OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 113. Velkaantuneisuus

Velkaantuneisuus, milj. € 31.12.2015 31.12.2014
Ensisijainen pääoma (T1) 8 316 6 544
Vastuut yhteensä 114 780 102 050
Vähimmäisomavaraisuusaste, % 7,2 6,4
Velkaantuneisuusastetta kuvaava mittari eli vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio) esitetään uusien säännösluonnosten mukaisesti. Säännösluonnosten mukainen minimitaso on kolme prosenttia. Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu joulukuun lopun luvuilla.