OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PANKKITOIMINNAN RISKIASEMA

 

Liite 68. Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan

 
                           
31.12.2015 alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v 5-10 v yli 10 v Yhteensä
Rahoitusvarat  
Käteiset varat 8 581 - - - - 8 581
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
 
  Saamistodistukset 115 20 691 28 4 858
Saamiset luottolaitoksilta 181 163 79 0 1 425
Saamiset asiakkailta 5 444 7 245 28 328 16 891 17 285 75 192
Sijoitusomaisuus  
  Myytävissä olevat saamistodistukset 149 221 6 510 4 414 1 11 295

Eräpäivään asti pidettävät saamistodistukset 0 11 71 26 0 108
Rahoitusvarat yhteensä 14 471 7 661 35 678 21 357 17 292 96 459

Käypään arvoon kirjattavien rahoitus- -115 -20 -691 -28 -4 -858

varojen siirto alle 3 kk-ryhmään 858 - - - - 858
Rahoitusvarat yhteensä sisäisessä raportoinnissa 15 213 7 641 34 988 21 330 17 288 96 459


Rahoitusvelat alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v 5-10 v yli 10 v Yhteensä
Velat luottolaitoksille 1 523 93 28 30 - 1 673
Velat asiakkaille 53 938 3 094 653 217 318 58 220
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6 477 3 142 11 709 6 023 355 27 706
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 70 167 505 847 0 1 590
Rahoitusvelat yhteensä 62 007 6 496 12 895 7 118 673 89 188

Vaadittaessa maksettavien
yksityisasiakkaiden talletusten siirto


alle 3 kk-ryhmästä 3-12 kk-ryhmään -28 328 28 328 - - - -
Rahoitusvelat yhteensä sisäisessä raportoinnissa 33 680 34 824 12 895 7 118 673 89 188
Takaukset 19 245 382 16 101 764
Takuuvastuut 212 442 503 51 640 1 848
Luottolupaukset 10 042 - - - - 10 042
Lyhytaikaisiin kauppatapahtumiin
liittyvät sitoumukset
89 74 30 0 0 194
Muut 259 1 5 304 19 588
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 10 621 762 921 371 761 13 436
 
31.12.2014 alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v 5-10 v yli 10 v Yhteensä
Rahoitusvarat  
Käteiset varat 3 888 - - - - 3 888
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
 
  Saamistodistukset 30 58 209 54 3 354
Saamiset luottolaitoksilta 280 165 228 12 0 686
Saamiset asiakkailta 4 624 6 788 26 562 16 055 16 653 70 683
Sijoitusomaisuus  
  Myytävissä olevat saamistodistukset 255 642 3 289 4 068 27 8 282

Eräpäivään asti pidettävät saamistodistukset 50 48 70 22 0 191
Rahoitusvarat yhteensä 9 128 7 702 30 359 20 211 16 683 84 084

Käypään arvoon kirjattavien rahoitus- -30 -58 -209 -54 -3 -354

varojen siirto alle 3 kk-ryhmään 354 - - - - 354
Rahoitusvarat yhteensä sisäisessä raportoinnissa 9 452 7 644 30 150 20 157 16 681 84 084

Rahoitusvelat alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v 5-10 v yli 10 v Yhteensä
Velat luottolaitoksille 1 475 251 50 - - 1 776
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvelat
4 - - - - 4
Velat asiakkaille 46 494 3 288 889 273 218 51 163
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 5 168 5 362 10 762 3 492 172 24 956
Velat, joilla on huonompi etuoikeus - 129 211 680 1 1 020
Rahoitusvelat yhteensä 53 141 9 030 11 912 4 446 391 78 920

Vaadittaessa maksettavien
yksityisasiakkaiden talletusten siirto


alle 3 kk-ryhmästä 3-12 kk-ryhmään -26 214 26 214 - - - -
Rahoitusvelat yhteensä sisäisessä raportoinnissa 26 927 35 244 11 912 4 446 391 78 920
 
Takaukset 24 226 539 8 81 878
Takuuvastuut 282 440 514 70 701 2 007
Luottolupaukset 8 839 - - - - 8 839
Lyhytaikaisiin kauppatapahtumiin
liittyvät sitoumukset
76 183 59 0 1 319
Muut 259 2 7 244 12 524
Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 9 480 851 1 120 322 795 12 567