - 29
Toissijainen pääoma (T2) 1 253 772
Omat varat yhteensä 9 569 7 316


Ryhmän luottolaitostoiminnan ydinpääoma oli katsauskauden lopussa 8,2 miljardia euroa (6,4). Ydinpääomaa kasvattivat Tuotto-osuuksien liikkeeseenlaskut, pankkitoiminnan tulos, IAS 19 -erät sekä osingot ryhmän vakuutusyhteisöiltä. Katsauskauden lopussa Tuotto-osuuksia oli ydinpääomissa 2,5 miljardia euroa.

Lisäosuuspääomaan ja pääomalainoihin on sovellettu vanhoja pääomainstrumentteja koskevia siirtymäsäännöksiä. Niistä on luettu omiin varoihin korkeintaan 70 prosenttia 31.12.2012 liikkeessä olleesta määrästä.
Realisoitumattomat arvostukset on luettu ydinpääomaan. Vertailuvuonna negatiiviset realisoitumattomat arvostukset luettiin ydinpääomaan ja positiiviset toissijaiseen pääomaan Finanssivalvonnan kannanoton mukaisesti.
Ydinpääomasta (CET1) on vähennetty varovaisen arvostamisen oikaisu 69 miljoonaa euroa.