OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

Liite 4. OP Ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset

Kuusi POP Pankkia eli Osuuspankki Poppia, Keiteleen Osuuspankki, Laihian Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki ja Tuusniemen Osuuspankki siirtyivät OP Ryhmän jäsenpankeiksi 19.5.2015 ja ne on yhdistelty siitä lähtien OP Ryhmän tilinpäätökseen. Yhdistelyn vaikutukset OP Ryhmän tuloslaskelmaan ja taseeseen 31.12.2015 on kuvattu alla olevissa taulukoissa. OP Ryhmän oma pääoma kasvoi yhdistelyn vaikutuksesta 116 miljoonaa euroa kun POP Pankkien omat pääomat luetaan osaksi OP Ryhmän laskentateknisen emoyhtiön omaa pääomaa. Toimintojen lopullinen yhdistäminen yhteisiin tietojärjestelmiin on vielä kesken.
                               
Vaikutus tuloslaskelmaan Muu OP Ryhmä POP Pankit
yhteensä
OP Ryhmä
yhteensä
Milj. € 1.1.-31.12.2015 19.5.-31.12.2015 1.1.-31.12.2015
Korkotuotot                         2 475 11 2 486
Korkokulut 1 458 3 1 460
Korkokate ennen arvonalentumisia 1 017 9 1 026
Saamisten arvonalentumiset 77 1 78
Korkokate arvonalentumisten jälkeen 940 8 948
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 639 - 639
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 278 - 278
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 701 3 704
Kaupankäynnin nettotuotot 107 0 107
Sijoitustoiminnan nettotuotot 87 -1 87
Liiketoiminnan muut tuotot 45 1 46
Nettotuotot yhteensä 2 796 11 2 807
Henkilöstökulut 777 4 781
Muut hallintokulut 416 4 420
Liiketoiminnan muut kulut 317 2 319
Kulut yhteensä 1 510 10 1 520
Palautukset omistaja-asiakkaille ja kertyneet asiakasbonukset 195 - 195
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 9 - 9
Kauden tulos ennen veroja 1 100 1 1 101
Tuloverot 248 1 249
Kauden tulos 852 0 853
 
Vaikutus taseeseen Muu OP Ryhmä POP Pankit
yhteensä
OP Ryhmä
yhteensä
Milj. € 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015
Käteiset varat                         8 577 4 8 581
Saamiset luottolaitoksilta 349 76 425
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 922 5 928
Johdannaissopimukset 5 693 4 5 696
Saamiset asiakkailta 74 532 660 75 192
Vahinkovakuutustoiminnan varat 4 067 - 4 067
Henkivakuutustoiminnan varat 13 858 - 13 858
Sijoitusomaisuus 12 248 175 12 423
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 93 - 93
Aineettomat hyödykkeet 1 395 0 1 395
Aineelliset hyödykkeet 836 7 843
Muut varat 1 523 3 1 526
Verosaamiset 117 1 118
Varat yhteensä 124 211 934 125 145
 
Velat luottolaitoksille 1 607 66 1 673
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0 - 0
Johdannaissopimukset 5 345 - 5 345
Velat asiakkaille 57 511 709 58 220
Vahinkovakuutustoiminnan velat 3 159 - 3 159
Henkivakuutustoiminnan velat 13 532 - 13 532
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 27 694 12 27 706
Varaukset ja muut velat 3 616 9 3 625
Verovelat 861 5 866
Lisäosuudet 89 17 106
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 1 590 - 1 590
Velat yhteensä 115 004 818 115 822
 
Oma pääoma
OP Ryhmän omistajien osuus
Osuuspääoma, jäsenosuudet 154 - 154
Osuuspääoma, tuotto-osuudet 2 502 - 2 502
Muuntoerot 241 1 242
Rahastot 2 018 67 2 085
Kertyneet voittovarat 4 223 48 4 271
Määräysvallattomien omistajien osuus 70 - 70
Oma pääoma yhteensä 9 207 116 9 324
Velat ja oma pääoma yhteensä 124 211 934 125 145