OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 108. Arvopaperistetut erät
2015 2014
Arvopaperistetut erät rating-luokittain, Moody's vastaavuus, milj. € Vastuun määrä Riskipai-
notetut erät
Vastuun määrä Riskipai-
notetut erät
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset
Arvopaperistetut erät

358 46 177 436

Aaa

319 24 10 1

Aa1−Aa3 - - 42 4

A1−A3 28 5 57 9

Baa1−Baa3 6 2 29 20

Ba1−Ba3 6 16 12 56

B1 tai alempi - - 26 347
Yhteensä 358 46 177 436
Vuonna 2014 arvopaperistetuista eristä 26 miljoonaa euroa käsiteltiin riskipainolla 1 250 %. Arvopaperistetuissa erissä ei ollut erääntyneitä tai arvonalentuneita saamisia.
Arvopaperistetut erät on käsitelty sisäisten luokitusten menetelmän (IRBA) mukaan. Sijoitettaessa arvopaperistettuihin eriin ja niiden juoksuaikana, kiinnitetään erityistä huomiota lainojen rakenteellisiin ja vakuuksien ominaispiirteisiin.
OP Ryhmässä arvopaperistettujen lainojen luotto- ja markkinariskiin liittyviä muutoksia seurataan säännöllisesti.