OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 107. Johdannaissopimukset ja vastapuoliriski

Johdannaissopimuksista aiheutuva luottoriski määritellään luottovasta-arvona, joka perustuu johdannaissopimusten päivittäiseen markkina-arvostukseen.
Asiakaslimiittien koot määritellään johdannaissopimusten pääomien ja arvioitujen voimassaoloaikojen perusteella.
Johdannaissopimuksista muodostuva vastapuoliriski muodostuu saamisista, joita OP Ryhmällä voi olla kaupankäyntivastapuoliaan kohtaan vastapuolten maksukyvyttömyyshetkellä. Vastapuoliriskiä mitataan OP Ryhmässä käyvän arvon menetelmällä, jossa vastuuarvo muodostuu sopimuksen markkina-arvosta sekä arvioidusta potentiaalisesta tulevaisuuden luottoriskistä.
OP Ryhmä hallitsee johdannaissopimuksista muodostuvaa vastapuoliriskiä konkurssinettoutuksen mahdollistavilla johdannaisyleissopimuksilla, vakuuksilla sekä optionaalisilla eräännyttämisehdoilla. Johdannaisyleissopimuksista on kirjalliset ulkopuolisen oikeudellisen asiantuntijan lausunnot nettoutuksen sitovuudesta kunkin johdannaisvastapuolen kotivaltioiden lainsäädännössä. OP Ryhmä nettouttaa johdannaissopimuksista muodostuvan vastapuoliriskin sekä vakavaraisuuslaskennassa että luottoriskilimiittien seurannassa. Lisäksi luottolaitosvastapuolten osalta käytetään aina johdannaisyleissopimusten vakuusliitettä, jolloin saadut vakuudet vähentävät vastapuoliriskiä. Johdannaissopimuksia ohjataan enenevässä määrin myös keskusvastapuoliselvitykseen.
Yritysvastapuolten vastuurajat vahvistetaan kerran vuodessa, jolloin myös tarkistetaan johdannaislimiittien vakuustilanne.
Pankkivastapuolten johdannaisista aiheutuvaa luottoriskiä vähennetään vakuuksien avulla, jolloin käytössä on ISDA-yleissopimukseen liitettävä ISDA Credit Support Annex -sopimus (CSA). Vakuusjärjestelmässä vastapuoli toimittaa saatavan vakuudeksi käteistä tai arvopapereita. Täsmäytykset vastapuolten välillä tehdään päivittäin.
OP Ryhmän S&P-ratingin putoaminen AA-:sta A:han 31.12.2015 olisi aiheuttanut 8 miljoonan euron lisävakuusvaateen. Vertailuvuonna ratingin putoaminen olisi aiheuttanut 4 miljoonan euron lisävakuusvaateen.
Vastapuoliriskistä johtuvaa vakavaraisuusvaatimusta voi syntyä sekä rahoitustoiminnan että kaupankäyntivaraston eristä. Vastapuoliriskistä johtuvaa vakavaraisuusvaatimusta lasketaan muun muassa OTC-johdannaisille sekä takaisinosto- ja myyntisopimuksille.
Vastapuoliriskin sopimustyypit, 31.12.2015, milj. € Brutto vastuuarvo Nettoutuksesta saatavat hyödyt Nykyhetken nettoutettu luottoriski Hallussa olevat vakuudet Nettoluotto-
riski
Johdannaissopimukset

Korkojohdannaiset 5 602 3 583 2 019 490 1 529

Valuuttajohdannaiset 2 824 1 601 1 222 504 718

Osake- ja indeksijohdannaiset 92 38 54 35 19

Muut 108 - 108 1 107
Yhteensä 8 625 5 221 3 404 1 030 2 374
Vastapuoliriskin sopimustyypit, 31.12.2014, milj. € Brutto vastuuarvo Nettoutuksesta saatavat hyödyt Nykyhetken nettoutettu luottoriski Hallussa olevat vakuudet Nettoluotto-
riski
Johdannaissopimukset

Korkojohdannaiset 6 317 4 146 2 171 445 1 726

Valuuttajohdannaiset 2 064 1 189 874 261 613

Osake- ja indeksijohdannaiset 144 80 65 16 49

Muut 100 - 100 - 100
Yhteensä 8 625 5 415 3 210 722 2 488
Sopimusten positiivinen käypä arvo bruttona esitetään liitteessä 55.