OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

OP RYHMÄN RISKIASEMA

 

Liite 62. OP Ryhmän vakavaraisuus

Liitetiedossa 2, OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet, linjataan miten ryhmätasoinen riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan prosessi järjestetään. OP Ryhmä sekä kaikki siihen kuuluvat yhteisöt täyttävät viranomaisten asettamat vakavaraisuusvaatimukset.
Omat varat ja vakavaraisuus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan
Milj. € 31.12.2015 31.12.2014
OP Ryhmän omat pääomat 9 324 7 213
Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat 1 547 1 072
Muut omiin varoihin sisältymättömät toimialakohtaiset erät -76 -72
Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -1 356 -1 286
Tasoitusmäärä -220 -179
Suunniteltu voitonjako -66 -22
Omista varoista vähennettävät IFRS-erät* -57 -79
Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä -280 -313
Ryhmittymän omat varat yhteensä 8 815 6 334
Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade** 3 707 2 865
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade*** 557 485
Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä 4 265 3 350
Ryhmittymän vakavaraisuus 4 550 2 984
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat / omien varojen vähimmäismäärä) 207 189


* Eläkevastuun ylikate, Sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin arvostus, Käyvän arvon rahastosta rahavirran suojauksen osuus

** Riskipainotetut sitoumukset x 10,5 %

*** Toimintapääoman minimi

Vakavaraisuus

OP Ryhmän vakavaraisuudelle on asetettu kaksi riskilimiittimittaria. Ensimmäinen mittareista on rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus. Ryhmän riskilimiitti tälle vakavaraisuussuhteelle on 130 %. Lain edellyttämä vähimmäistaso on 100 %. Vuoden lopussa omien varojen suhde vähimmäismäärään oli 207 (189) %. Vuoden lopussa ryhmän omat varat olivat 3 270 miljoonaa euroa (1 979) suuremmat kuin ryhmän sisäinen riskiraja olisi edellyttänyt ja 4 550 miljoonaa euroa (2 984) suuremmat kuin lakisääteinen raja.

Toinen vakavaraisuuden riskilimiittimittari on omien varojen ja taloudellisen pääomavaateen suhde, jolle riskilimiitti on 1,2. Vuoden lopussa omien varojen suhde taloudelliseen pääomavaateeseen oli 1,80 (1,42). Ryhmän sisäisen riskilimiitin ylittävä omien varojen puskuri oli 2 652 miljoonaa euroa (1 058). Vahva vakavaraisuus toimii puskurina ennakoimattomia tappioita vastaan ja luo edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle.