OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 70. Markkinariskin herkkyysanalyysi*
31.12.2015 31.12.2014
Milj. € Riskiparametri Muutos Vaikutus tulokseen Vaikutus omaan pääomaan Vaikutus tulokseen Vaikutus
omaan pääomaan
Korkoriski Korko 1 %-yksikkö 16 2 51 7
Valuuttariski Markkina-arvo 10 % 7 - 7 -
Volatiliteettiriski
Korkovolatiliteetti Volatiliteetti 10 korkopistettä 2 - 1 -

Valuuttavolatiliteetti Volatiliteetti 10 %-yksikköä 1 - 1 -
Luottoriskipreemio Luottoriskimarginaali 0,1 %-yksikköä 2 51 1 36
Hintariski
Osakesalkku Markkina-arvo 10 % - 7 - 8

Pääomasijoitusrahastot Markkina-arvo 10 % 0 4 1 5

Kiinteistöriski Markkina-arvo 10 % 40 - 44 -* Ei sisällä POP Pankkeja


Korkoriski on laskettu osuuspankkien 12 kk:n korkokatteen muutosherkkyytenä ja ryhmän muun taseen kassavirtojen nykyarvon muutosherkkyytenä.