OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT

 

Liite 61. OP Ryhmän riskilimiitit

Limiittijärjestelmällä turvataan se, ettei ryhmä tai sen yhteisö toiminnassaan ota niin suurta riskiä, että se vaarantaisi ryhmän tai yhteisön vakavaraisuuden, kannattavuuden, maksuvalmiuden tai toiminnan jatkuvuuden. Limiitit määrittävät rajan strategian riskinottohalun toteutukselle. OP Osuuskunnan hallintoneuvosto vahvistaa vuosittain OP Ryhmälle vakavaraisuutta sekä luotto-, likviditeetti-, markkina- ja vakuutusriskejä koskevat riskilimiitit, jotka rajoittavat OP Ryhmän riskinottoa. Ryhmän riskit ovat olleet asetettujen limiittien puitteissa.
Mittari Riskilimiitti 31.12.2015 31.12.2014
Vakavaraisuus


Vakavaraisuussuhde, % (RAVA Solvenssi II ilman siirtymäsäännöksiä)* 120 183 149

Ydinvakavaraisuus (CET1), % 10,0 19,5 15,1

Omat varat/taloudellinen pääomavaade, % 120 180 126
Luottoriskit


Suurin yksittäinen asiakasriski / omat varat,% 10,0 5,7 6,6

Merkittävien asiakasriskien yhteismäärä / RAVA- omat varat, % 75,0 5,7 23,8

Toimialariski /yrityssektorin saamiset ja sitoumukset, % 15,0 12,7 11,8

Yli 90 pv erääntyneet ja nollakorkoiset saamiset / luotto- ja takauskanta, % 1,00 0,42 0,38

Odotetut tappiot / vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä, % 0,6 0,19 0,22
Likviditeettiriskit


Maksuvalmiusriski


Maksuvalmiusvaatimus (LCR-vaade), % 70,0 116 91

Pankkitoiminnan rakenteellinen rahoitusriski, milj. €


≤ 12 kk nettorahoituspositio -1 500 10 329 2 197

1–2 v nettorahoituspositio 0 3 181 6 256

2–3 v nettorahoituspositio 0 3 145 2 411

3–5 v nettorahoituspositio -1 000 3 076 2 657
Markkinariskit


Rahoitustoiminnan korkotuloriski, milj. € -125 -9,0 -54

Rahoitustaseen nykyarvoriski 2 %-yks. koronmuutokselle, % -20 -10 -9,2

Trading-toiminnan VaR, 99 %, 1 pv, milj. € 5 2,2 2,3

Vakuutustoiminnan markkinariskit / omat varat % 30 15,1 20,9
Vakuutusriskit


Vahinkovakuutuksen vakuutusriski / omat varat, % 8 4,6 5,5

Henkivakuutuksen vakuutusriski / omat varat, % 5 2,3 2,9


* RAVA-vakavaraisuuslimiitti ennakoi Solvenssi II säännösmuutoksia (luku on tilintarkastamaton). Virallinen RAVA-vakavaraisuus on esitetty liitteessä 62.

Luottoriskit

OP Ryhmän luottoriskilimiiteillä hajautetaan riskiä toimialoittain ja vastapuolittain sekä rajoitetaan ongelmasaamisten muodostumista. Ryhmän toimiala- ja asiakasriskit ovat hajautuneita. Vuoden lopussa sekä yksittäisestä vastapuolesta muodostuva asiakasriski että merkittävien asiakasriskien yhteismäärä oli selvästi limiittien sisällä. Merkittävien asiakasriskien laskennassa huomioidaan kaikki ne asiakasriskit, joiden määrä on vähintään viisi prosenttia ryhmän asiakasriskiä kattavista RaVa-omista varoista. Toimialariskin laskennassa käytetään ryhmän sisäistä päätoimialajakoa ja pankkitoiminnan saamisten ja sitoumusten lisäksi otetaan huomioon vakuutusyhteisöjen suorat sijoitukset, keskeneräiset asuntoyhteisöt sekä julkisyhteisöjen takaukset. Vuoden lopussa suurin toimialariski muodostui kiinteistöjen hallinnasta.

Myös odotettujen tappioiden suhde vastuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) oli selvästi riskilimiitin puitteissa. Odotetut tappiot on ryhmän omilla luottoriskimalleilla laskettu arvio keskimääräisistä vuosittaisista luottoriskistä aiheutuvista tappioista. Luotoista ja muista saamisista kirjattiin arvonalentumisia vuonna 2015 nettomääräisesti 78 miljoonaa euroa (88), mikä oli 0,10 prosenttia luotto- ja takauskannasta (0,12).

31.12.2015 31.12.2014
Yli 90 päivää erääntyneet saamiset ja arvonalentumiset luotto ja takauskannasta Milj. € % Milj. € %
Yli 90 päivää erääntyneet saamiset, netto 326 0,42 279 0,38
Saamisten arvonalentumiset vuoden alusta, netto 78 0,10 88 0,12
Likviditeettiriski

OP Ryhmän likviditeettiriskin riskilimiitti on asetettu rakenteellista rahoitusriskiä ohjaavalle aikaluokittaisille nettokassavirroille ja maksuvalmiusriskin mittarille.

Rakenteellisen rahoitusriskin mittari kertoo, kuinka paljon ryhmän taseen nettokassavirroista saa enintään erääntyä eri aikaluokissa. Vuoden lopussa ryhmän taseen erääntyvät nettokassavirrat olivat kaikissa rajoitettavissa aikaluokissa selvästi riskilimiittien puitteissa.
Ryhmätasolla raportoidaan ja limitoidaan myös uuteen luottolaitosdirektiiviin ja -asetukseen (CRD IV/CRR) perustuvaa lokakuusta 2015 alkaen voimassa olevaa ja vaiheittain kiristyvää  maksuvalmiusvaatimusta (LCR). OP Ryhmä täytti vuoden lopussa sääntelyn asettaman 60 % rajan.
Markkinariskit

Trading-toiminnan markkinariskiä rajoitetaan ryhmän riskilimiittijärjestelmässä VaR-limiitillä (99 %:n luottamustaso, 1 päivän aikahorisontti). Vuoden lopussa trading-toiminnan VaR oli selvästi sille asetetun limiitin sisällä.

Vakuutustoiminnan markkinariskin limiitti on asetettu ko. riskin taloudellisen pääomavaateen ja ryhmän omien varojen suhteelle. Vuoden lopussa vakuutustoiminnan markkinariski oli selvästi sille asetetun limiitin sisällä.
Vakuutusriskit

Riskilimiittijärjestelmässä vakuutusriskiä rajoitetaan suhteuttamalla vahinkovakuutuksen ja henkivakuutuksen vakuutusriskin taloudellista pääomavaadetta omiin varoihin. Vuoden lopussa vakuutusriskit olivat asetettujen limittien puitteissa.