OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 110. Omat varat siirtymäsäännösten mukaan

Komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan luottolaitoksen tulee esittää omat varat käyttäen Euroopan Pankkiviranomaisen määrittelemää siirtymävaiheen mallia omien varojen julkaisulle.
31.12.2015
(A) Määrä julkistamispäivänä (B) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 artikla, johon viitataan (C) Määrät, joihin sovelletaan asetusta (EU) N:0 575/2013 edeltänyttä kohtelua, tai asetuksessa säädetty jäljellä oleva määrä
Ydinpääoma (CET1): Instrumentit ja rahastot  
1   Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot 2 689 26 artiklan 1 kohta, 27, 28 ja 29 artikla, EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta -
  josta: jäsenosuus 186 EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta -
  josta: tuotto-osuus 2 502 EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta -
2 Kertyneet voittovarat 3 839 26 artiklan 1 kohta 3a -
3 Kertyneet muun laajan tuloksen erät (ja muut rahastot, kattaa myös realisoitumattomat voitot ja tappiot sovellettavien tilinpäätösstandardien nojalla) 1 796 26 artiklan 1 kohta -
3a Yleisten pankkiriskien rahastot 18 26 artiklan 1 kohdan f alakohta
4 Asetuksen 484 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ehdot täyttävien erien määrä ja siihen liittyvät ylikurssirahastot, jotka poistetaan astettain CET1:sestä 143 486 artiklan 2 kohta 143
5a Riippumattoman tahon tarkastamat kesken tilikauden kertyneet voitot, joista on vähennetty kaikki ennakoitavissa olevat kulut ja osingot 716 26 artiklan 2 kohta -
6
Ydinpääoma (CET1) ennen lakisääteisiä oikaisuja: 9 200 143
Ydinpääoma (CET1): Lakisääteiset oikaisut  
7   Muut arvonoikaisut -69 34 ja 105 artikla -
8   Aineettomat hyödykkeet -518 36 artiklan 1 kohdan b alakohta, 37 artikla, 472 artiklan 4 kohta -
11 Käyvän arvon rahastoon sisältyvät erät, jotka liittyvät rahavirtojen suojauksista saatuihin voittoihin tai tappioihin -69 33 artiklan a kohta -
12 Odotettujen tappioiden yhteismäärän laskennasta saatavat negatiiviset määrät -306 36 artiklan 1 kohdan d alakohta, 40 artikla, 159 artikla, 472 artikIan 6 kohta -
14 Käypään arvoon arvostettuihin velkoihin liittyvät voitot tai tappiot, jotka aiheutuvat laitoksen oman luottokelpoisuuden muutoksesta -14 33 artiklan b kohta -
15 Etuuspohjaisen eläkerahaston varat -48 36 artiklan 1 kohdan e alakohta, 41 artikla, 472 artiklan 7 kohta -
28 Ydinpääomaan (CET1) tehtävät lakisääteiset oikaisut yht. -1 024 -
29 Ydinpääoma (CET1) 8 176 143

Ensisijainen lisäpääoma (AT1): Instrumentit
 
33 Asetuksen 484 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ehdot täyttävien erien määrä ja siihen liittyvät ylikurssirahastot, jotka poistetaan astettain AT1:sestä 141 486 artiklan 3 kohta 164
36 Ensisijainen lisäpääoma (AT1) ennen lakisääteisiä oikaisuja: 141 164
Ensisijainen lisäpääoma (AT1): lakisääteiset oikaisut  
43 Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) tehtävät lakisääteiset oikaisut yht. - -
44 Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 141 164
45 Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 8 316 307
Toissijainen pääoma (T2): Instrumentit ja varaukset  
46 Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot 1 253 62 ja 63 artikla -
51 Toissijainen pääoma (T2) ennen lakisääteisiä oikaisuja 1 253 -
Toissijainen pääoma (T2): lakisääteiset oikaisut  
57 Toissijaiseen pääomaan (T2) tehtävät lakisääteiset oikaisut yhteensä - -
58 Toissijainen pääoma (T2) 1 253 -
59 Pääoma yhteensä (T1 + T2 = TC) 9 569 307
60 Riskipainotetut varat yhteensä 41 824 -
Vakavaraisuussuhteet ja puskurit  
61 Ydinpääoma (CET1) prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä 19,5 92 artiklan 2 kohdan a alakohta, 465 artikla -
62 Ensisijainen pääoma (T1) prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä 19,9 92 artiklan 2 kohdan b alakohta, 465 artikla -
63 Kokonaispääoma prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä 22,9 92 artiklan 2 kohdan c alakohta -
64 Laitoskohtainen puskurivaatimus ilmaistuna prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä 7,0 Vakavaraisuusdirektiivin 128, 129 ja 130 artikla -
65 josta: Yleistä pääomapuskuria koskeva vaatimus 2,5 -
66 josta: Vastasyklistä puskuria koskeva vaatimus 0,0 -
67a josta: Maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta merkittävään laitokseen (G-SII) tai muuhun järjestelmän kannalta merkittävään laitokseen (O-SII) liittyvä puskuri - Vakavaraisuusdirektiivin 131 artikla -
68 Puskureita koskevien vaatimusten täyttämiseen käytettävissä oleva ydinpääoma (CET1) (%-osuutena kokonaisriskin määrästä) 19,5 Vakavaraisuusdirektiivin 128 artikla -
Ylärajat, joita sovelletaan varausten sisällyttämiseen toissijaiseen pääomaan (T2)  
79 Yläraja luottoriskioikaisujen sisällyttämiselle toissijaiseen pääomaan, kun noudatetaan sisäisten luottoluokitusten menetelmää 33 418 62 artikla -
Pääomainstrumentit, joihin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä
( 1.1.2013 - 1.1.2022)
 
80 Nykyinen yläraja ydinpääoman instrumenteille, joihin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä 442 484 artiklan 3 kohta, 486 artiklan 2 ja 5 kohta -
81 Ydinpääomasta (CET1) ylärajan takia vähennetty määrä (ylärajan ylittävä määrä lunastusten ja erääntymisten jälkeen) - 484 artiklan 4 kohta, 486 artiklan 3 ja 5 kohta -
82 Nykyinen yläraja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteille, johin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä 141 484 artiklan 3 kohta, 486 artiklan 2 ja 5 kohta -
83 Ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) ylärajan takia vähennetty määrä (ylärajan ylittävä määrä lunastusten ja erääntymisten jälkeen) 23 484 artiklan 3 kohta, 486 artiklan 2 ja 5 kohta -