OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 112. Varojen sitoutuneisuus

Seuraavissa taulukoissa esitetään tiedot varojen sitoutuneisuudesta ja sidottuihin varoihin liittyvistä veloista. Luvut koskevat osuuspankkien yhteenliittymän varoja per 31.12.2015. Varoja pidetään sidottuina, jos ne on annettu pantiksi tai vakuudeksi tai ne takaavat taseeseen merkittyä transaktiota (esimerkiksi on velan vakuutena). Myös muut varat, jotka eivät ole vapaasti ryhmän käytössä luokitellaan sidotuiksi. Sidotut varat liittyvät pääasiassa Pohjola Pankin johdannaisiin liittyviin vakuuksiin sekä OP-Asuntoluottopankin liikkeeseenlaskemien kiinteistövakuudellisten velkojen (covered bond) vakuuksiin. Covered bondeihin liittyvistä vakuuksista 977 milj. euroa on ylivakuutta. Sitomattomista muista varoista 57 % ei sovellu vakuuskäyttöön (esim. aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, siirto- ja verosaamiset). Sidottuja tai vakuuskäyttöön soveltuvia taseen ulkopuolisia saatuja vakuuksia ei ole.
Varat
Milj. € Sidottujen varojen kirjanpitoarvo Sidottujen varojen
käypä arvo
Sitomattomien varojen kirjanpitoarvo Sitomattomien varojen
käypä arvo
Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet
-
-
198 194
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit 705
705
11 638 11 646
Luotot 10 090
-
64 990 -
Muut varat 636
-
19 340 -
Varat yhteensä 11 431
705
96 165 11 840
Seuraavassa taulukossa esitetään saadut vakuudet omaisuuslajeittain
Saadut vakuudet
Milj. € Saatujen sidottujen vakuuksien
käypä arvo
Vakuuskäyttöön soveltuvien
saatujen vakuuksien käypä arvo
Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet

-

-
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit - -
Muut varat - 1030
Saadut vakuudet yhteensä - 1030
Sidottujen varojen ja saatujen vakuuksien osuus osuuspankkien yhteenliittymän varoista oli 10,5 %
Sidotut varat ja niihin liittyvät velat
Milj. € Sidottuihin varoihin
liittyvät velat
Sidotut varat
Kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat (covered bonds) 9 010 9 987
Muut vakuudelliset velat 5 629 1 444