OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 109. Konsernitaseen ja konsolidointiryhmän taseen täsmäytys

                               
31.12.2015, milj. € Konserni-
tase
Konsolidointi-
ryhmän tase
Erot
Käteiset varat 8 581 8 581 -
Saamiset luottolaitoksilta 425 511 -86
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 928 928 -
Johdannaissopimukset 5 696 5 724 -28
Saamiset asiakkailta 75 192 75 409 -216
Vahinkovakuutustoiminnan varat 4 067 - 4 067
Henkivakuutustoiminnan varat 13 858 - 13 858
Sijoitusomaisuus 12 423 14 382 -1 958
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 93 62 30
Aineettomat hyödykkeet 1 395 493 902
Aineelliset hyödykkeet 843 810 33
Muut varat 1 526 1 568 -41
Verosaamiset 118 63 55
Varat yhteensä 125 145 108 531 16 615

 
31.12.2015, milj. € Konserni-
tase
Konsolidointi-
ryhmän tase
Erot
Velat luottolaitoksille 1 673 1 755 -82
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 0 -
Johdannaissopimukset 5 345 5 368 -22
Velat asiakkaille 58 220 58 556 -336
Vahinkovakuutustoiminnan velat 3 159 - 3 159
Henkivakuutustoiminnan velat 13 532 - 13 532
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 27 706 27 865 -159
Varaukset ja muut velat 3 625 3 498 126
Verovelat 866 638 228
Lisäosuuspääoma 106 182 -
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 1 590 1 579 11
Velat yhteensä 115 822 99 440 16 382
Oma pääoma
OP Ryhmän omistajien osuus
Osuuspääoma, jäsenosuudet 154 154 -
Osuuspääoma, tuotto-osuudet 2 502 2 502 -
Muuntoerot 0 0 0
Rahastot 2 327 2 053 343
Kertyneet voittovarat 4 271 4 381 -254
Määräysvallattomien omistajien osuus 70 - 70
Oma pääoma yhteensä 9 324 9 090 233
Velat ja oma pääoma yhteensä 125 145 108 531 16 615
                               

 

OP Ryhmän ja konsolidointiryhmän taseiden väliset erot johtuvat eroista konsolidoinnin sisällössä ja laajuudessa. Konsolidointiryhmässä vakuutusyhtiöitä ei ole konsolidoitu, vaan ne näkyvät konsolidointiryhmän sijoituksina eikä vakuutusyhtiöiden oma pääoma sisälly konsolidointiryhmän omiin pääomiin. Konsolidointiryhmässä on sovellettu CRR:n artiklan 19 olennaisuusrajoja yhtiöiden konsolidoinnissa. Omista varoista vähennetyt erät esitetään liitteessä 92.