OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 105. Odotetut tappiot ja toteutuneet arvonalentumiset


Vähittäisvastuut

Tappiot, milj. € Luottolaitos-vastuut Yritys-vastuut Kiinteistö-vakuudelliset Muut Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Yhteensä
31.12.2015
Odotetut (EL) 3 273 33 65 32 406
Arvonalentumiset 1 408 40 48 5 501
31.12.2014
Odotetut (EL) 4 282 31 71 32 419
Arvonalentumiset - 411 31 40 12 494
31.12.2013
Odotetut (EL) 3 303 51 87 8 453
Arvonalentumiset - 396 19 34 11 460
31.12.2012
Odotetut (EL) 4 307 53 95 8 467
Arvonalentumiset 1 348 16 35 12 412
31.12.2011
Odotetut (EL) 17 293 58 102 6 476
Arvonalentumiset 9 284 13 29 3 339


Taulukossa esitetty odotettu tappio perustuu OP Ryhmän sisäisten luottoriskimallien tuottamiin parametreihin. Parametrit sisältävät huomattavan määrän erilaisia riskin aliarviointia estäviä varovaisuustekijöitä, mutta eivät täysin vastaa vakavaraisuuslaskennassa käytettäviä parametreja. Yritys- ja luottolaitosvastuiden osalta ainoastaan PD-parametria käytetään vakavaraisuuslaskennassa.

Vakavaraisuuslaskennan parametrit sisältävät enemmän varovaisuustekijöitä sisäisiin luottoriskimalleihin verrattuna. Parametreihin liittyvistä varovaisuustekijöistä johtuen vakavaraisuuslaskennan odotettu tappio oli huomattavan suuri 754 miljoonaa euroa (810). Omista varoista on vähennetty IRBA-vastuuryhmiin kohdistuvien arvonalentumisten ja vakavaraisuuslaskennan odotetun tappion erotuksen alijäämä. Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin kohdistuvia arvonalennuksia ei huomioida vähennyserää laskettaessa.