OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

MUUT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 51. Toistuvasti käypään arvoon arvostettujen erien ryhmittely arvostusmenetelmän mukaisesti
                 

31.12.2015

Käypä arvo
Varojen käyvät arvot, milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  
  Pankkitoiminta 616 291 21 928
  Vahinkovakuutustoiminta - - - -
  Henkivakuutustoiminta* 6 425 2 215 - 8 640
Johdannaissopimukset  
  Pankkitoiminta 2 5 518 176 5 696
  Vahinkovakuutustoiminta 0 9 - 9
  Henkivakuutustoiminta 0 57 - 58
Myytävissä olevat rahoitusvarat  
  Pankkitoiminta 9 757 1 746 294 11 796
  Vahinkovakuutustoiminta 1 563 1 397 252 3 212

Henkivakuutustoiminta 2 401 1 891 460 4 751
Rahoitusinstrumentit yhteensä 20 763 13 124 1 203 35 090
Sijoituskiinteistöt  
  Pankkitoiminta - - 519 519

Vahinkovakuutustoiminta - - 170 170

Henkivakuutustoiminta - - 146 146
Sijoituskiinteistöt yhteensä - - 835 835
Yhteensä 20 763 13 124 2 038 35 925
                               


*Sisältää 8 640 milj. € sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käypiä arvoja, joista 6 425 miljoonaa euroa on tasolla 1 ja 2 215 miljoonaa euroa tasolla 2.


 
         

31.12.2014

Käypä arvo
Varojen käyvät arvot, milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  
  Pankkitoiminta 183 244 0 427
  Vahinkovakuutustoiminta - 7 - 7
  Henkivakuutustoiminta* 7 202 289 7 7 499
Johdannaissopimukset  
  Pankkitoiminta 7 5 711 202 5 920
  Vahinkovakuutustoiminta 1 11 - 12
  Henkivakuutustoiminta - 66 - 66
Myytävissä olevat rahoitusvarat  
  Pankkitoiminta 6 631 2 150 27 8 807
  Vahinkovakuutustoiminta 1 546 1 156 258 2 960

Henkivakuutustoiminta 1 944 1 076 341 3 362
Rahoitusinstrumentit yhteensä 17 514 10 710 835 29 060
Sijoituskiinteistöt  
  Pankkitoiminta - - 502 502

Vahinkovakuutustoiminta - - 161 161

Henkivakuutustoiminta - - 101 101
Sijoituskiinteistöt yhteensä - - 763 763
Yhteensä 17 514 10 710 1 599 29 823


*Sisältää 7 492 milj. € sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käypiä arvoja, joista 7 202 miljoonaa euroa on tasolla 1 ja 289 miljoonaa euroa tasolla 2.


                             

31.12.2015
  Käypä arvo
Velkojen käyvät arvot, milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Henkivakuutustoiminta* 6 444 2 222 - 8 666
Johdannaissopimukset
  Pankkitoiminta 35 5 175 135 5 345
  Vahinkovakuutustoiminta 0 4 - 4

Henkivakuutustoiminta - 20 - 20
Yhteensä 6 480 7 421 135 14 035
                               


* Sisältää sijoitussidonnaisten vakuutusten ja sijoitussidonnaisten sijoitussopimusten velkojen käyvät arvot
                 

31.12.2014
  Käypä arvo
Velkojen käyvät arvot, milj. € Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Pankkitoiminta - 4 - 4
  Henkivakuutustoiminta* 7 223 290 - 7 513
Johdannaissopimukset
  Pankkitoiminta 57 5 303 130 5 489
  Vahinkovakuutustoiminta 2 0 - 2

Henkivakuutustoiminta - 8 - 8
Yhteensä 7 282 5 604 130 13 016
                               


* Sisältää sijoitussidonnaisten vakuutusten ja sijoitussidonnaisten sijoitussopimusten velkojen käyvät arvot
                 
                               

Käypään arvoon arvostus

Pankkitoiminnan johdannaiset

Listattujen johdannaisten hinta saadaan suoraan markkinoilta. OTC-johdannaisten arvostuksessa käytetään markkinoilla yleisesti käytössä olevia malleja ja menetelmiä. Näitä tarvitaan mm. korko ja -valuuttakäyrien ja volatiliteettipintojen muodostamiseen sekä optioiden arvostukseen. Yleisesti näiden mallien syöttötiedot voidaan johtaa markkinoilta. Kuitenkin joidenkin sopimusten arvostuksessa joudutaan käyttämään malleja, joiden syöttötietoja ei voida havaita markkinoilta vaan ne joudutaan arvioimaan. Nämä sopimukset on luokiteltu tasolle 3.

Pohjola Pankin Middle Office vastaa pankkitoiminnan johdannaisten käyvän arvon arvostuksista ja niissä käytetyn markkinadatan, arvostuskäyrien ja volatiliteettipintojen laadusta ja luotettavuudesta osana päivittäistä arvostusprosessia ml. tason 3 arvostukset. Middle Office vertaa sopimustasolla arvostushintoja säännöllisesti CSA-vastapuolten ja keskusvastapuolen toimittamiin arvostuksiin ja selvittää tarvittaessa mahdolliset merkittävät arvostuserot.

                               
OP Ryhmän Riskienhallinan ohjaus on vastuussa uusien arvostusmallien ja menetelmien hyväksymisestä sekä arvostusprosessin valvonnasta. Arvostusten varmennus perustuu mm. arvostamiseen käyttäen vaihtoehtoisia lähteitä sekä markkinahinnoille, että muille syöttötiedoille. Varmennusprosessissa arvostushintoja voidaan verrata CSA-vastapuolten ja keskusvastapuolen toimittamiin hintoihin. Lisäksi on mahdollista käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia arvostuspalveluja.
                               
OTC -johdannaisten arvostuksessa huomioidaan kaupan osapuolten luottoriski. Luottoriskiä oikaistaan vastapuoliriskikorjauksella (ns. Credit Valuation Adjustment ”CVA”) sekä omalla luottoriskikorjauksella (ns. Debit Valuation Adjustment, ”DVA”). CVA- ja DVA -arvostusoikaisut lasketaan vastapuolikohtaisesti.
                               
CVA- ja DVA-oikaisut lasketaan simuloimalla johdannaisten markkina-arvoja ja maksukyvyttömyystilanteita perustuen pääsääntöisesti markkinoilta saataviin tietoihin. Maksukyvyttömyystodennäköisyyksien arvioinnissa hyödynnetään markkinadataa myös epälikvideillä vastapuolilla yhdistämällä vastapuolet likvidiin markkinadataan.
                               
                               

Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat sijoitukset

Arvopapereiden hinnat haetaan ensisijaisesti markkinainformaatioläheistä ja arvostetaan päivittäin. Osalle arvopapereista hinnoittelu tapahtuu harvemmin kuten kerran kuukaudessa. Tällöin hinnoittelu pohjautuu välittäjien, liikkeeseenlaskijoiden tai muiden markkinaosapuolten julkaisemiin virallisiin arvostuksiin tai näiden estimaatteihin. Nämä sopimukset on luokiteltu tasolle 3.

                               
Käyvän arvon hierarkia
Taso 1: Noteeratut markkinahinnat

Hierarkiatasoon 1 ryhmitellyt erät koostuvat suurimmissa pörsseissä listatuista osakkeista, noteeratuista yritysten, valtioiden ja rahoituslaitosten velkapapereista sekä pörssijohdannaisista. Kyseisten instrumenttien käypä arvo määräytyy toimivilta markkinoilta saatavien noteerausten perusteella.

Taso 2: Arvostusmenetelmät havainnoitavissa olevia syöttötietoja käyttäen

Arvostusmenetelmät, jotka perustuvat luotettaviin laskentaparametreihin. Hierarkiatasoon 2 luokiteltujen instrumenttien käyvällä arvolla tarkoitetaan arvoa, joka on johdettavissa rahoitusvälineen osien tai vastaavien rahoitusvälineiden markkina-arvosta, tai arvoa, joka on laskettavissa rahoitusmarkkinoilla yleisesti hyväksytyillä arvostusmalleilla ja -menetelmillä, jos markkina-arvo on niiden avulla luotettavasti arvioitavissa.Tähän hierarkiatasoon on luokiteltu Pohjola-konsernin OTC-johdannaiset, yritysten, valtioiden ja rahoituslaitosten noteeratut velkapaperit, joita ei ole luokiteltu tasolle 1, osto- ja takaisinmyyntisopimukset (repo) sekä lainaksi annetut tai saadut arvopaperit.

                               
                               

Taso 3: Arvostusmenetelmät ei havainnoitavissa olevia syöttötietoja käyttäen

Arvostusmenetelmät, joiden laskentaparametreihin sisältyy erityistä epävarmuutta. Hierarkiatasoon 3 luokitellut instrumentit arvostetaan hinnoittelumalleilla, joiden laskentaparametreihin sisältyy epävarmuutta. Lisäksi tasolle 3 luokitellaan velkapapereita, joille noteerauksia on markkinoilla vain vähän tai ei ollenkaan. Kyseiseen taseryhmään sisällytetään kompleksisemmat OTC-johdannaiset sekä sellaiset pitkän maturiteetin johdannaiset, joiden arvostuksessa käytettyä markkinadataa on jouduttu ekstrapoloimaan, tietyt private equity -sijoitukset, epälikvidit lainat, strukturoidut lainat ml. arvopaperistetut lainat ja strukturoidut velkakirjat sekä hedge-rahastot. Usein tason 3 käypä arvo perustuu kolmannelta osapuolelta saatavaan hintatietoon.

                               
                               

Siirrot käyvän arvon arvostuksen tasojen välillä

Siirrot eri hierarkiatasojen välillä katsotaan tapahtuneen siirron aiheuttaman tapahtuman tai olosuhteiden muutoksen toteutumispäivänä.

                               
                               

Arvostustekijöiden muutokset

Vuoden 2015 lopussa luokittelukriteerejä tarkennettiin luopumalla luottoluokituksesta yhtenä luokittelukriteerinä ja siirtymällä havaittavissa olevin markkinahintojen tarkempaan analyysiin ja luokitteluun. Muutoksen johdosta tasolta 2 tasolle 1 siirtyi valtioiden, yritysten ja rahoituslaitosten noteerattuja joukkovelkakirjalainoja 1,4 miljardia euroa ja tasolta 2 siirtyi tasolle 3 joukkovelkakirjalainoja 0,3 miljardia euroa.

 

                 
Arvostusmenetelmät, joiden laskentaparametreihin sisältyy epävarmuutta (Taso 3)                 
Erittely rahoitusvaroista ja rahoitusveloista
 

   


 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaissopimukset
Rahoitusvarat, milj. € Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Varat yhteensä
Avaava tase 1.1.2015 0 7 27 599 202 - 835
Tuloslaskelman nettotuotot 21 - 3 -60 -26 - -62
Laajan tuloslaskelman nettotuotot - - -3 53 - - 51
Hankinnat                 - - -1 231 - - 231
Myynnit - - -13 -112 - - -125
Lyhennykset - -7 - - - - -7
Siirrot tasoon 3 - - 281 - - - 281
Päättävä tase 31.12.2015 21 0 294 712 176 - 1 203


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaissopimukset
Rahoitusvarat, milj. € Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Varat yhteensä
Avaava tase 1.1.2014 1 16 36 560 212 - 825
Tuloslaskelman nettotuotot 0 - -10 -2 -1 - -13
Laajan tuloslaskelman nettotuotot - - - 75 -2 - 73
Myynnit0 -9 - -116 -7 - -133
Päättävä tase 31.12.2014 0 7 27 599 202 - 835
 

           

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaissopimukset
Rahoitusvelat, milj. € Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Velat yhteensä
Avaava tase 1.1.2015 - - - - 130 - 130
Tuloslaskelman nettotuotot - - - - 5 - 5
Päättävä tase 31.12.2015 - - - - 135 - 135
 

           

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaissopimukset
Rahoitusvelat, milj. € Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Velat yhteensä
Avaava tase 1.1.2014 - - - - 131 - 131
Tuloslaskelman nettotuotot - - - - -1 - -1
Päättävä tase 31.12.2014 - - - - 130 - 130
Erittely nettotuotoista tuloslaskelmaerittäin 31.12.2015
Milj. € Korkokate tai Kaupan-
käynnin netto-
tuotot
Sijoitus-
toiminnan
netto-
tuotot
Vahinko-
vakuutus-
toiminnan netto-
tuotot
Henki-
vakuutus-
toiminnan netto-
tuotot
Laaja tulos-
laskelma/
Käyvän arvon rahaston muutos
Nettotuotot
tilikauden
lopussa
hallussa olevista
varoista ja veloista
Realisoituneet nettotuotot 21 - -42 -19 - -39
Realisoitumattomat nettotuotot -31 3 15 38 51 76
Nettotuotot yhteensä -10 3 -27 20 51 37
 

                 
Erittely nettotuotoista tuloslaskelmaerittäin 31.12.2014
Milj. € Korkokate tai Kaupan-
käynnin netto-
tuotot
Sijoitus-
toiminnan
netto-
tuotot
Vahinko-
vakuutus-
toiminnan netto-
tuotot
Henki-
vakuutus-
toiminnan netto-
tuotot
Laaja tulos-
laskelma/
Käyvän arvon
rahaston
muutos
Nettotuotot
tilikauden
lopussa
hallussa olevista
varoista ja veloista
Realisoituneet nettotuotot 0 1 6 -8 - -1
Realisoitumattomat nettotuotot -8 -2 37 39 73 138
Nettotuotot yhteensä -8 -1 43 30 73 137     

Hierarkiatason 3 johdannaiset ovat asiakkaiden tarpeisiin strukturoituja johdannaisia, joiden markkinariski on katettu vastaavalla johdannaissopimuksella. Tulosvaikutusta avoimesta markkinariskistä ei synny. Tason 3 johdannaiset liittyvät Pohjolan liikkeeseen laskemiin strukturoituihin jvk-lainoihin, joiden tuotto määräytyy kytketyn johdannaisen arvonkehityksen perusteella. Näiden kytkettyjen johdannaisten arvonmuutosta ei ole esitetty yllä olevassa taulukossa. Lisäksi tasolle 3 on luokiteltu pitkän maturiteetin johdannaisia, joiden arvostuksessa käytettyä markkinadataa on jouduttu ekstrapoloimaan.
                               
                               

Arvostustekijöiden muutokset

Vuoden 2015 lopussa luokittelukriteerejä tarkennettiin luopumalla luottoluokituksesta yhtenä luokittelukriteerinä ja siirtymällä havaittavissa olevien markkinahintojen tarkempaan analyysiin ja luokitteluun. Muutoksen johdosta siirtyi tasolta 2 tasolle 1 valtioiden, yritysten ja rahoituslaitosten noteerattuja joukkovelkakirjalainoja 1,4 miljardia euroa ja tasolta 2 siirtyi tasolle 3 joukkovelkakirjalainoja 0,3 miljardia euroa.

 

                 
Herkkyysanalyysi epävarmuutta sisältävistä laskentaparametreistä 31.12.2015
                               
Instrumenttityyppi, milj. € Saamiset Velat Nettosaldo Herkkyysanalyysi Jokseenkin mahdollinen käyvän arvon muutos
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat
       
  Strukturoidut sijoitukset 21 0 21   2,1 10 %
Johdannaiset


             
  Indeksilainojen suojat ja strukturoidut johdannaiset sekä pitkän maturiteetin johdannaiset* 177 -135 42   5,6 13 %
Myytävissä olevat  
  Epälikvidit sijoitukset 70 - 70   10,5 15 %
  Pääomarahastot** 694 - 694   69,4 10 %
  Kiinteistöpääomarahastot*** 240 - 240   48 20 %
Sijoituskiinteistöt  
  Sijoituskiinteistöt*** 835 - 835   167 20 %
                               

 


Herkkyysanalyysi epävarmuutta sisältävistä laskentaparametreistä 31.12.2014

                               
Instrumenttityyppi, milj. € Saamiset Velat Nettosaldo Herkkyysanalyysi Jokseenkin mahdollinen käyvän arvon muutos
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat        
  Strukturoidut sijoitukset 7 - 7   0,7 10 %
Johdannaiset


             
  Indeksilainojen suojat ja strukturoidut johdannaiset* 202 -130 72   7,9 11 %
Myytävissä olevat  
  Epälikvidit sijoitukset 119 - 119   17,9 15 %
  Pääomarahastot** 354 - 354   35,4 10 %
  Kiinteistöpääomarahastot*** 153 - 153   30,6 20 %
Sijoituskiinteistöt  
  Sijoituskiinteistöt*** 763 - 763   152,6 20 %
                               

 

* Seuraavien stressiskenaarioiden: osakkeiden volatiliteetin (30%), osakkeiden osinkojen (30%), luottoriskipreemioiden (30%) ja merkittävien korrelaatiomuutosten yhteenlaskettu arvonmuutos

** Pääomarahastojen arvo riippuu pääasiassa kohdeyritysten tuloskehityksestä ja vastaavien listattujen yhtiöiden PE-kertoimista. Pääomarahastojen käyvän arvon kehitystä seurataan Total Value per Pid-in (TVPI) -kertoimella, joka on muuttunut keskimäärin 10 %.

*** Kiinteistöpääomarahastojen ja sijoituskiinteistöjen arvostuksessa käytetään pääsääntöisesti tuottoarvomenetelmää, jonka pääkomponentit ovat tuottovaade ja nettovuokrataso. Tuottovaateen muutos +/- 1 %-yksiköllä johtaa keskimäärin noin 20 %:n muutokseen käyvässä arvossa.