OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

MUUT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 50. Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu


                             
Varat, milj. € Lainat ja saamiset Erä-
päivään asti pidettävät
Käypään
arvoon
tulos-
vaikut-
teisesti kirjattavat
Myytävissä olevat Suojaavat johdan-
naiset
Kirjanpitoarvo yhteensä
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 8 581 - - - - 8 581
Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta 425 - - - - 425
Johdannaissopimukset - - 5 160 - 536 5 696
Saamiset asiakkailta 75 192 - - - - 75 192
Vahinkovakuutustoiminnan varat 676 - 178 3 212 - 4 067
Henkivakuutustoiminnan varat 263 - 8 844 4 751 - 13 858
Saamistodistukset - 108 858 11 295 - 12 261
Osakkeet ja osuudet - - 70 501 - 570
Muut rahoitusvarat 1 526 - - - - 1 526
Rahoitusvarat - - - - - 122 178
Muut kuin rahoitusinstrumentit - - - - - 2 968
Yhteensä 31.12.2015 86 664 108 15 110 19 760 536 125 145

 
Varat, milj. € Lainat ja saamiset Erä-
päivään asti pidettävät
Käypään
arvoon
tulos-
vaikut-
teisesti kirjattavat
Myytävissä olevat Suojaavat johdan-
naiset
Kirjanpitoarvo yhteensä
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 3 888 - - - - 3 888
Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta 686 - - - - 686
Johdannaissopimukset - - 5 348 - 572 5 920
Saamiset asiakkailta 70 683 - - - - 70 683
Vahinkovakuutustoiminnan varat 657 - 180 2 960 - 3 797
Henkivakuutustoiminnan varat 212 - 7 665 3 362 - 11 238
Saamistodistukset - 191 354 8 282 - 8 827
Osakkeet ja osuudet - - 73 525 - 598
Muut rahoitusvarat 1 951 - - - - 1 951
Rahoitusvarat - - - - - 107 589
Muut kuin rahoitusinstrumentit - - - - - 2 838
Yhteensä 31.12.2014 78 077 191 13 620 15 129 572 110 427

Velat, milj. € Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
Muut velat Suojaavat johdan-
naiset
Kirjanpitoarvo yhteensä
Velat luottolaitoksille     - 1 673 - 1 673
Kaupankäynnin rahoitusvelat (pl. johdannaiset) 0 - - 0
Johdannaissopimukset 4 993 - 352 5 345
Velat asiakkaille - 58 220 - 58 220
Vahinkovakuutustoiminnan velat 4 3 155 - 3 159
Henkivakuutustoiminnan velat 8 686 4 846 - 13 532
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 27 706 - 27 706
Velat, joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla - 1 590 - 1 590
Muut rahoitusvelat - 2 955 - 2 955
Rahoitusvelat - - - 114 179
Muut kuin rahoitusvelat - - - 1 642
Yhteensä 31.12.2015 13 683 100 144 352 115 822


Velat, milj. € Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
Muut velat Suojaavat johdan-
naiset
Kirjanpitoarvo yhteensä
Velat luottolaitoksille     - 1 776 - 1 776
Kaupankäynnin rahoitusvelat (pl. johdannaiset) 4 - - 4
Johdannaissopimukset 5 103 - 386 5 489
Velat asiakkaille - 51 163 - 51 163
Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 2 970 - 2 972
Henkivakuutustoiminnan velat 7 520 3 710 - 11 230
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 24 956 - 24 956
Velat, joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla - 1 020 - 1 020
Muut rahoitusvelat - 2 587 - 2 587
Rahoitusvelat - - - 101 199
Muut kuin rahoitusvelat - - - 2 015
Yhteensä 31.12.2014 12 630 88 183 386 103 214
                               


Yleiseen liikkeeseen laskettuihin velkakirjoihin sisältyvät joukkovelkakirjalainat on arvostettu kirjanpidossa jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille markkinoilta saatavilla olevan informaation ja vakiintuneiden arvostusmenetelmien avulla arvioitu käypä arvo joulukuun lopussa oli n. 441 miljoonaa euroa kirjanpitoarvoa suurempi. Huonommalla etuoikeudella olevat velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Näiden käyvät arvot ovat jaksotettua hankintamenoa suuremmat, mutta luotettavien käypien arvojen määrittämiseen liittyy epävarmuutta.