OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 71. Vahinkovakuutustoiminnan riskinkantokyky

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuuspääoma vuoden 2015 lopussa oli 983 miljoonaa euroa (988) eli suhteessa maksutuottoihin 70 % (75). Pohjola Vakuutuksen Standard & Poor'silta saama vakavaraisuusluokitus on A+. Yhtiön hallitus on vahvistanut tavoitteeksi A luottoluokituksen.
Vahinkovakuutuksen tulee täyttää viranomaisten asettamat vakavaraisuusvaatimukset. Viranomaiset asettavat vakavaraisuusvaatimuksensa pääasiassa yhtiötasolla. Kaikilla vahinkovakuutusyhtiöillä on minimivaatimuksena sama EU direktiiveistä tuleva toimintapääomavaatimus. Lisäksi suomalaisilla vakuutusyhtiöillä on myös Suomen lainsäädännössä säädetty vakavaraisuusvaatimus.
Riskinkantokyvyllä kuvataan sitä, kuinka paljon yhtiöllä on vakavaraisuuspääomaa suhteutettuna erilaisiin tulos- ja tase-eriin. Korvauskuluihin ja vakuutusmaksutuottoihin suhteutettu vakavaraisuuspääoma kuvaa yhtiön kykyä selviytyä vakuutusriskistä. Vakuutusvelkaan suhteutettu vakavaraisuuspääoma kuvaa yhtiön kykyä selviytyä vakuutusvelan arviointiriskistä ja vastaavasti sijoituskantaan suhteutettu vakavaraisuuspääoma kuvaa yhtiön kykyä selviytyä sijoitustoiminnasta aiheutuvasta riskistä.

31.12.2015 31.12.2014

Milj. €
Riskinkanto-
kyky, %
Milj. € Riskinkanto-
kyky, %
Vakavaraisuuspääoma 983

988

Korvauskulut* 972
101 930 106
Vakuutusmaksutuotot* 1 396
70 1 310 75
Vakuutusvelka* 2 819
35 2 645 37
Sijoituskanta 3 686
27 3 534 28


* Vähennettynä jälleenvakuuttajien osuudella (nettoliike)

** Vastuunkantokyky