OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

MUUT LIITETIEDOT

 

Liite 58. Lähipiiritapahtumat


                             
                               

OP Ryhmän lähipiiri:

OP Ryhmän lähipiiri muodostuu OP Ryhmän tilinpäätökseen yhdistellyistä yhtiöistä, osakkuusyhtiöistä, hallintohenkilöistä ja muista lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä. OP Ryhmän hallintohenkilöihin luetaan OP Ryhmän pääjohtaja (OP Osuuskunnan johtokunnan puheenjohtaja), OP Osuuskunnan toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä näiden läheiset perheenjäsenet. Hallintohenkilöiden lähipiiriin luetaan myös yhtiöt, joissa hallintohenkilöllä tai hallintohenkilön läheisellä perheenjäsenellä on huomattava vaikutusvalta. Muihin lähipiiriin kuuluviin yhteisöihin luetaan OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö.

                               
Lähipiirille myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin.
                               
OP Ryhmän pääjohtajan, muiden OP Osuuskunnan johtokunnan jäsenten ja varajäsenen osalta työnantajan noudattama irtisanomisaika on 6 kuukautta. Työsuhteen päättyessä johtajasopimuksessa erikseen määritellyissä tilanteissa pääjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi enintään 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa ja muille johtokunnan jäsenille ja varajäsenelle enintään 6 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa.

                             
OP Osuuskunta on kesäkuussa 2015 ostanut kaikki osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oy:n omistamat OP-Henkivakuutus Oy:n ja OP-Korttiyhtiö Oyj:n osakkeet. Osakkeista maksettu hinta perustui ulkopuolisten arvioijien antamiin lausuntoihin.

 


Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 2015
Milj. € Osakkuus-
yhtiöt
Hallinto-
henkilöt
Muut
Luotot                         83 2 -
Muut saamiset 0 - 5
Talletukset 2 2 151
Korkotuotot - 0 -
Korkokulut 0 0 0
Vakuutusmaksutuotot 0 0 6
Osinkotuotot - - -
Palkkiotuotot 0 0 0
Palkkiokulut 0 0 0
Palkat ja palkkiot sekä tulospalkat  
  Palkat ja palkkiot - 7 -
Lähipiirin omistamien  
  Osuuksien lukumäärä - 67 -
                               

 

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 2014

Milj. € Osakkuus-
yhtiöt
Hallinto-
henkilöt
Muut
Luotot                         112 3 -
Muut saamiset 0 - 0
Talletukset 2 2 135
Korkotuotot - 0 -
Korkokulut 0 0 0
Vakuutusmaksutuotot 0 0 5
Osinkotuotot - - -
Palkkiotuotot 0 0 0
Palkkiokulut 0 0 0
Palkat ja palkkiot sekä tulospalkat  
  Palkat ja palkkiot - 5 -
Lähipiirin omistamien  
  Osuuksien lukumäärä - 847 -
                               

 


Johtokunnan jäsenten eläkesitoumukset

OP Osuuskunnalla on hallituksena toimiva johtokunta. Johtokuntaan kuuluvat toimitusjohtajana toimiva puheenjohtaja, jota nimitetään pääjohtajaksi, pääjohtajan varamies, sekä vähintaan neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä ja enintään neljä varajäsentä.

Pääjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Muiden johtokunnan jäsenten ja varajäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Eläke-etuudet määräytyvät eläkelakien ja OP Ryhmän omien eläkejärjestelmien mukaisesti. OP Ryhmän eläkejärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 41.
                               
  TyEL järjestelyn eläkekulut* Vapaaehtoisten lisäeläkkeiden IFRS-kulu
Tuhatta euroa 2015 2014 2015 2014
Pääjohtaja Reijo Karhinen, johtokunnan puheenjohtaja 134 122 163 97
Tony Vepsäläinen, johtokunnan varapuheenjohtaja 114 154 211 181
Carina Geber-Teir, johtokunnan jäsen 78 56 55 38
Jari Himanen, johtokunnan jäsen 59 54 26 16
Olli Lehtilä, johtokunnan jäsen 93 69 - -
Harri Luhtala, johtokunnan jäsen 75 55 66 42
Harri Nummela, johtokunnan jäsen 89 68 37 15
Erik Palmén, johtokunnan jäsen 43 61 68 58
Jouko Pölönen, johtokunnan jäsen 86 60 - -
Markku Koponen, lakiasiain johtaja 34 - 60 -
Outi Taivainen, henkilöstöjohtaja, johtokunnan jäsen
16.11.2015 alkaen
4 - - -
Karri Alameri, liiketoimintajohtaja, johtokunnan jäsen
1.10.2015 alkaen
11 - - -
Teija Sarajärvi, johtokunnan entinen jäsen - 55 - 38
Tom Dahlström, johtokunnan entinen jäsen - 48 - 43
                               

 

* TyEL etuusperusteiden osan osalta on käytetty IFRS-kulua ja maksuperusteisen osana ko. henkilön maksun tasausosaa vähennettynä työntekijän maksuosuudella.