OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

Liite 6. Segmenttiraportointi

                               
                               

Liiketoimintasegmentit

OP Ryhmän liiketoimintasegmentit ovat Pankkitoiminta, Vahinkovakuutus ja Varallisuudenhoito. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä "Muu toiminta". Segmenttiraportointi laaditaan noudattaen OP Ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

                               
Yhtiöinä pankkitoiminta-segmenttiin sisältyvät osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oy, OP-Korttiyhtiö Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj sekä Pohjola-konsernin pankkitoiminta-segmentti.
                               
Korkokate on merkittävin pankkitoiminnan tuottoerä. Tuottoja kertyy myös palkkiotuottoina ja sijoitustoiminnasta. Kulut muodostuvat pääosin henkilöstö- ja muista hallintokuluista sekä toimipaikkaverkoston aiheuttamista kuluista sekä palautuksista omistaja-asiakkaille. Liiketoiminnan merkittävin riskilaji on luottoriski, mutta liiketoimintaan sisältyy myös markkinariskejä ja operatiivisia riskejä.
                               
Varallisuudenhoitosegmentti muodostuu ryhmän henki- ja eläkevakuutusliiketoimintaa harjoittavista OP-Henkivakuutus Oy:stä, rahastoliiketoimintaa harjoittavasta OP-Rahastoyhtiö Oy:stä, Pohjola Varainhoito Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä sekä Pohjola Pankki Oyj:n pankkiiriliiketoiminnasta. Varallisuudenhoitosegmentin merkittävimmät tuottoerät ovat henkivakuutuksen korko- ja riskiliikkeen nettotuotot sekä henkivakuutus-, varainhoito- ja rahastoliiketoiminnan palkkiotuotot. Varallisuudenhoitosegmentin palkkiotuotot muodostuvat varainhoito- ja rahastoliiketoiminnan sekä henkivakuutusten palkkioista.
                               
Vahinkovakuutus-segmenttiin sisältyy OP Ryhmän vahinkovakuutusyhtiöiden eli Pohjola Vakuutus Oyj:n, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen, A-Vakuutus Oy:n, Baltiassa toimivien Seesam-yhtiöiden liiketoiminta sekä vahinkovakuutusta tukevien palveluyhtiöiden toiminta.
                               
Vahinkovakuutuksen tuotteisiin kuuluvat yritys- ja yksityisasiakkaille myytävät vahinkovakuutukset. Liiketoiminnan nettotuotot muodostuvat pääosin vakuutusmaksuista ja sijoitustoiminnan tuotoista. Vahinkovakuutusliiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat vakuutusriskit sekä sijoitusriskit.
                               
Muu toiminta sisältää segmenttejä tukevat toiminnot, erityisesti OP Osuuskunnan, OP-Palvelut Oy:n ja OP-Prosessipalvelut Oy:n toiminnat sekä Pohjola-konsernin keskuspankki- ja konsernihallintotoiminnat. Lisäksi OVY Vakuutus Oy, Pivo Wallet Oy ja Checkout Finland Oy raportoidaan Muun toiminnan segmentissä. Liiketoimintasegmenttejä tukevien palveluiden kustannukset kohdistuvat segmenteille palveluveloituksina. Muun oman pääoman kohdistus liiketoimintasegmenteille suoritetaan muuhun toimintaan sisältyvän sisäisen pankin avulla, jolloin tavoitetason ylittävien omien pääomien myönteinen tulosvaikutus näkyy muun toiminnan tuloksessa.
                               
                               

Segmenttiraportoinnin laatimisperiaatteet

Segmenttiraportointi noudattaa OP Ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Segmenteille on kohdistettu ne tuotot, kulut, varat ja velat, joiden on katsottu välittömästi kuuluvan ja olevan järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille. Ne tuotot, kulut, sijoitukset ja pääomat, joita ei ole kohdistettu segmenteille sekä segmenttien väliset konsernieliminoinnit raportoidaan sarakkeessa "Konsernieliminoinnit". Segmenttien tulosta ja kannattavuutta seurataan tulos ennen veroja tasolla.

                               
Segmenttien pääomitus perustuu luottolaitoslain mukaiseen OP Ryhmän vakavaraisuuslaskelmaan. Vakavaraisuuslaskennan mukaiset pääomavaateet on jaettu toimintasegmenteille. Pankkitoiminnalle on kohdistettu pääomia siten, että Ydinvakavaraisuus (CET1) on 18 % (11 %). Vakuutustoiminnalle on kohdistettu pääomia siten, että Solvenssisuhde (SII) on 120 %. Pääomien allokoinnilla on vaikutusta segmentin maksamiin konsernin sisäisiin korkoihin.
                               

Segmenttien tulos ja tase 2015
Tuloslaskelma, milj. € Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP Ryhmä
Korkotuotot                   2 678 0 3 340 -535 2 486
Korkokulut 1 570 22 0 392 -524 1 460
Korkokate ennen arvonalentumisia 1 108 -22 3 -52 -11 1 026
- josta sisäiset nettotulokset ennen veroja -26 -20 3 43 0 0
Saamisten arvonalentumiset 77 0 - 0 1 78
Korkokate arvonalentumisten jälkeen 1 031 -22 3 -52 -12 948
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot - 632 - -3 10 639
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot - - - - 278 278
Henkivakuutuksen korko- ja riskiliikkeen nettotuotot - - 119 - -119 -
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 663 -55 - 20 76 704
Palkkiotuotot rahastoista ja omaisuudenhoidosta - - 166 - -166 -
Palkkiotuotot henkivakuutuksesta - - 171 - -171 -
Palkkiokulut - - -163 - 163 -
Kaupankäynnin nettotuotot 115 0 0 0 -8 107
Sijoitustoiminnan nettotuotot 5 - 0 89 -7 87
Liiketoiminnan muut tuotot 29 7 1 484 -475 46
Henkilöstökulut 472 101 32 176 0 781
Muut hallintokulut 370 121 41 276 -388 420
Liiketoiminnan muut kulut 194 79 35 100 -90 319
Palautukset omistaja-asiakkaille ja kertyneet asiakasbonukset 171 - 0 - 24 195
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 7 0 1 - 0 9
Tulos ennen veroja          642 259 213 -13 0 1 101
Tuloverot 249
Kauden voitto 853

Tase 31.12.2015, milj. € Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP Ryhmä
Käteiset varat 130 0 - 8 451 - 8 581
Saamiset luottolaitoksilta 4 415 6 39 10 506 -14 540 425
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 939 - - 5 -17 928
Johdannaissopimukset                   5 735 - - 337 -375 5 696
Saamiset asiakkailta 75 633 - - 801 -1 242 75 192
Vahinkovakuutustoiminnan varat - 4 332 - 0 -265 4 067
Henkivakuutustoiminnan varat - - 14 311 - -453 13 858
Sijoitusomaisuus 6 425 16 -2 16 446 -10 463 12 423
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 42 2 -1 32 18 93
Aineettomat hyödykkeet 67 695 280 261 92 1 395
Aineelliset hyödykkeet 494 47 16 299 -13 843
Muut varat 1 030 9 41 617 -171 1 526
Verosaamiset 47 4 10 40 16 118
Varat yhteensä 94 958 5 111 14 694 37 795 -27 412 125 145
 
Tase 31.12.2015, milj. € Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP Ryhmä
Velat luottolaitoksille 10 712 - - 4 374 -13 414 1 673
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvelat
0 - - - - 0
Johdannaissopimukset                   5 389 - - 326 -369 5 345
Velat asiakkaille 53 586 - 0 6 106 -1 472 58 220
Vahinkovakuutustoiminnan velat - 3 171 - - -12 3 159
Henkivakuutustoiminnan velat - - 13 558 - -26 13 532
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 10 971 - - 17 893 -1 158 27 706
Varaukset ja muut velat 2 122 83 32 1 704 -316 3 625
Verovelat 406 84 69 299 8 866
Osuuspääoma 255 - - 5 799 -5 947 106
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 80 135 281 1 591 -497 1 590
Velat yhteensä 83 520 3 473 13 939 38 092 -23 203 115 822
Oma pääoma 9 324
                               

 Baltian maista nettotuotot olivat yhteensä 7 miljoonaa euroa ja nettovarat 60 miljoonaa euroa.


                               
Segmenttien tulos ja tase 2014

                             
Tuloslaskelma, milj. € Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP Ryhmä
Korkotuotot 2 863 0 2 578 -758 2 685
Korkokulut 1 771 26 4 611 -770 1 642
Korkokate ennen arvonalentumisia 1 092 -26 -2 -33 12 1 043
- josta sisäiset nettotulokset ennen veroja -20 -24 2 42 0 0
Saamisten arvonalentumiset 86 - - 0 2 88
Korkokate arvonalentumisten jälkeen 1 006 -26 -2 -33 9 955
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot - 591 - -4 1 589
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot - - 0 - 197 197
Henkivakuutuksen korko- ja riskiliikkeen nettotuotot - - 70 - -70 -
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 655 -47 - 17 82 707
Palkkiotuotot rahastoista ja omaisuudenhoidosta - - 152 - -152 -
Palkkiotuotot henkivakuutuksesta - - 166 - -166 -
Palkkiokulut - - -133 - 133 -
Kaupankäynnin nettotuotot 94 0 0 -9 3 88
Sijoitustoiminnan nettotuotot 21 - 0 59 -6 74
Liiketoiminnan muut tuotot 33 9 1 460 -451 52
Henkilöstökulut 446 102 32 160 0 741
Muut hallintokulut 345 124 42 257 -355 414
Liiketoiminnan muut kulut 272 78 38 107 -95 401
Palautukset omistaja-asiakkaille ja
kertyneet asiakasbonukset
176 - 0 - 19 195
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 0 1 0 0 3
Tulos ennen veroja 571 223 167 -34 -13 915
Tuloverot 308
Kauden voitto 607
 
Tase 31.12.2014, milj. € Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP Ryhmä
Käteiset varat 157 0 - 3 732 - 3 888
Saamiset luottolaitoksilta 4 249 5 35 10 122 -13 726 686
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 466 - 0 -11 -28 427
Johdannaissopimukset                   6 085 -30 - 314 -448 5 920
Saamiset asiakkailta 71 299 - - 538 -1 154 70 683
Vahinkovakuutustoiminnan varat - 4 150 - 0 -353 3 797
Henkivakuutustoiminnan varat - - 11 978 - -740 11 238
Sijoitusomaisuus 5 037 16 9 12 667 -8 230 9 500
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 26 2 27 - 0 56
Aineettomat hyödykkeet 66 704 370 195 -3 1 332
Aineelliset hyödykkeet 491 51 9 243 -13 781
Muut varat 884 7 46 1 418 -404 1 951
Verosaamiset 88 4 8 46 22 168
Varat yhteensä 88 848 4 909 12 484 29 263 -25 077 110 427


Tase 31.12.2014, milj. € Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP Ryhmä
Velat luottolaitoksille 10 278 - - 5 052 -13 553 1 776
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 4 - - - - 4
Johdannaissopimukset                   5 640 -30 - 357 -478 5 489
Velat asiakkaille 48 912 - - 3 284 -1 032 51 163
Vahinkovakuutustoiminnan velat - 3 116 - - -144 2 972
Henkivakuutustoiminnan velat - - 11 271 - -41 11 230
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 9 019 - - 16 996 -1 060 24 956
Varaukset ja muut velat 2 315 109 35 1 255 -268 3 447
Verovelat 432 105 78 347 2 964
Osuuspääoma 335 - - 4 361 -4 504 192
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 48 50 91 1 054 -222 1 020
Velat yhteensä 76 983 3 349 11 475 32 706 -21 300 103 214
Oma pääoma 7 213
                               


Baltian maista nettotuotot olivat yhteensä 6 miljoonaa euroa ja nettovarat 54 miljoonaa euroa.